دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11055 آب و هوا و مسايل محيط زيست مختلط عباسي نجف آبادي - عليرضا 10 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 13.50
10962 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط خادم الحسيني - احمد 15 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
10962 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط خادم الحسيني - احمد 15 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
11059 رابطه متقابل آب و هوا و اقيانوس مختلط گندمكار - امير 10 - 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 13.50
10972 رساله مختلط - 15 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
10972 رساله مختلط - 15 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10972 رساله مختلط - 15 - 0.00 7.00 - ساعت 0.00
10975 رساله (ادامه) مختلط - 15 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
10975 رساله (ادامه) مختلط - 15 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10975 رساله (ادامه) مختلط - 15 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
10899 زبان تخصصي پيشرفته (جبراني) مختلط - 10 چهارشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 13.50
10900 مباني آب و هواشناسي سينوپتيك (جبراني) مختلط خداقلي - مرتضي 10 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50