دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10009 پايان نامه مختلط - 247 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10009 پايان نامه مختلط - 247 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10010 پايان نامه (ادامه) مختلط - 257 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10010 پايان نامه (ادامه) مختلط - 257 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13331 پنهان سازي اطلاعات مختلط نادري دهكردي - محمد 28 پنج شنبه 18:20 - 15:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 402 3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
13944 تصويرپردازي رقمي مختلط فرخي - سجاد 22 چهارشنبه 18:20 - 15:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر 3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
13944 تصويرپردازي رقمي مختلط فرخي - سجاد 22 چهارشنبه 18:20 - 15:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر 3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
13362 داده كاوي مختلط نديمي شهركي - محمدحسين 15 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 406
پنج شنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 406
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
13318 رايانش تكاملي مختلط صافي اصفهاني - فرامرز 26 چهارشنبه 18:20 - 15:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 408 3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
13319 سمينار مختلط نورافزا - نسيم 10 چهارشنبه 18:20 - 15:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 401 2.00 0.00 - ساعت 0.00
13320 سمينار مختلط آيت - سيدسعيد 9 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 405 2.00 0.00 - ساعت 0.00
12539 سيگنالها وسيستمها مختلط يعقوبي - الهام 24 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 204
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 204
3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 8.00
12540 سيگنالها وسيستمها مختلط يعقوبي - الهام 28 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 201
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 201
3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 8.00
13974 شبكه هاي عصبي مختلط بهشتي - زهرا 23 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
13974 شبكه هاي عصبي مختلط بهشتي - زهرا 23 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
13329 شناسايي الگو مختلط فكري ارشاد - شروان 20 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 404
پنج شنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 404
3.00 0.00 1397/04/04 ساعت 14.00
13311 فهم زبان مختلط رستگاري - حميد 30 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 405 3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
13328 گفتارپردازي رقمي مختلط آيت - سيدسعيد 29 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 405
پنج شنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 405
3.00 0.00 1397/04/04 ساعت 10.50
13317 مباحث ويژه 1 در هوش مصنوعي مختلط موحدنژاد - هما 23 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
چهارشنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
13322 مجموعه ها و سيستمهاي فازي مختلط بهشتي - زهرا 24 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 401 3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
12542 نظريه زبانهاوماشينها مختلط جبل عاملي - مهدي 29 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 301
چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 301
3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 8.00
12543 نظريه زبانهاوماشينها مختلط آجودانيان - شهره 30 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 205
يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 205
3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 8.00
12285 هوش مصنوعي مختلط فكري ارشاد - شروان 30 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 207
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 207
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 14.00
12286 هوش مصنوعي مختلط نورافزا - نسيم 29 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 401
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 401
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 14.00
12285 هوش مصنوعي و سيستمهاي خبره مختلط فكري ارشاد - شروان 30 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 207
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 207
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 14.00
12286 هوش مصنوعي و سيستمهاي خبره مختلط نورافزا - نسيم 29 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 401
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 401
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 14.00
13309 يادگيري ماشين مختلط نورافزا - نسيم 23 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
چهارشنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50