دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14210 اقتصاد مهندسي مختلط مصلحي - عباس 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
14209 اقتصاد مهندسي مختلط مصلحي - عباس 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
11605 برنامه ريزي و كنترل پروژه مختلط عادل زاده سعدآبادي - ليلا 30 پنج شنبه 19:15 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
13263 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13263 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13264 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13264 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11609 تحقيق در عمليات مختلط سعادت - محسن 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
11608 تحليل و طراحي سيستم ها مختلط فضيلتي - مهدي 30 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
11610 تعمير و تقويت سازه ها مختلط محمديان ياسوج - سيداسماعيل 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
14248 تكنولوژي بتن مختلط مصلحي - عباس 40 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
14247 تكنولوژي بتن مختلط مصلحي - عباس 40 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
14246 تكنولوژي بتن مختلط مصلحي - عباس 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
14296 روشهاي اجرائي ساختمان مختلط هاشمي فشاركي - سيدحسين 35 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
1.00 1.00 1399/10/17 ساعت 8.50
14297 روشهاي اجرائي ساختمان مختلط هاشمي فشاركي - سيدحسين 35 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
1.00 1.00 1399/10/17 ساعت 8.50
14298 روشهاي اجرائي ساختمان مختلط مقرون - فرزاد 35 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
1.00 1.00 1399/10/17 ساعت 8.50
11606 روشهاي ساخت مختلط عادل زاده سعدآبادي - ليلا 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11611 سمينار و روش تحقيق مختلط سعادت - محسن 30 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/25 ساعت 10.50
14364 ماشين آلات ساختماني مختلط اسحاق زاده - مهدي 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
14373 متره و برآورد پروژه مختلط مقرون - فرزاد 35 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 0.50 0.50 1399/10/15 ساعت 15.50
14378 متره و برآورد پروژه مختلط مقرون - فرزاد 35 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 0.50 0.50 1399/10/15 ساعت 15.50
11607 مديريت و مقررات پيمان مختلط فضيلتي - مهدي 30 پنج شنبه 15:45 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/18 ساعت 10.50
14423 مقررات ملي ساختمان (جبراني) مختلط پزشكي - علي 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
14414 مقررات ملي ساختمان (جبراني) مختلط پزشكي - علي 40 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
14469 مهندسي سيستم ها مختلط عادل زاده سعدآبادي - ليلا 40 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
14472 مهندسي سيستم ها مختلط عادل زاده سعدآبادي - ليلا 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50