دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12969 استاتيك مختلط آريا - مرتضي 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
12968 استاتيك مختلط آريا - مرتضي 40 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
12967 استاتيك مختلط مدرس نيا - اميررضا 40 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
10538 استاتيك مختلط معصومي - اسماعيل 40 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
10862 بهسازي خاك مختلط حاجيان نيا - البرز 30 سه شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
10502 پايان نامه مختلط - 500 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10502 پايان نامه مختلط - 500 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10503 پايان نامه (ادامه) مختلط - 500 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10503 پايان نامه (ادامه) مختلط - 500 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10863 ديناميك خاك مختلط نادي - بهرام 30 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
10853 روش اجزاء محدود مختلط حسيني (عمران ) - سيد جليل 30 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 10.50
10860 رياضيات عالي مهندسي مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 سه شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
10861 رياضيات عالي مهندسي مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
10859 زمين شناسي مهندسي پيشرفته مختلط مهدي زاده قهدريجاني - رضوان 30 سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
10854 ژئوتكنيك زيست محيطي مختلط كريمي سنگچيني - ابراهيم 30 دوشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
10855 ژئوتكنيك زيست محيطي مختلط - 30 پنج شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
10866 سدهاي خاكي مختلط حاجيان نيا - البرز 30 چهارشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 15.50
10851 سمينار و روش تحقيق مختلط سعادت - محسن 10 دوشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
10852 سمينار و روش تحقيق مختلط بصيرت - شمسا 10 سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
13317 مقاومت مصالح 1 مختلط معصومي - اسماعيل 40 يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
13316 مقاومت مصالح 1 مختلط آريا - مرتضي 40 دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
13315 مقاومت مصالح 1 مختلط فرزام فر - عليرضا 40 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
10563 مقاومت مصالح 1 مختلط مدرس نيا - اميررضا 40 سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
13329 مكانيك خاك مختلط لچيناني - حسن 35 چهارشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
13330 مكانيك خاك مختلط بيات - ميثم 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
10566 مكانيك خاك مختلط هاشمي فشاركي - سيدحسين 40 سه شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
10864 مكانيك خاك پيشرفته مختلط اجل لوييان - رسول 30 چهارشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 10.50
10865 مكانيك خاك پيشرفته مختلط اجل لوييان - رسول 30 پنج شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
پنج شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 10.50
10850 مكانيك سنگ مختلط مهدي زاده قهدريجاني - رضوان 30 دوشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
10573 مهندسي پي مختلط لچيناني - حسن 35 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
13340 مهندسي پي مختلط هاشمي فشاركي - سيدحسين 40 سه شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
10857 مهندسي پي پيشرفته مختلط نادي - بهرام 30 دوشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
10858 مهندسي پي پيشرفته مختلط نادي - بهرام 30 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00