دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10514 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط بيات - ميثم 500 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
10514 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط بيات - ميثم 500 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
10867 اندركنش خاك و سازه مختلط نادي - بهرام 10 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
10870 خاك مسلح مختلط ميرمحمدصادقي - مسعود 10 پنج شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 15.50
10504 رساله مختلط - 500 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10506 رساله (ادامه) مختلط - 500 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10869 ژئوتكنيك لرزه اي مختلط ميرمحمدصادقي - مسعود 10 پنج شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
پنج شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
10869 ژئوتكنيك لرزه اي مختلط ميرمحمدصادقي - مسعود 10 پنج شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
پنج شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
10868 مباحث ويژه مختلط حاجيان نيا - البرز 10 پنج شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده عمران
پنج شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
10868 مباحث ويژه مختلط حاجيان نيا - البرز 10 پنج شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده عمران
پنج شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50