دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11747 الگوريتمهاي هوش جمعي مختلط بهشتي - زهرا 10 چهارشنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 401 3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
11747 الگوريتمهاي هوش جمعي مختلط بهشتي - زهرا 10 چهارشنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 401 3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
11984 پايان نامه مختلط - 300 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11984 پايان نامه مختلط - 300 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11986 پايان نامه (ادامه) مختلط - 300 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11986 پايان نامه (ادامه) مختلط - 300 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11725 پردازش زبانهاي طبيعي مختلط رستگاري - حميد 30 چهارشنبه 10:40 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 403 3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
11725 پردازش زبانهاي طبيعي مختلط رستگاري - حميد 30 چهارشنبه 10:40 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 403 3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
11898 تصويرپردازي رقمي مختلط فرخي - سجاد 30 پنج شنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 404 3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 13.50
11898 تصويرپردازي رقمي مختلط فرخي - سجاد 30 پنج شنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 404 3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 13.50
13326 روش تحقيق مختلط فرخي - سجاد 10 پنج شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
11812 سمينار مختلط بهشتي - زهرا 15 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 305 2.00 0.00 1396/10/28 ساعت 15.50
11598 سمينار مختلط نصري - سعيد 15 سه شنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 402 2.00 0.00 1396/10/28 ساعت 15.50
10930 سيگنالها وسيستمها مختلط يعقوبي - الهام 30 يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 109
يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 109
3.00 0.00 1396/10/21 ساعت 13.50
10927 سيگنالها وسيستمها مختلط يعقوبي - الهام 30 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 109
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 109
3.00 0.00 1396/10/21 ساعت 13.50
12987 شبكه هاي عصبي مختلط نقش - عليرضا 30 سه شنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر 3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
12987 شبكه هاي عصبي مختلط نقش - عليرضا 30 سه شنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر 3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
10914 طراحي الگوريتم ها مختلط جبل عاملي - مهدي 30 چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 301
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 301
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
10918 طراحي الگوريتم ها مختلط جبل عاملي - مهدي 30 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 301
سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 301
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
11798 علوم شناختي مختلط نورافزا - نسيم 10 چهارشنبه 10:40 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
11892 گفتارپردازي رقمي مختلط آيت - سيدسعيد 30 پنج شنبه 10:40 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 405 3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 8.00
11895 مباحث ويژه 1 در هوش مصنوعي مختلط آيت - سيدسعيد 30 پنج شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 405
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 405
3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
11888 نظريه بازيها مختلط شريفي - مهدي 30 چهارشنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 403 3.00 0.00 1396/10/21 ساعت 8.00
10937 نظريه زبانهاوماشينها مختلط - 40 چهارشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر
چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
10941 نظريه زبانهاوماشينها مختلط - 40 سه شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 301
يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 301
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
10940 نظريه زبانهاوماشينها مختلط - 40 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر
يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
11046 هوش مصنوعي مختلط نورافزا - نسيم 30 يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 206
يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 206
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 13.50
11816 هوش مصنوعي پيشرفته مختلط بهشتي - زهرا 10 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
11816 هوش مصنوعي پيشرفته مختلط بهشتي - زهرا 10 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50