دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11558 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط خادم الحسيني - احمد 48 - 0.00 0.00 - ساعت 10.50
11558 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط خادم الحسيني - احمد 48 - 0.00 0.00 - ساعت 10.50
11535 برنامه ريزي راهبردي و عملياتي شهرها مختلط قايد رحمتي - صفر 7 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 149
چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 149
1.00 1.00 1397/04/07 ساعت 10.50
11533 حكمروايي و مديريت يكپارچه شهري مختلط صابري - حميد 7 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 149 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
11562 رساله مختلط - 45 - 0.00 7.00 - ساعت 10.50
11562 رساله مختلط - 45 - 0.00 6.00 - ساعت 10.50
11562 رساله مختلط - 45 - 0.00 20.00 - ساعت 10.50
11565 رساله (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 20.00 - ساعت 10.50
11565 رساله (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 18.00 - ساعت 10.50
11565 رساله (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 20.00 - ساعت 10.50
11532 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط گندمكار - امير 11 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 160 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 14.00
11531 سكونت گاه هاي غيررسمي در كشورهاي در حال توسعه مختلط مومني - مهدي 17 پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 154 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
11529 سياست و شهر مختلط خادم الحسيني - احمد 9 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
11528 سير تحول سياستهاي توسعه شهري در ايران مختلط صابري - حميد 9 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
11530 كاربرد آمار در سيستم اطلاعات جغرافيايي دربرنامه ريزي شهري (جبراني) مختلط گندمكار - امير 9 پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 160 2.00 0.00 - ساعت 10.50
11534 مديريت مخاطرات شهري مختلط مختاري ملك آبادي - رضا 7 پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50