دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10906 اقليم و آسايش در برنامه ريزي گردشگري مختلط گندمكار - امير 25 سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 1.00 1396/10/18 ساعت 13.50
10907 اكوسيستم ها و ميراث طبيعي در برنامه ريزي گردشگري مختلط عباسي نجف آبادي - عليرضا 25 چهارشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 1.00 1396/10/21 ساعت 13.50
10909 برنامه ريزي اقتصاد و بازاريابي گردشگري مختلط مهكوئي - حجت 25 سه شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 1.00 1396/10/24 ساعت 13.50
10904 برنامه ريزي گردشگري نواحي شهري مختلط - 20 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
1.00 1.00 1396/10/17 ساعت 10.50
10905 بنيان هاي نظريه اي برنامه ريزي مختلط مومني - مهدي 25 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 160 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
10913 بنيان هاي نظريه اي برنامه ريزي فضايي- منطقه اي در گردشگري مختلط - 25 چهارشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 1.00 1396/10/26 ساعت 13.50
10903 روش تحقيق در برنامه ريزي گردشگري مختلط مومني - مهدي 20 چهارشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 154
سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 154
1.00 1.00 1396/10/20 ساعت 10.50
10901 روشهاي ارزيابي پايداري دربرنامه ريزي گردشگري مختلط عباسي نجف آبادي - عليرضا 20 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 160
سه شنبه 10:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 160
1.00 1.00 1396/10/27 ساعت 10.50
10915 كارگاه برنامه ريزي فضايي گردشگري منطقه اي مختلط صابري - حميد 25 سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 160 1.00 1.00 1396/10/28 ساعت 13.50
10902 مخاطرات محيطي در گردشگري مختلط عباسي نجف آبادي - عليرضا 20 چهارشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات
سه شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155
1.00 1.00 1396/10/24 ساعت 10.50