دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13075 آزمون و آزمون پذيري مختلط يعقوبي - الهام 21 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 407
پنج شنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 407
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
12454 الكترونيك ديجيتال مختلط يعقوبي - الهام 38 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 203
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 203
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 14.00
10009 پايان نامه مختلط - 247 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10009 پايان نامه مختلط - 247 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10010 پايان نامه (ادامه) مختلط - 257 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10010 پايان نامه (ادامه) مختلط - 257 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13944 تصويرپردازي رقمي مختلط فرخي - سجاد 22 چهارشنبه 18:20 - 15:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر 3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
13069 سمينار مختلط يعقوبي - الهام 7 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
چهارشنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر
2.00 0.00 - ساعت 0.00
13070 سيستم عامل پيشرفته مختلط زماني فر - كامران 21 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 407
چهارشنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 407
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
13070 سيستم هاي عامل پيشرفته مختلط زماني فر - كامران 21 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 407
چهارشنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 407
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
12539 سيگنالها وسيستمها مختلط يعقوبي - الهام 24 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 204
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 204
3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 8.00
12540 سيگنالها وسيستمها مختلط يعقوبي - الهام 28 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 201
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 201
3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 8.00
13071 شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته مختلط بركتين - بهرنگ 9 چهارشنبه 18:20 - 15:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 404 3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
13071 شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته مختلط بركتين - بهرنگ 9 چهارشنبه 18:20 - 15:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 404 3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
13072 شبكه هاي ميان ارتباطي مختلط يعقوبي - الهام 23 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 407 3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
13065 مباحث ويژه در معماري كامپيوتر 1 مختلط نصري - سعيد 29 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 403 3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 14.00
13077 معماري سيستمهاي موازي مختلط نصري - سعيد 26 پنج شنبه 18:20 - 15:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 403 3.00 0.00 1397/04/04 ساعت 8.00