دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11961 تئوري پيشرفته مخابرات مختلط فغاني - فرهاد 6 پنج شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
10004 رساله (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10004 رساله (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10003 رساله (پروژه تحقيقاتي) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10004 رساله (پروژه تحقيقاتي) (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 24.00 - ساعت 0.00
12006 رياضي مهندسي پيشرفته (جبراني) مختلط هنرور - محمدامين 6 چهارشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
12156 نظريه گراف مختلط آوخ - آويد 6 پنج شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
10003 رساله مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12207 زبان تخصصي پيشرفته (جبراني) مختلط مهدوي نسب - همايون 6 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 2.00 0.00 1399/10/25 ساعت 8.50
10003 رساله مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00