دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10826 آمار حياتي مقدماتي زن سليماني - بهرام 45 يك شنبه 17:00 - 13:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 301 1.00 1.00 1399/10/20 ساعت 10.50
10821 بهداشت دانش آموزان ومدارس زن صدري - غلامحسين 45 يك شنبه 13:00 - 09:30 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 301 1.50 0.50 1399/11/01 ساعت 10.50
10824 بهداشت دهان ودندان زن حسني - الهام 45 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي 0.50 0.50 1399/10/29 ساعت 10.50
10820 بهداشت سالمندان زن ارجمندي - فريبا 45 يك شنبه 09:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 301 1.00 0.00 1399/10/27 ساعت 10.50
10825 تغذيه كاربردي ورژيم هاي غذائي باتاكيد برمادروكودك زن كريم آباده اصفهاني - نازنين 45 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 301 2.00 0.00 1399/10/30 ساعت 10.50
10845 كارآموزي درعرصه زن مرداني - ريحانه كريم آباده اصفهاني - نازنين صدري - غلامحسين تابشيان - امير 45 پنج شنبه 13:30 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
چهارشنبه 13:30 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
سه شنبه 13:30 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
دوشنبه 13:30 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
يك شنبه 13:30 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
شنبه 13:
0.00 12.00 - ساعت 0.00
10822 كمكهاي اوليه زن احمدي فراز - منصوره 45 سه شنبه 12:00 - 09:30 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 301 0.50 0.50 1399/11/02 ساعت 10.50
10823 ميكروبيولوژي(باكترِي شناسي،ويروس شناسي و قارچ شناسي و انگل شناسي) زن طبيبيان - سيداكبر رستمي راد - شهلا ديانتي ريزي - مريم 45 دوشنبه 17:00 - 13:00 ثابت - دانشكده پزشكي
دوشنبه 12:00 - 09:30 ثابت - دانشكده پزشكي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي
3.00 1.00 1399/10/23 ساعت 10.50