دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10202 بررسي وتحليل اسناد ومدارك آرشيوي وكتابخانه اي مختلط ابطحي فروشاني - سيدعليرضا 10 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/25 ساعت 10.50
10186 تاريخ اجتماعي ايران بعداز اسلام مختلط ترابي فارساني - سهيلا 10 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
10187 تاريخ معاصر ايران از آغاز قاجاريان تا كنون مختلط ابطحي فروشاني - سيدعليرضا 10 پنج شنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - علوم انساني وادبيات
پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
10193 تحولات سياسي,اجتماعي,اداري واقتصادي ايران بعداز اسلام مختلط اعرابي هاشمي - شكوه السادات 10 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
10204 رساله (ادامه) مختلط - 10 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10204 رساله (ادامه) مختلط - 10 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
10195 نقدوبررسي تاريخ ايران ازسقوط ساسانيان تا آغازخلافت عباسي(جبراني) مختلط جديدي - ناصر 10 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
10203 رساله مختلط - 10 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10201 زبان تخصصي پيشرفته (جبراني) مختلط ترابي فارساني - سهيلا 10 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
10189 جغرافياي تاريخي ايران مختلط جديدي - ناصر 10 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
10203 رساله مختلط - 10 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00