دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13499 آمار زيستي ويژه فعاليت ورزشي مختلط مجتهدي - حسين 11 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
13491 ارزيابي و طراحي رژيم غذايي مختلط بنايي بروجني - جمشيد 13 چهارشنبه 14:30 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 5
1.00 1.00 1397/03/28 ساعت 8.00
13501 بيوانرژتيك ورزشي مختلط افتخاري قيناني - الهام 18 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/04/04 ساعت 8.00
13500 بيوشيمي ويژه تغذيه ورزشي مختلط افتخاري قيناني - الهام 11 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 8.00
13479 پايان نامه مختلط - 141 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13479 پايان نامه مختلط - 141 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13483 پايان نامه (ادامه) مختلط - 149 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13483 پايان نامه (ادامه) مختلط - 149 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13502 روان شناسي در تغذيه ورزشي مختلط زاهدي - حميد 11 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00