دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13263 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13263 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13264 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13264 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11660 ديناميك خاك مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 30 پنج شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
11634 رياضيات عالي مهندسي مختلط سعادت - محسن 30 چهارشنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
11638 زمين شناسي مهندسي پيشرفته مختلط اجل لوييان - رسول 30 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
11627 مهندسي پي پيشرفته مختلط نادي - بهرام 30 پنج شنبه 15:45 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/21 ساعت 10.50
11630 مكانيك خاك پيشرفته مختلط نادي - بهرام 30 چهارشنبه 15:45 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/18 ساعت 10.50