دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11288 ارزيابي پايداري توسعه گردشگري مختلط عباسي - عليرضا 15 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11287 بانك اطلاعاتي و داده هاي فضايي گردشگري مختلط گندمكار - امير 15 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 1.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11267 پايان نامه مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11267 پايان نامه مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11268 پايان نامه (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11268 پايان نامه (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11289 كارگاه برنامه ريزي فضايي گردشگري مختلط صابري - حميد 15 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 1.00 1399/10/20 ساعت 13.50