دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10026 رساله مختلط - 98 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10027 رساله (ادامه) مختلط - 94 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10027 رساله (ادامه) مختلط - 94 - 0.00 24.00 - ساعت 0.00
10026 رساله (پروژه تحقيقاتي) مختلط - 98 - 0.00 24.00 - ساعت 0.00
10026 رساله (پروژه تحقيقاتي) مختلط - 98 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
10026 رساله (پروژه تحقيقاتي) مختلط - 98 - 0.00 24.00 - ساعت 0.00
10027 رساله (پروژه تحقيقاتي) (ادامه) مختلط - 94 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
10027 رساله (پروژه تحقيقاتي) (ادامه) مختلط - 94 - 0.00 24.00 - ساعت 0.00