دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11720 ارتعاشات تصادفي مختلط فتحي - فرشيد 4 پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 210
پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 210
3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
11720 ارتعاشات تصادفي مختلط فتحي - فرشيد 4 پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 210
پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 210
3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
14105 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط معمارزاده - پرهام 496 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
14105 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط معمارزاده - پرهام 496 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
11702 ديناميك سازه ها مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 15 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 208
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 208
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
11716 ديناميك غير خطي سازه ها مختلط فتحي - فرشيد 5 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 210
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 210
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
10083 رساله مختلط - 490 - 0.00 7.00 - ساعت 0.00
10083 رساله مختلط - 490 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10084 رساله (ادامه) مختلط - 497 - 0.00 21.00 - ساعت 0.00
10084 رساله (ادامه) مختلط - 497 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
11728 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط فتحي - فرشيد 3 پنج شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 210 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
11722 زبان تخصصي پيشرفته مختلط محمديان ياسوج - سيداسماعيل 5 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 302 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
11724 زبان تخصصي پيشرفته مختلط محمدحجازي - سيداميرمهرداد 3 پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 205 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
11680 طراحي لرزه اي سازه ها مختلط فتحي - فرشيد 7 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 210
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 210
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
11682 طراحي لرزه اي سازه ها مختلط متولي امامي - سيدمحمد 3 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 101
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 101
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
11719 طراحي لرزه اي سازه ها بر اساس عملكرد مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 4 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 208
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 208
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
11703 لرزه شناسي و مهندسي زلزله (جبراني) مختلط فتحي - فرشيد 20 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 210
چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 210
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50