دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14736 آزمون، تجويز و نظارت بر آمادگي بدني مختلط كشاورز - سعيد 20 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 0.00 2.00 1399/10/22 ساعت 15.50
14755 پايان نامه مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14755 پايان نامه مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14756 پايان نامه (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14756 پايان نامه (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14733 سمينار پژوهشي فعاليت بدني و تندرستي مختلط زاهدي - حميد 20 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
14735 فيزيولوژي انسان پيشرفته ويژه فعاليت ورزشي مختلط مجتهدي - حسين 20 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
14737 فيزيولوژي فعاليت بدني كودكان و نوجوانان مختلط افتخاري قيناني - الهام 20 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
14734 اصول طراحي و برنامه ريزي فعاليت بدني مختلط مجتهدي - حسين 20 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 15.50