دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10510 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط معمارزاده - پرهام 500 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
10510 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط معمارزاده - پرهام 500 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
12100 تئوري پلاستيسيته (جبراني) مختلط ايزدي نيا - محسن 20 چهارشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 10.50
12092 تحليل غير ارتجاعي سازه ها مختلط ايزدي نيا - محسن 9 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
12093 تحليل غيرخطي سازه ها مختلط فتحي - فرشيد 10 پنج شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
12065 ديناميك خاك (جبراني) مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 20 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
12083 ديناميك سازه ها مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 20 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
12085 ديناميك سازه ها مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 20 چهارشنبه 13:20 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
10504 رساله مختلط - 500 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10506 رساله (ادامه) مختلط - 500 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
12086 روش اجزاء محدود (جبراني) مختلط ايزدي نيا - محسن 19 چهارشنبه 13:20 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
12094 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط فتحي - فرشيد 10 پنج شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
12095 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط محمدحجازي - سيداميرمهرداد 10 پنج شنبه 13:20 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
12074 رياضيات عالي مهندسي (جبراني) مختلط ايزدي نيا - محسن 20 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
12098 زبان تخصصي پيشرفته مختلط صلح جويي - نصرت اله 10 پنج شنبه 13:20 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
12097 زبان تخصصي پيشرفته مختلط صلح جويي - نصرت اله 10 پنج شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
12072 طراحي لرزه اي سازه ها مختلط فتحي - فرشيد 20 يك شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
12090 لرزه شناسي و مهندسي زلزله (جبراني) مختلط فتحي - فرشيد 20 چهارشنبه 13:20 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50