دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11391 برنامه دهي و روش هاي طراحي مختلط كيان ارثي - منصوره 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11585 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11584 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11376 حقوق معماري ارشد مختلط طباطبايي - جواد 15 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
11384 حقوق معماري ارشد مختلط طباطبايي - جواد 15 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
11585 رساله و طرح نهايي مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11584 رساله و طرح نهايي (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11390 روش تحقيق و تدوين پايان نامه مختلط كيان ارثي - منصوره 30 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11392 طرح معماري ارشد 1 مختلط ناظمي - الهام 25 سه شنبه 17:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري
سه شنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري
0.00 4.00 1399/11/01 ساعت 13.50
11389 طرح معماري ارشد 3 مختلط آريانا - انديشه 12 پنج شنبه 17:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري
پنج شنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري
0.00 4.00 1399/11/01 ساعت 13.50
14239 طرح معماري ارشد 3 مختلط رفيعي - سميه 12 پنج شنبه 19:15 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 0.00 4.00 1399/11/01 ساعت 13.50
11386 مراتب اجرايي ساختمان مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 30 چهارشنبه 15:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 0.00 2.00 1399/10/16 ساعت 13.50