دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10948 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط خادم الحسيني - احمد 15 - 0.00 0.00 - ساعت 13.50
10948 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط خادم الحسيني - احمد 15 - 0.00 0.00 - ساعت 13.50
10883 برنامه ريزي شهرهاي ايراني - اسلامي مختلط اذاني - مهري 10 پنج شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 149 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00
10880 بنيادهاي نظري شهر اسلامي مختلط اذاني - مهري 6 پنج شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 154 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00
10882 تحليل نظريات توسعه و برنامه ريزي شهري (رشد هوشمند، شهر خلاق و ...) مختلط خادم الحسيني - احمد 10 پنج شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
10873 توان هاي محيطي در برنامه ريزي توسعه پايدار شهري مختلط عباسي نجف آبادي - عليرضا 25 پنج شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
10950 رساله مختلط - 15 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10952 رساله (ادامه) مختلط - 15 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
10952 رساله (ادامه) مختلط - 15 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10952 رساله (ادامه) مختلط - 15 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
10877 روش شناسي علمي در جغرافياي شهري مختلط مومني - مهدي 6 پنج شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 154
سه شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 154
1.00 1.00 1396/10/16 ساعت 8.00
10881 روش شناسي و تكنيكهاي تحقيق با تأكيد بر آينده نگاري مختلط مومني - مهدي 10 پنج شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155
سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155
2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
10879 زبان تخصصي پيشرفته مختلط طباطبايي - سيداميد 20 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
10874 سكونت گاه هاي غيررسمي در كشورهاي در حال توسعه مختلط صابري - حميد 20 پنج شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
10872 سياست و شهر مختلط خادم الحسيني - احمد 8 پنج شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
10876 سياست و شهر مختلط خادم الحسيني - احمد 8 پنج شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
10871 سير تحول سياستهاي توسعه شهري در ايران مختلط صابري - حميد 8 پنج شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
10875 سير تحول سياستهاي توسعه شهري در ايران مختلط صابري - حميد 8 پنج شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
10878 نظريه هاي توسعه شهري و منطقه اي پيشرفته مختلط خادم الحسيني - احمد 6 پنج شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 154 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00