دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10020 اسپكتروسكپي و اشعه X مختلط رفيعي - مهدي 10 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
10039 الكترون ميكرسكپي در خوردگي مختلط غيور - حميد 10 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
10049 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط ورديان ريزي - محمدمهدي 20 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
10027 بيومواد مختلط كرميان - ابراهيم 10 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 10.50
10057 رساله مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10060 رساله (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 24.00 - ساعت 0.00
10060 رساله (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10057 رساله (پروژه تحقيقاتي) مختلط - 50 - 0.00 24.00 - ساعت 0.00
10057 رساله (پروژه تحقيقاتي) مختلط - 50 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
10057 رساله (پروژه تحقيقاتي) مختلط - 50 - 0.00 24.00 - ساعت 0.00
10060 رساله (پروژه تحقيقاتي) (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
10060 رساله (پروژه تحقيقاتي) (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 24.00 - ساعت 0.00
10022 رياضيات مهندسي پيشرفته مختلط امامي - سيداميرحسين 10 پنج شنبه 14:15 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 12:00 - 11:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
10053 شكست و خستگي (جبراني) مختلط ابراهيم زاده - ايمان 30 پنج شنبه 16:35 - 14:20 ثابت - دانشكده مواد 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
10031 مباحث ويژه در خواص فيزيكي مواد مختلط كثيري - مسعود 10 پنج شنبه 11:00 - 09:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1396/10/21 ساعت 8.00
10035 مباحث ويژه در مهندسي سطح مختلط صائب نوري - احسان 10 پنج شنبه 17:15 - 15:45 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
10013 مباحثي در ترموديناميك پيشرفته مواد مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - رضا 10 پنج شنبه 11:00 - 09:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
10044 مواد غير فلزي پيشرفته مختلط حسن زاده تبريزي - سيد علي 10 پنج شنبه 14:15 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1396/10/28 ساعت 8.00