دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13247 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13248 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13247 پروژه (پايان نامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13248 پروژه (پايان نامه) (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13237 روشهاي پيشرفته جوشكاري (اتصالات) مختلط عباسي بهارانچي - محسن 20 پنج شنبه 16:30 - 14:20 ثابت - دانشكده مواد 3.00 0.00 1399/10/21 ساعت 13.50
13236 فرآيندهاي انجماد پيشرفته مختلط منصوري حسن آبادي - مهدي 20 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
13235 متالورژي پيشرفته جوش مختلط رفيعي - مهدي 20 پنج شنبه 12:00 - 09:40 ثابت - دانشكده مواد 3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
13234 بازرسي و كنترل كيفي جوش مختلط اعلايي - عليرضا 20 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50