دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11457 برنامه ريزي مجتمع هاي زيستي و شهرهاي جديد مختلط اذاني - مهري 11 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
11518 پايان نامه مختلط - 49 - 0.00 6.00 - ساعت 8.00
11518 پايان نامه مختلط - 49 - 0.00 6.00 - ساعت 8.00
11522 پايان نامه (ادامه) مختلط - 49 - 0.00 6.00 - ساعت 8.00
11522 پايان نامه (ادامه) مختلط - 49 - 0.00 6.00 - ساعت 8.00
11513 روش تحقيق در جغرافيا و برنامه ريزي شهري مختلط مومني - مهدي 8 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 154
چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - علوم انساني وادبيات
1.00 1.00 1397/03/27 ساعت 8.00
11458 سياست هاي فضايي در برنامه ريزي شهري مختلط خادم الحسيني - احمد 11 پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 154 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
11460 كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي شهري مختلط عباسي نجف آبادي - عليرضا 11 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
11459 مدل ها و فنون تصميم گيري با تأكيد بر برنامه ريزي شهري مختلط صابري - حميد 11 پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
11456 مكتب ها و نظريه ها در جغرافيا مختلط مومني - مهدي 11 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 154 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50