دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12400 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط - 15 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
12401 رساله مختلط - 20 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12402 رساله (ادامه) مختلط - 15 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10290 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط عاشوري تلوكي - نادعلي 15 چهارشنبه 16:50 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
10291 زبان تخصصي پيشرفته مختلط حبيب الهي نجف آبادي - احسان 11 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
12399 عرفان تطبيقي مختلط واعظي - سيدحسين 15 پنج شنبه 16:50 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
پنج شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
4.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
10292 فلسفه اسلامي مختلط گلي - اكبر 15 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
12398 فلسفه عرفان مختلط بهرامي قصرچمي - خليل 15 پنج شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
10293 كلام اسلامي مختلط گلي - اكبر 15 چهارشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
12397 مكاتب عرفان اسلامي مختلط بهرامي قصرچمي - خليل 15 پنج شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
10294 وجودشناسي عرفاني مختلط بهرامي قصرچمي - خليل 15 - 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50