دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10466 آمار حياتي (2) مختلط سليماني - بهرام 13 شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 1
شنبه 13:00 - 11:20 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 1
1.00 1.00 1397/04/03 ساعت 8.00
10464 آموزش بهداشت وارتباطات مختلط تابشيان - امير 17 شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 1 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
10475 اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران مختلط سبحاني - احمد 15 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 13 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
10485 اقتصاد بهداشت مختلط مدني - سيدمهدي 8 سه شنبه 13:00 - 11:20 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 13 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
10484 اقدامات بهداشتي و كمكهاي اوليه در شرايط اضطراري مختلط مرادپورقلعه رشيدي - حشمت اله ارجمندي - فريبا 15 دوشنبه 17:00 - 13:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 4 1.00 1.00 1397/03/28 ساعت 14.00
10468 اكولوژي انساني و بهداشت بين الملل مختلط امين شرعي - فرهام 19 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 1 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
10476 برنامه هاي ملي مبارزه با بيماريهاي واگير مختلط مرداني - ريحانه 16 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 13 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
10486 بهداشت باروري مختلط گلي - شادي 8 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 4 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 14.00
10473 بهداشت دانش آموزان ومدارس مختلط صدري - غلامحسين 19 شنبه 13:00 - 10:31 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 12 1.50 0.50 1397/04/06 ساعت 10.50
10474 بهداشت محيط 2 (فاضلاب و زباله) مختلط مرادپورقلعه رشيدي - حشمت اله 15 شنبه 15:30 - 13:30 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 12 1.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
10482 بهداشت مواد غذائي مختلط كريم آباده اصفهاني - نازنين 14 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 4 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
10487 بيماريهاي ارثي و مشاوره ژنتيكي مختلط ناظم - شيما 13 سه شنبه 17:00 - 13:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 4 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
10477 بيماريهاي شايع كودكان و طرق پيشگيري از آن مختلط جوزي نجف آبادي - مينا 15 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 12 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
10465 بيوشيمي مختلط جعفري - فرزانه 18 شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 1 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
10483 پاتولوژي جغرافيايي ايران (معرفي بيماريهاي شايع) مختلط ارجمندي - فريبا 15 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 4 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 14.00
10479 توانبخشي و رفاه اجتماعي مختلط پورپونه نجف آبادي - مريم 18 يك شنبه 17:00 - 13:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 4 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
10472 حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين، سموم آفت كش و كاربرد آنها مختلط شيراني بيدآبادي - ليلا 16 شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 12 1.00 1.00 1397/03/29 ساعت 10.50
10470 روانشناسي و بهداشت روان مختلط فنائي - سعيده 19 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 1 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
10481 روش تحقيق در علوم بهداشتي مختلط صدري - غلامحسين 15 يك شنبه 17:00 - 13:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 12 2.00 1.00 1397/03/30 ساعت 14.00
10480 زبان تخصصي مختلط - 14 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 4 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 14.00
10489 كارآموزي در عرصه 1 مختلط - 57 پنج شنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي
چهارشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي
سه شنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي
دوشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي
يك شنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي
شنبه 13:
0.00 8.00 - ساعت 0.00
10490 كارآموزي در عرصه 2 مختلط - 43 پنج شنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي
چهارشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي
سه شنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي
دوشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي
يك شنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي
شنبه 13:
0.00 8.00 - ساعت 0.00
10471 كليات پزشكي و بهداشت مختلط ارجمندي - فريبا 19 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 1 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
10478 مديريت و نظارت در مراكز بهداشتي درماني مختلط مدني - سيدمهدي 18 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 12 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
10467 ميكروب شناسي 2 (باكتري شناسي و ويروس شناسي) مختلط طبيبيان - سيداكبر 17 يك شنبه 13:00 - 09:50 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 1
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 1
2.00 1.00 1397/03/28 ساعت 8.00
10469 نظامهاي سلامتي در ايران و جهان مختلط مدني - سيدمهدي 17 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 13 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00