دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12872 انتقال حرارت پيشرفته (جابجايي) مختلط اكبري - محمد 25 پنج شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
12872 انتقال حرارت جابجايي مختلط اكبري - محمد 25 پنج شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
12828 ترموديناميك پيشرفته مختلط عبداللهي - علي 25 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
12828 ترموديناميك پيشرفته مختلط عبداللهي - علي 25 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
12831 ترموديناميك پيشرفته مختلط كلباسي - رسول 25 پنج شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
12831 ترموديناميك پيشرفته مختلط كلباسي - رسول 25 پنج شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
12879 توربولانس مختلط حججي نجف آبادي - محمد 15 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 8.00
12879 توربولانس مختلط حججي نجف آبادي - محمد 15 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 8.00
12873 ديناميك سيالات محاسباتي (CFD) مختلط افرند - مسعود 25 پنج شنبه 13:45 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
12873 ديناميك سيالات محاسباتي 1 مختلط افرند - مسعود 25 پنج شنبه 13:45 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
12771 روش تحقيق مختلط تركش اصفهاني - رسول 30 پنج شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
12882 روش تحقيق مختلط مقدادي اصفهاني - اميرهمايون 15 چهارشنبه 12:25 - 10:40 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
12824 رياضيات پيشرفته 1 مختلط مقدادي اصفهاني - اميرهمايون 25 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
12824 رياضيات پيشرفته 1 مختلط مقدادي اصفهاني - اميرهمايون 25 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
12826 رياضيات پيشرفته 1 مختلط رزاقي ناييني - محمدمهدي 25 پنج شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
12826 رياضيات پيشرفته 1 مختلط رزاقي ناييني - محمدمهدي 25 پنج شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
12883 سمينار مختلط كيانپور - احسان 15 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/21 ساعت 8.00
12883 سمينار مختلط كيانپور - احسان 15 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/21 ساعت 8.00
12874 سمينار مختلط افرند - مسعود 20 پنج شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/21 ساعت 8.00
12874 سمينار مختلط افرند - مسعود 20 پنج شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/21 ساعت 8.00
12875 سمينار مختلط باقرزاده شهري - سيدامين 20 پنج شنبه 15:30 - 13:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/21 ساعت 8.00
12875 سمينار مختلط باقرزاده شهري - سيدامين 20 پنج شنبه 15:30 - 13:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/21 ساعت 8.00
12881 سوخت و احتراق پيشرفته مختلط امامي كوپائي - سبحان 15 چهارشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 15:25 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
12881 سوخت و احتراق پيشرفته مختلط امامي كوپائي - سبحان 15 چهارشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 15:25 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
12878 مباحث منتخب در انتقال انرژي مختلط شيرنشان - عليرضا 15 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
12877 مباحث منتخب در انتقال حرارت مختلط اكبري - محمد 15 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
12832 مكانيك سيالات 1 مختلط موسوي جروكاني - سيدحسين 25 چهارشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
12835 مكانيك سيالات 1 مختلط يعقوبي كوپايي - سميه 25 پنج شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
12876 مكانيك سيالات پيشرفته مختلط موسوي جروكاني - سيدحسين 25 پنج شنبه 13:45 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
12876 مكانيك سيالات پيشرفته مختلط موسوي جروكاني - سيدحسين 25 پنج شنبه 13:45 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50