دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12761 ارتعاشات پيشرفته - ارتعاشات سيستمهاي ممتد مختلط سعادت - محمد 20 پنج شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
12750 خزش، خستگي و شكست مختلط عطريان - امير 20 پنج شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
12750 خستگي، خزش و شكست مختلط عطريان - امير 20 پنج شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
12742 روش اجزاء محدود 1 مختلط تركش اصفهاني - رسول 25 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/21 ساعت 10.50
12742 روش اجزاء محدود 1 مختلط تركش اصفهاني - رسول 25 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/21 ساعت 10.50
12771 روش تحقيق (جبراني) مختلط تركش اصفهاني - رسول 30 پنج شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
12882 روش تحقيق (جبراني) مختلط مقدادي اصفهاني - اميرهمايون 15 چهارشنبه 12:25 - 10:40 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
12743 رياضيات پيشرفته 1 مختلط صالحي - مهدي 25 چهارشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
12743 رياضيات پيشرفته 1 مختلط صالحي - مهدي 25 چهارشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
12777 سمينار مختلط سعادت - محمد 25 پنج شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/21 ساعت 8.00
12777 سمينار مختلط سعادت - محمد 25 پنج شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/21 ساعت 8.00
12764 طراحي بهينه قطعات مكانيكي مختلط جعفري فشاركي - جواد 20 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
12738 طراحي ماشين به كمك كامپيوتر مختلط صابري - سعيد 25 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 10.50
12762 مكانيك ضربه 1 مختلط گله داري - سيدعلي 20 پنج شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 10.50
12762 مكانيك ضربه اي 1 مختلط گله داري - سيدعلي 20 پنج شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 10.50
12783 مكانيك محيط پيوسته 1 مختلط جعفري فشاركي - جواد 25 پنج شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 15.50
12783 مكانيك محيط پيوسته I مختلط جعفري فشاركي - جواد 25 پنج شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 15.50