دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10928 پايان نامه مختلط - 25 - 0.00 6.00 - ساعت 10.50
10924 ديدگاه هاي آمايش شهري مختلط - 20 چهارشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 160 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
10923 كاربرد آمار و سيستم اطلاعات جغرافيايي در برنامه ريزي شهري مختلط گندمكار - امير 20 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 149 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 10.50
10926 كارگاه آمايش شهري و منطقه اي مختلط صابري - حميد 20 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 1.00 1396/10/26 ساعت 10.50