دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13727 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط بوشاسب گوشه - فيض اله 100 - 0.00 0.00 - ساعت 13.50
13727 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط بوشاسب گوشه - فيض اله 100 - 0.00 0.00 - ساعت 13.50
13704 تاريخ اجتماعي ايران بعداز اسلام مختلط ترابي فارساني - سهيلا 10 چهارشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 123 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
13711 تاريخ معاصر ايران از آغاز قاجاريان تا كنون مختلط ابطحي فروشاني - سيدعليرضا 10 پنج شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 123
پنج شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 123
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
13717 تاريخنگاري در ايران مختلط ترابي فارساني - سهيلا 10 پنج شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 120 2.00 0.00 1396/10/24 ساعت 13.50
13715 تحولات سياسي,اجتماعي,اداري واقتصادي ايران بعداز اسلام مختلط اعرابي هاشمي - شكوه السادات 10 چهارشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
13707 جغرافياي تاريخي ايران مختلط جديدي - ناصر 10 چهارشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 123 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
13725 رساله مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 13.50
13725 رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 13.50
13726 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 13.50
13726 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 13.50
13706 روابط خارجي ايران از صفويه تاعصرحاضر مختلط بوشاسب گوشه - فيض اله 10 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 129 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 13.50
13716 روابط سياسي,فرهنگي واقتصادي ايران باستان باسرزمينهاي ديگر مختلط اعرابي هاشمي - شكوه السادات 30 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 120 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 13.50
13700 سير انديشه هاي سياسي و اجتماعي در جهان اسلام (با تكيه بر انديشه هاي شيعه) مختلط هوشيار - فريناز 30 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 123 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
13714 نقدوبررسي اسناد ومتون تاريخي مختلط ابطحي فروشاني - سيدعليرضا 30 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
13709 هنرها وصنايع ايران بعداز اسلام مختلط - 10 پنج شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 123
پنج شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 123
3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 13.50