دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12162 الكترومغناطيس پيشرفته مختلط صغيرزاده داركي - بهنام 6 چهارشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
10001 پايان نامه مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10001 پايان نامه مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10002 پايان نامه (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10002 پايان نامه (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10001 پروژه (پايان نامه) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10002 پروژه (پايان نامه) (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11961 تئوري پيشرفته مخابرات مختلط فغاني - فرهاد 6 پنج شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
12195 روشهاي عددي در الكترومغناطيس مختلط ميرطلايي - سيد محمد مهدي 6 پنج شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
12006 رياضيات مهندسي پيشرفته مختلط هنرور - محمدامين 6 چهارشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
14205 سمينار مختلط شانه - مهدي 6 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 2.00 0.00 - ساعت 0.00
12032 سمينار مختلط هنرور - محمدامين زنجاني - سيدمحمدعلي 6 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 2.00 0.00 - ساعت 0.00
12156 نظريه گراف مختلط آوخ - آويد 6 پنج شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50