دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12438 استاتيك مختلط آريا - مرتضي 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 104
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 104
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12591 استاتيك مختلط حسن خاني - ابراهيم 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 106
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 106
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12592 استاتيك مختلط حسن خاني - ابراهيم 45 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 106
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 106
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12593 استاتيك مختلط دلاوري - احسان 45 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 102
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 102
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12594 استاتيك مختلط دلاوري - احسان 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 102
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 102
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
10081 پايان نامه مختلط - 447 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10081 پايان نامه مختلط - 447 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10082 پايان نامه (ادامه) مختلط - 408 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10082 پايان نامه (ادامه) مختلط - 408 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13294 ديناميك خاك مختلط نادي - بهرام 17 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 201
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 201
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
13298 زمين شناسي مهندسي پيشرفته مختلط نادي - بهرام 12 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 201 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
13300 سدهاي خاكي مختلط حاجيان نيا - البرز 22 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 201
چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 201
3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
13296 سمينار و روش تحقيق مختلط بيات - ميثم 0 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 304 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
13297 طراحي و اجراء تونل و فضاهاي زير زميني مختلط اجل لوييان - رسول 9 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 203 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
12844 مقاومت مصالح 1 مختلط آريا - مرتضي 45 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 104
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 104
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12496 مقاومت مصالح 1 مختلط پزشكي - علي 45 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12842 مقاومت مصالح 1 مختلط قضاوي خوراسگاني - محمدمسعود 43 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 203
دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 203
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12843 مقاومت مصالح 1 مختلط مهربد - اميرحسين 45 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 105
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12903 مكانيك خاك مختلط هاشمي فشاركي - سيدحسين 44 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 103
يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 108
3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
12904 مكانيك خاك مختلط هاشمي فشاركي - سيدحسين 45 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 103
يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 108
3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
12499 مكانيك خاك مختلط بيات - ميثم 42 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 304
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 304
3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
12902 مكانيك خاك مختلط لچيناني - حسن 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 108
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 108
3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
13295 مكانيك سنگ مختلط حاجيان نيا - البرز 14 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 203 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
12989 مهندسي پي مختلط لچيناني - حسن 45 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 108 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
12990 مهندسي پي مختلط لچيناني - حسن 45 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 108 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
12503 مهندسي پي مختلط هاشمي فشاركي - سيدحسين 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 103 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
13299 مهندسي پي پيشرفته مختلط نادي - بهرام 16 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 201
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 201
3.00 0.00 1397/04/04 ساعت 10.50