دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10456 آمار حياتي مقدماتي مختلط سليماني - بهرام 4 سه شنبه 15:30 - 13:30 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 2
سه شنبه 11:31 - 10:31 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 2
1.00 1.00 1397/04/06 ساعت 14.00
10463 آمار حياتي مقدماتي مختلط سليماني - بهرام 13 سه شنبه 17:00 - 15:31 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 3
سه شنبه 12:32 - 11:32 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 3
1.00 1.00 1397/04/06 ساعت 14.00
10451 بهداشت دانش آموزان ومدارس مختلط صدري - غلامحسين 6 يك شنبه 13:00 - 10:31 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 12 1.50 0.50 1397/03/31 ساعت 14.00
10458 بهداشت دانش آموزان ومدارس مختلط صدري - غلامحسين 13 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 12 1.50 0.50 1397/03/31 ساعت 14.00
10454 بهداشت دهان ودندان مختلط حسني - الهام 5 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 2 0.50 0.50 1397/03/30 ساعت 14.00
10462 بهداشت دهان ودندان مختلط حسني - الهام 14 سه شنبه 10:59 - 09:31 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 3 0.50 0.50 1397/03/30 ساعت 14.00
10455 بهداشت سالمندان مختلط مدني - سيدمهدي 5 سه شنبه 10:30 - 09:31 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 2 1.00 0.00 1397/03/28 ساعت 14.00
10461 بهداشت سالمندان مختلط مدني - سيدمهدي 14 سه شنبه 09:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 3 1.00 0.00 1397/03/28 ساعت 14.00
10450 تغذيه كاربردي ورژيم هاي غذائي باتاكيد برمادروكودك مختلط كريم آباده اصفهاني - نازنين 7 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 2 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 14.00
10457 تغذيه كاربردي ورژيم هاي غذائي باتاكيد برمادروكودك مختلط كريم آباده اصفهاني - نازنين 12 يك شنبه 12:30 - 10:30 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 3 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 14.00
10488 كارآموزي درعرصه مختلط - 20 پنج شنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي
چهارشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي
سه شنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي
دوشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي
يك شنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي
شنبه 13:
0.00 12.00 - ساعت 0.00
10452 كمكهاي اوليه مختلط ارجمندي - فريبا 6 يك شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 2
يك شنبه 13:30 - 13:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 2
0.50 0.50 1397/03/29 ساعت 14.00
10459 كمكهاي اوليه مختلط ارجمندي - فريبا 13 يك شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 3
يك شنبه 14:00 - 13:30 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 3
0.50 0.50 1397/03/29 ساعت 14.00
10453 ميكروبيولوژي(باكترِي شناسي،ويروس شناسي و قارچ شناسي و انگل شناسي) مختلط طبيبيان - سيداكبر رستمي راد - شهلا اسماعيلي فلاح - مهسا 0 دوشنبه 17:00 - 15:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 2
دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 2
دوشنبه 11:15 - 09:45 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 2
دوشنبه 09:35 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 2
3.00 1.00 1397/03/27 ساعت 14.00
10460 ميكروبيولوژي(باكترِي شناسي،ويروس شناسي و قارچ شناسي و انگل شناسي) مختلط طبيبيان - سيداكبر رستمي راد - شهلا اسماعيلي فلاح - مهسا 19 دوشنبه 17:00 - 15:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 3
دوشنبه 15:00 - 13:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 3
دوشنبه 11:15 - 09:40 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 3
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 3
3.00 1.00 1397/03/27 ساعت 14.00