دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14081 انتقال حرارت پيشرفته (تشعشع) مختلط كريمي پور - آرش 0 پنج شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
14073 انتقال حرارت پيشرفته (جابجايي) مختلط اكبري - محمد 8 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
14081 انتقال حرارت تشعشع مختلط كريمي پور - آرش 0 پنج شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
14073 انتقال حرارت جابجايي مختلط اكبري - محمد 8 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
14232 پايان نامه مختلط - 53 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14232 پايان نامه مختلط - 53 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14233 پايان نامه (ادامه) مختلط - 88 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14233 پايان نامه (ادامه) مختلط - 88 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14070 ترموديناميك پيشرفته مختلط كلباسي - رسول 9 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/04/04 ساعت 10.50
14070 ترموديناميك پيشرفته مختلط كلباسي - رسول 9 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/04/04 ساعت 10.50
14083 جريان هاي ميكرو و نانو مختلط مقدادي اصفهاني - اميرهمايون 8 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
14075 ديناميك سيالات محاسباتي مختلط افرند - مسعود 6 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
14075 ديناميك سيالات محاسباتي 1 مختلط افرند - مسعود 6 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
12729 روش تحقيق مختلط كلاه دوزان - مجتبي 0 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
12730 روش تحقيق مختلط شيرنشان - عليرضا 2 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
14069 رياضيات پيشرفته 1 مختلط رزاقي ناييني - محمدمهدي 6 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
14069 رياضيات پيشرفته 1 مختلط رزاقي ناييني - محمدمهدي 6 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
14078 سمينار مختلط امامي كوپائي - سبحان 12 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
14229 سمينار مختلط عطريان - امير 5 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
14078 سمينار مختلط امامي كوپائي - سبحان 12 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
14083 مباحث برگزيده در انرژي مختلط مقدادي اصفهاني - اميرهمايون 8 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
14488 محاسبات عددي پيشرفته مختلط - 13 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
14072 مكانيك سيالات 1 مختلط جمالي قهدريجاني - مهدي 24 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 14.00
14084 مكانيك سيالات پيشرفته مختلط يعقوبي كوپايي - سميه 6 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
14084 مكانيك سيالات پيشرفته مختلط يعقوبي كوپايي - سميه 6 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
14221 مكانيك محيط پيوسته I مختلط جعفري فشاركي - جواد 0 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00