دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13474 آزمون، تجويز و نظارت بر آمادگي بدني مختلط مجتهدي - حسين 22 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات 0.00 2.00 1397/04/02 ساعت 8.00
13472 آمار زيستي ويژه فعاليت ورزشي مختلط مجتهدي - حسين 22 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
13475 ابعاد رواني فعاليت بدني مختلط زاهدي - حميد 22 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
13478 اپيدميولوژي فعاليت بدني و تندرستي مختلط افتخاري قيناني - الهام 22 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 1 2.00 0.00 1397/04/04 ساعت 8.00
13479 پايان نامه مختلط - 141 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13479 پايان نامه مختلط - 141 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13483 پايان نامه (ادامه) مختلط - 149 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13483 پايان نامه (ادامه) مختلط - 149 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13473 مقدمه اي بر ارزيابي و برنامه ريزي فعاليت بدني مختلط كشاورز - سعيد 22 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 1 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 8.00