دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11268 پايان نامه (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11268 پايان نامه (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11285 كارگاه آمايش شهري و منطقه اي مختلط مختاري ملك آبادي - رضا 15 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 1.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11285 كارگاه آمايش شهري و منطقه اي مختلط مختاري ملك آبادي - رضا 15 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 1.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11284 مديريت شهري و توسعه فضايي مختلط قائد رحمتي - رضا 15 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
11284 مديريت شهري و توسعه فضايي مختلط قائد رحمتي - رضا 15 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
11283 نظريه ها و ديدگاه هاي جديد آمايش شهري مختلط صابري - حميد 15 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50