دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14104 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط بيات - ميثم 499 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
14104 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط بيات - ميثم 499 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
13308 اندركنش خاك و سازه مختلط نادي - بهرام 8 پنج شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 201
پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 201
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
13304 تحقيقات صحرايي مختلط اجل لوييان - رسول 7 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 203
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 203
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
13304 تحقيقات صحرايي مختلط اجل لوييان - رسول 7 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 203
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 203
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
13302 خاك مسلح مختلط حاجيان نيا - البرز 7 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 203
پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 203
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
10083 رساله مختلط - 490 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10084 رساله (ادامه) مختلط - 497 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10084 رساله (پروژه تحقيقاتي) (ادامه) مختلط - 497 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
13306 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط بيات - ميثم 8 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 207 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 14.00
13305 زبان تخصصي پيشرفته مختلط بيات - ميثم 6 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 207 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00