دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14228 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط خراساني - محبوبه 100 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
14228 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط خراساني - محبوبه 100 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
11907 تحقيق در تحول زبان فارسي مختلط رادمنش - عطامحمد 10 پنج شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 19 2.00 0.00 1396/10/28 ساعت 8.00
11881 تحقيق در معاني و بيان و فنون ادب فارسي(جبراني) مختلط نيازي - شهرزاد 20 پنج شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 24 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
14231 رساله مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
14231 رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14232 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
14232 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
11904 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط خراساني - محبوبه 20 پنج شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 29 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 13.50
11936 زبان تخصصي پيشرفته مختلط خراساني - محبوبه 15 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 29 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
11934 سير تحول ادبيات فارسي مختلط رادمنش - عطامحمد 10 چهارشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 19 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 8.00
11933 مباني نظري ادب غنايي مختلط رشيدي آشجردي - مرتضي 10 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 20 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
11908 متون نظم غنايي 1 مختلط نوريان - سيدمهدي 10 پنج شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 20 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
11939 مقايسه تحليلي آثار غنايي ايران و جهان مختلط خراساني - محبوبه 10 پنج شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 29 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 13.50