دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11291 تحليل سينوپتيكي مخاطرات محيطي مختلط گندمكار - امير 10 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11266 رساله (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
11292 مباني آب و هواشناسي سينوپتيك (جبراني) مختلط عطايي - هوشمند 10 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11265 رساله مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11290 آب و هوا و مسايل محيط زيست مختلط عباسي - عليرضا 10 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
11265 رساله مختلط - 50 - 0.00 7.00 - ساعت 0.00
11265 رساله مختلط - 50 - 0.00 7.00 - ساعت 0.00
11265 رساله مختلط - 50 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00