دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11561 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط خادم الحسيني - احمد 50 - 0.00 0.00 - ساعت 10.50
11561 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط خادم الحسيني - احمد 50 - 0.00 0.00 - ساعت 10.50
11564 رساله مختلط - 50 - 0.00 7.00 - ساعت 10.50
11564 رساله مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 10.50
11564 رساله مختلط - 50 - 0.00 20.00 - ساعت 10.50
11567 رساله (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 20.00 - ساعت 10.50
11567 رساله (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 18.00 - ساعت 10.50
11567 رساله (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 20.00 - ساعت 10.50
11532 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط گندمكار - امير 11 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 160 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 14.00
11546 روشهاي كمي در آب و هواشناسي مختلط گندمكار - امير 8 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 160 2.00 0.00 - ساعت 14.00
11549 مخاطرات آب و هوايي پيشرفته مختلط خداقلي - مرتضي 8 پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 149 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 14.00
11547 مراكز منطقه اي كنترل آب و هواي ايران مختلط عطائي - هوشمند 8 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
11550 هيدرواقليم حوضه هاي آبريز ايران (جبراني) مختلط عباسي نجف آبادي - عليرضا 8 پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 14.00