دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13242 اصول تغذيه در فعاليت ورزشي و تمرين مختلط بنايي بروجني - جمشيد 20 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 5 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
13270 تغذيه انساني مختلط بنايي بروجني - جمشيد 20 چهارشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 5 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
13290 رايانه پيشرفته مختلط زاهدي - حميد 20 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 6 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
13285 روش تحقيق در علوم ورزشي مختلط زاهدي - حميد 20 چهارشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 20 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
13279 زبان تخصصي مختلط مجتهدي - حسين 20 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 10 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
13248 سمينار پژوهشي در تغذيه ورزشي مختلط مجتهدي - حسين 20 - 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
13252 فعاليت ورزشي، تغذيه و سيستم ايمني مختلط افتخاري قيناني - الهام 20 چهارشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 6 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
13282 فيزيولوژي انسان پيشرفته ويژه فعاليت ورزشي مختلط افتخاري قيناني - الهام 20 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 6 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
13244 فيزيولوژي فعاليت ورزشي پيشرفته مختلط مجتهدي - حسين 20 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 10 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50