دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12599 آناليز مودال مختلط صالحي - مهدي 5 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
12599 آناليز مودال در سيستمهاي مكانيكي مختلط صالحي - مهدي 5 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
12596 الاستيسيته مختلط قاسمي قلعه قاسمي - اعظم 5 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
12192 پايان نامه مختلط - 999 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12192 پايان نامه مختلط - 999 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12193 پايان نامه (ادامه) مختلط - 999 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12193 پايان نامه (ادامه) مختلط - 999 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12596 تئوري الاستيسيته 1 مختلط قاسمي قلعه قاسمي - اعظم 5 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
12593 ديناميك پيشرفته مختلط وهابي - ميثم 5 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
12593 ديناميك پيشرفته مختلط وهابي - ميثم 5 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
12609 روش تحقيق (جبراني) مختلط وهابي - ميثم 5 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1399/10/25 ساعت 8.50
13943 رياضيات پيشرفته 1 مختلط صالحي - مهدي 3 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
13943 رياضيات پيشرفته 1 مختلط صالحي - مهدي 3 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12608 سمينار مختلط گله داري - سيدعلي 5 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1399/10/25 ساعت 10.50
12608 سمينار مختلط گله داري - سيدعلي 5 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1399/10/25 ساعت 10.50
12604 طراحي مهندسي پيشرفته مختلط تركش اصفهاني - رسول 5 پنج شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
13940 مباحث منتخب در جامدات 1 مختلط تركش اصفهاني - رسول 3 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
12592 مكانيك محيط پيوسته 1 مختلط جعفري فشاركي - جواد 5 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
12592 مكانيك محيط پيوسته I مختلط جعفري فشاركي - جواد 5 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50