دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14174 آبهاي زيرزميني مختلط حسين رضا - علي اكبر 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
11317 آمارواحتمالات مهندسي مختلط جمشيديان - احمدرضا 30 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11847 آمارواحتمالات مهندسي مختلط جمشيديان - احمدرضا 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11849 آمارواحتمالات مهندسي مختلط سعادت ملي - آيتين 30 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11848 آمارواحتمالات مهندسي مختلط سعادت ملي - آيتين 30 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11850 آمارواحتمالات مهندسي مختلط سيراني - راضيه 30 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
14219 اجراي سازه هاي آبي مختلط يزداني - عليرضا 40 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
14208 اجراي سدهاي بتني مختلط صادقي - صادق 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
14199 اصول مديريت ساخت مختلط مصلحي - عباس 40 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
14198 اصول مديريت ساخت مختلط مصلحي - عباس 40 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
14263 راهسازي و روسازي مختلط كبيري رناني - شهاب 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
14214 روشهاي تعمير و نگهداري ساختمان مختلط حسيني (عمران ) - سيد جليل 40 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
14841 رياضي عمومي 1 مختلط - 30 - 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14840 رياضي عمومي 1 مختلط - 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14564 رياضي عمومي 1 مختلط حاج عليخاني - محمود 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14563 رياضي عمومي 1 مختلط رمضاني پور شهر بابك - اعظم 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14562 رياضي عمومي 1 مختلط كتابچي - راضيه 30 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14561 رياضي عمومي 1 مختلط كتابچي - راضيه 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14843 رياضي عمومي 1 مختلط - 30 - 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14842 رياضي عمومي 1 مختلط - 30 - 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11522 رياضي عمومي 1 مختلط اعلايي - عليرضا 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11535 رياضي عمومي 1 مختلط كاظمي نجف آبادي - سميه 30 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11523 رياضي عمومي 1 مختلط اعلايي - عليرضا 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11168 رياضي عمومي 1 مختلط اعلايي - عليرضا 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14566 رياضي عمومي 1 مختلط كاظمي دمنه - همدم 30 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14420 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
14419 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 30 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
14418 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
14417 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 30 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12015 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 30 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12013 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12028 محاسبات عددي مختلط امامي كوپائي - سبحان 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12027 محاسبات عددي مختلط امامي كوپائي - سبحان 30 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12025 محاسبات عددي مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
14421 محاسبات عددي مختلط كتابچي - راضيه 30 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
11483 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 30 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12024 محاسبات عددي مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12023 محاسبات عددي مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 30 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12018 محاسبات عددي مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12017 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
14476 محيط زيست مختلط پيرستاني - نيلوفر 40 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
14473 محيط زيست مختلط كوشافر - محمد 40 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
14475 محيط زيست مختلط كوشافر - محمد 40 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
14379 مصالح ساختماني وتكنولوژي بتن مختلط حميدي نجف آبادي - عباس 20 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
14383 مصالح ساختماني وتكنولوژي بتن مختلط حميدي نجف آبادي - عباس 20 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
14381 مصالح ساختماني وتكنولوژي بتن مختلط حميدي نجف آبادي - عباس 20 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
14387 مصالح ساختماني وتكنولوژي بتن مختلط اسحاق زاده - مهدي 20 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
14385 مصالح ساختماني وتكنولوژي بتن مختلط حميدي نجف آبادي - عباس 20 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
14389 مصالح ساختماني وتكنولوژي بتن مختلط اسحاق زاده - مهدي 20 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
14423 مقررات ملي ساختمان مختلط پزشكي - علي 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
14414 مقررات ملي ساختمان مختلط پزشكي - علي 40 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
14498 هيدرولوژي مختلط صادقي - صادق 40 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
14305 زمين شناسي مهندسي مختلط پيرستاني - نيلوفر 40 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
14304 زمين شناسي مهندسي مختلط لچيناني - حسن 40 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
14303 زمين شناسي مهندسي مختلط لچيناني - حسن 40 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
14302 زمين شناسي مهندسي مختلط لچيناني - حسن 40 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
14341 طراحي معماري وشهرسازي مختلط احسان پور - الهام 25 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
14344 طراحي معماري وشهرسازي مختلط احسان پور - الهام 25 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
14343 طراحي معماري وشهرسازي مختلط احسان پور - الهام 25 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
14345 طراحي معماري وشهرسازي مختلط احسان پور - الهام 25 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
11185 رياضي عمومي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11569 رياضي عمومي 2 مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11568 رياضي عمومي 2 مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11567 رياضي عمومي 2 مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11566 رياضي عمومي 2 مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11565 رياضي عمومي 2 مختلط نقدعلي فروشاني - رسول 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11564 رياضي عمومي 2 مختلط طوطيان اصفهاني - فرشته 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11563 رياضي عمومي 2 مختلط مقدسي - مسعود 30 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11562 رياضي عمومي 2 مختلط مقدسي - مسعود 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11571 رياضي عمومي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11570 رياضي عمومي 2 مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 30 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11573 رياضي عمومي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11561 رياضي عمومي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11560 رياضي عمومي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11559 رياضي عمومي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11558 رياضي عمومي 2 مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11557 رياضي عمومي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11556 رياضي عمومي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11555 رياضي عمومي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11554 رياضي عمومي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11553 رياضي عمومي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
14298 اجزاء ساختمان مختلط مقرون - فرزاد 35 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
14297 اجزاء ساختمان مختلط هاشمي فشاركي - سيدحسين 35 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
14296 اجزاء ساختمان مختلط هاشمي فشاركي - سيدحسين 35 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
14329 اجراي ساختمانها با مصالح بنائي مختلط زلكي زاده - بابك 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
14328 اجراي ساختمانها با مصالح بنائي مختلط زلكي زاده - بابك 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
14207 آشنايي با زلزله و اثر آن بر سازه ها مختلط متولي امامي - سيدمحمد 35 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 8.50
14206 آشنايي با زلزله و اثر آن بر سازه ها مختلط پزشكي - علي 35 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 8.50