دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12891 اسپكتروسكپي و اشعه X مختلط رفيعي - مهدي 10 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/25 ساعت 10.50
12881 بيومواد مختلط قمي - حامد بخششي راد - حميدرضا 10 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
12887 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 8.50
12887 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 24.00 - ساعت 8.50
12886 رساله (پروژه تحقيقاتي) مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 8.50
12886 رساله (پروژه تحقيقاتي) مختلط - 100 - 0.00 24.00 - ساعت 8.50
12886 رساله (پروژه تحقيقاتي) مختلط - 100 - 0.00 24.00 - ساعت 8.50
12887 رساله (پروژه تحقيقاتي) (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 8.50
12887 رساله (پروژه تحقيقاتي) (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 24.00 - ساعت 8.50
12878 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط نعيمي - فريد منصوري حسن آبادي - مهدي 10 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
12888 رياضيات مهندسي پيشرفته (جبراني) مختلط امامي - سيداميرحسين اعلايي - عليرضا 10 پنج شنبه 17:30 - 14:30 ثابت - دانشكده مواد 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
12889 شكست و خستگي (جبراني) مختلط اميدي - مهـدي ابراهيم زاده - ايمان 10 پنج شنبه 14:15 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 12:00 - 11:15 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
12884 مباحث ويژه در خواص فيزيكي مواد مختلط كثيري عسگراني - مسعود 10 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/25 ساعت 8.50
12890 مباحثي در ترموديناميك پيشرفته مواد مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - رضا 10 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
12886 رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 8.50
12883 زبان تخصصي پيشرفته (جبراني) مختلط غيور - حميد عباسي بهارانچي - محسن 10 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
12882 مديريت محيط زيست مختلط كرميان - ابراهيم صائب نوري - احسان 10 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50