دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14739 ارزيابي و طراحي رژيم غذايي مختلط بنايي بروجني - جمشيد 20 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 1.00 1399/10/17 ساعت 15.50
14738 اصول تغذيه در فعاليت ورزشي و تمرين مختلط بنايي بروجني - جمشيد 20 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
14740 بيوانرژتيك ورزشي مختلط آذربرزين - مهرداد 20 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 15.50
14755 پايان نامه مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14755 پايان نامه مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14756 پايان نامه (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14756 پايان نامه (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14744 دوپينگ و داروشناسي ورزشي مختلط آذربرزين - مهرداد 20 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
14745 روان شناسي در تغذيه ورزشي مختلط زاهدي - حميد 20 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
14741 سمينار پژوهشي در تغذيه ورزشي مختلط افتخاري قيناني - الهام 20 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
14746 فيزيولوژي فعاليت ورزشي پيشرفته مختلط افتخاري قيناني - الهام 20 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
14743 آمار زيستي ويژه فعاليت ورزشي مختلط مروي - مهناز 20 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
14742 بيوشيمي ويژه تغذيه ورزشي مختلط كشاورز - سعيد 20 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 15.50