دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10189 آموزش بهداشت وارتباطات مختلط تابشيان - امير 25 يك شنبه 10:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 1 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
10199 آموزش بهداشت وارتباطات مختلط تابشيان - امير 30 يك شنبه 12:00 - 10:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 1 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
10190 اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران مختلط سبحاني - احمد 25 يك شنبه 12:00 - 10:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 9 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00
10198 اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران مختلط سبحاني - احمد 25 يك شنبه 10:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 9 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00
10208 اصول بهداشت محيط مختلط مرادپورقلعه رشيدي - حشمت اله 25 دوشنبه 15:00 - 13:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 2 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
10224 اصول بهداشت محيط مختلط مرادپورقلعه رشيدي - حشمت اله 20 دوشنبه 17:00 - 15:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 3 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
10212 اصول تغذيه مختلط كريم آباده اصفهاني - نازنين 20 يك شنبه 12:30 - 10:30 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 2 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
10216 اصول تغذيه مختلط كريم آباده اصفهاني - نازنين 20 يك شنبه 10:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 3 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
10215 اصول و مباني جامعه شناسي مختلط قجاوند - قاسم 20 دوشنبه 10:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 2 2.00 0.00 1396/11/02 ساعت 10.50
10221 اصول و مباني جامعه شناسي مختلط قجاوند - قاسم 20 دوشنبه 13:00 - 10:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 3 2.00 0.00 1396/11/02 ساعت 10.50
10209 اصول وكليات خدمات بهداشتي مختلط ارجمندي - فريبا 25 دوشنبه 16:00 - 15:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 2 1.00 0.00 1396/10/30 ساعت 10.50
10222 اصول وكليات خدمات بهداشتي مختلط ارجمندي - فريبا 20 دوشنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 3 1.00 0.00 1396/10/30 ساعت 10.50
10196 بيماريهاي شايع نوزادان وكودكان وراههاي پيشگيري از آن درايران مختلط جوزي نجف آبادي - مينا 25 سه شنبه 15:00 - 13:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 12 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
10206 بيماريهاي شايع نوزادان وكودكان وراههاي پيشگيري از آن درايران مختلط جوزي نجف آبادي - مينا 25 سه شنبه 17:00 - 15:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 11 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
10210 تشريح وفيزيولوژي مختلط معماريان - مسعود شجاعي - آسيه 25 سه شنبه 15:00 - 13:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 2 1.50 0.50 1396/10/26 ساعت 10.50
10223 تشريح وفيزيولوژي مختلط معماريان - مسعود شجاعي - آسيه 20 سه شنبه 17:00 - 15:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 3 1.50 0.50 1396/10/26 ساعت 10.50
10202 تكنولوژي آموزشي مختلط اميني نيسياني - نرجس 25 دوشنبه 15:00 - 13:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 11 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10194 تكنولوژي آموزشي مختلط اميني نيسياني - نرجس 25 دوشنبه 17:00 - 15:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 12 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10192 جمعيت و تنظيم خانواده مختلط فدايي - سيمين 25 دوشنبه 12:00 - 10:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 12 2.00 0.00 1396/10/30 ساعت 8.00
10200 جمعيت و تنظيم خانواده مختلط فدايي - سيمين 30 دوشنبه 10:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 11 2.00 0.00 1396/10/30 ساعت 8.00
10220 روانشناسي وبهداشت رواني مختلط فنائي - سعيده 20 دوشنبه 10:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 3 2.00 0.00 1396/11/01 ساعت 10.50
10207 روانشناسي وبهداشت رواني مختلط فنائي - سعيده 25 دوشنبه 12:00 - 10:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 2 2.00 0.00 1396/11/01 ساعت 10.50
10219 شيمي عمومي مختلط كريم آباده اصفهاني - نازنين 20 يك شنبه 15:00 - 14:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 3 1.00 0.00 1396/11/03 ساعت 10.50
10213 شيمي عمومي مختلط كريم آباده اصفهاني - نازنين 20 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 2 1.00 0.00 1396/11/03 ساعت 10.50
10201 فارماكولوژي مختلط معمار - رخساره 25 دوشنبه 12:00 - 10:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 11 2.00 0.00 1396/11/01 ساعت 8.00
10191 فارماكولوژي مختلط معمار - رخساره 25 دوشنبه 10:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي 2.00 0.00 1396/11/01 ساعت 8.00
10214 فيزيك عمومي مختلط خلقي - نسيمه 20 يك شنبه 15:00 - 14:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 2 1.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
10218 فيزيك عمومي مختلط خلقي - نسيمه 20 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 3 1.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
10227 كارآموزي درعرصه مختلط - 30 چهارشنبه 13:30 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
سه شنبه 13:30 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
دوشنبه 13:30 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
يك شنبه 13:30 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
شنبه 13:30 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
0.00 12.00 - ساعت 0.00
10205 كليات پزشكي و بهداشت مختلط آذربرزين - مهرداد 25 سه شنبه 15:00 - 13:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 11 2.00 0.00 1396/11/04 ساعت 8.00
10197 كليات پزشكي و بهداشت مختلط آذربرزين - مهرداد 25 سه شنبه 17:00 - 15:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 12 2.00 0.00 1396/11/04 ساعت 8.00
10211 كليات واصول اپيدميولوژي مختلط صدري - غلامحسين 20 يك شنبه 10:30 - 09:30 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 12
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 12
1.50 0.50 1396/11/04 ساعت 10.50
10217 كليات واصول اپيدميولوژي مختلط صدري - غلامحسين 20 يك شنبه 12:30 - 10:30 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 12 1.50 0.50 1396/11/04 ساعت 10.50
10193 مديريت و نظارت در مراكز بهداشتي درماني مختلط مدني - سيدمهدي 25 دوشنبه 15:00 - 13:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 13 2.00 0.00 1396/11/02 ساعت 8.00
10203 مديريت و نظارت در مراكز بهداشتي درماني مختلط مدني - سيدمهدي 0 دوشنبه 17:00 - 15:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 13 2.00 0.00 1396/11/02 ساعت 8.00
10204 مصون سازي فعال و انفعالي مختلط ارجمندي - فريبا 25 سه شنبه 10:00 - 09:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 11 1.00 0.00 1396/11/03 ساعت 8.00
10195 مصون سازي فعال و انفعالي مختلط ارجمندي - فريبا 25 سه شنبه 09:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 12 1.00 0.00 1396/11/03 ساعت 8.00