دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11512 اكوسيستم ها و ميراث طبيعي در برنامه ريزي گردشگري مختلط عباسي نجف آبادي - عليرضا 13 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات
سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات
1.00 1.00 1397/04/06 ساعت 10.50
11511 برنامه ريزي اقتصاد و بازاريابي گردشگري مختلط مهكوئي - حجت 12 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155
1.00 1.00 1397/04/03 ساعت 10.50
11509 برنامه ريزي گردشگري نواحي روستايي و عشايري مختلط سليماني - حسين 12 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 154
سه شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 154
1.00 1.00 1397/03/29 ساعت 10.50
11519 پايان نامه مختلط - 43 - 0.00 6.00 - ساعت 8.00
11519 پايان نامه مختلط - 43 - 0.00 6.00 - ساعت 8.00
11523 پايان نامه (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 8.00
11523 پايان نامه (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 8.00
11513 روش تحقيق در برنامه ريزي گردشگري مختلط مومني - مهدي 8 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 154
چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - علوم انساني وادبيات
1.00 1.00 1397/03/27 ساعت 8.00
11510 مدل ها و فنون تصميم گيري و مديريت كيفيت محصولات(توليدات-خدمات)گردشگري مختلط صابري - حميد 13 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150
1.00 1.00 1397/03/31 ساعت 10.50
11508 مكتب ها و نظريه هاي جغرافيايي در برنامه ريزي گردشگري مختلط مومني - مهدي 13 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 154 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50