دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10184 آمار حياتي (1) مختلط سليماني - بهرام 30 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 13
يك شنبه 12:00 - 10:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 13
1.00 1.00 1396/11/02 ساعت 15.50
10166 اصول برنامه ريزي بهداشتي مختلط مدني - سيدمهدي 30 دوشنبه 12:30 - 10:30 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 13 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
10172 اصول برنامه ريزي بهداشتي مختلط مدني - سيدمهدي 30 سه شنبه 17:00 - 15:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 13 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
10183 اصول تغذيه مختلط كريم آباده اصفهاني - نازنين 30 سه شنبه 15:00 - 13:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 13 2.00 0.00 1396/10/30 ساعت 15.50
10179 اصول مديريت در خدمات بهداشتي مختلط مدني - سيدمهدي 30 سه شنبه 12:00 - 10:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 4 2.00 0.00 1396/11/01 ساعت 13.50
10176 اصول و كليات اپيدميولوژي مختلط صدري - غلامحسين 30 دوشنبه 10:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 12 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
10186 اصول و مباني جامعه شناسي مختلط قجاوند - قاسم 30 دوشنبه 15:00 - 13:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 12 2.00 0.00 1396/11/01 ساعت 15.50
10182 اصول وكليات خدمات بهداشتي مختلط ارجمندي - فريبا 30 يك شنبه 10:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 13 2.00 0.00 1396/11/04 ساعت 15.50
10171 برنامه ملي مبارزه با بيماريهاي غيرواگير و اپيدميولوژي آنها مختلط مرداني - ريحانه 30 دوشنبه 15:00 - 13:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 5 2.00 0.00 1396/10/30 ساعت 13.50
10174 بهداشت حرفه اي مختلط مرادپورقلعه رشيدي - حشمت اله 30 يك شنبه 15:00 - 13:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 4 2.00 0.00 1396/10/30 ساعت 13.50
10165 بهداشت دهان ودندان مختلط حسني - الهام 40 يك شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 11 1.00 1.00 1396/11/02 ساعت 10.50
10168 بهداشت رواني و اعتياد مختلط فنائي - سعيده 30 سه شنبه 10:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 5 2.00 0.00 1396/11/03 ساعت 15.50
10181 بهداشت سالمندان مختلط ارجمندي - فريبا 30 سه شنبه 17:00 - 15:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 4 2.00 0.00 1396/11/04 ساعت 10.50
10169 بهداشت مادران و كودكان مختلط گلي - مرجان 30 سه شنبه 12:00 - 10:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 5 2.00 0.00 1396/11/04 ساعت 13.50
10175 بهداشت محيط 1 (آب) مختلط مرادپورقلعه رشيدي - حشمت اله 30 يك شنبه 16:00 - 15:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 4 1.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
10170 بهداشت محيط 3 (مواد غذايي، مسكن، هوا و پرتوها) مختلط مرادپورقلعه رشيدي - حشمت اله 30 سه شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 5 1.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
10188 بيوفيزيك مختلط خلقي - نسيمه 30 سه شنبه 12:00 - 10:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 13 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 15.50
10187 تشريح و فيزيولوژي مختلط معماريان - مسعود شجاعي - شكراله 30 سه شنبه 10:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 13 1.50 0.50 1396/10/25 ساعت 15.50
10167 تغذيه كاربردي مختلط كريم آباده اصفهاني - نازنين 30 دوشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 5 1.50 0.50 1396/10/26 ساعت 8.00
10173 تكنولوژي آموزشي مختلط اميني نيسياني - نرجس 30 يك شنبه 13:00 - 09:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 4 1.00 1.00 1396/10/27 ساعت 13.50
10178 فارماكولوژي مختلط معمار - رخساره 30 سه شنبه 10:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 4 1.00 0.00 1396/11/03 ساعت 13.50
10225 كارآموزي در عرصه 1 مختلط - 30 چهارشنبه 14:00 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
سه شنبه 14:00 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
دوشنبه 14:00 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
يك شنبه 14:00 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
شنبه 14:00 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
0.00 8.00 - ساعت 0.00
10226 كارآموزي در عرصه 2 مختلط - 30 چهارشنبه 14:00 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
سه شنبه 14:00 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
دوشنبه 14:00 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
يك شنبه 14:00 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
شنبه 14:30 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
0.00 8.00 - ساعت 0.00
10177 كاربرد كامپيوتر در تجزيه و تحليل هاي داده هاي بهداشتي مختلط سليماني - بهرام 30 دوشنبه 12:00 - 10:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 4 2.00 0.00 1396/11/02 ساعت 13.50
10180 مصون سازي فعال و انفعالي مختلط ارجمندي - فريبا 30 سه شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 4 1.00 0.00 1396/10/26 ساعت 13.50
10185 ميكروب شناسي 1 (قارچ شناسي و انگل شناسي) مختلط رستمي راد - شهلا 30 دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي 2.00 1.00 1396/10/23 ساعت 15.50