دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11674 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
11674 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
11674 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
13261 رساله . (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 21.00 - ساعت 0.00
11604 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط فضيلتي - مهدي 10 پنج شنبه 19:15 - 18:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
11606 روش هاي ساخت (جبراني) مختلط عادل زاده سعدآبادي - ليلا 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11601 روشهاي آزمايشگاهي در تكنولوژي بتن پيشرفته مختلط عادل زاده سعدآبادي - ليلا 10 پنج شنبه 15:45 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11602 مباحث ويژه مختلط فضيلتي - مهدي 10 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
11607 مديريت و مقررات پيمان (جبراني) مختلط فضيلتي - مهدي 30 پنج شنبه 15:45 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/18 ساعت 10.50
11673 رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11603 زبان تخصصي پيشرفته (جبراني) مختلط فضيلتي - مهدي 10 پنج شنبه 17:45 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/25 ساعت 10.50
11605 برنامه ريزي و كنترل پروژه (جبراني) مختلط عادل زاده سعدآبادي - ليلا 30 پنج شنبه 19:15 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11673 رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11673 رساله مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00