دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10158 جرم شناسي مختلط مسعود - غلامحسين 30 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 17 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
10161 حقوق جزاي عمومي مختلط مسعود - غلامحسين 30 چهارشنبه 18:30 - 17:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 17 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
10149 حقوق كيفري بين الملل مختلط شاهين مقدم - آزاده 27 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 35 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
14511 رساله مختلط - 98 - 0.00 7.00 - ساعت 0.00
14511 رساله مختلط - 98 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
14439 رساله (ادامه) مختلط - 97 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
14439 رساله (ادامه) مختلط - 97 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
10159 زبان تخصصي پيشرفته مختلط نيكوئي - مجيد 30 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 15 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 14.00
10150 سياست جنايي مختلط شكرچي زاده - محسن 27 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 35 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
10148 متون حقوقي مختلط نيكوئي - مجيد 27 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 15 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
10162 متون فقه مختلط توكلي - احمدرضا 30 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 42 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00