دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14533 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط - 100 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
13015 حقوق كيفري بين الملل مختلط شاهين مقدم - آزاده 10 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 15.50
14505 رساله مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
14506 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
13008 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط توكلي - احمدرضا 20 چهارشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
13011 زبان تخصصي پيشرفته مختلط قاسمي كهريزسنگي - راضيه 10 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 13.50
13026 زبان تخصصي پيشرفته مختلط قاسمي كهريزسنگي - راضيه 10 چهارشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 13.50
13023 سياست جنايي مختلط شكرچي زاده - محسن 10 چهارشنبه 18:30 - 16:50 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
13003 سياست جنايي مختلط شكرچي زاده - محسن 10 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
13013 متون حقوقي مختلط قاسمي كهريزسنگي - راضيه 10 چهارشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50