دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11491 پژوهش در تصميم گيري و قضاوت در حسابداري و حسابرسي (JDM) مختلط آقايي چادگاني - آرزو 10 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
11501 پژوهش هاي جاري حسابداري مختلط كمالي - احسان 10 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11685 رساله (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
11499 سمينار در ابزارهاي مشتقه مالي مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - خديجه 10 پنج شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11682 رساله مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11497 توسعه عقايد و افكار حسابداري مختلط كمالي - احسان 10 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11682 رساله مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00