دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10007 پايان نامه مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10007 پايان نامه مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10008 پايان نامه (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10008 پايان نامه (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11417 روش تحقيق مختلط موحدنژاد - هما 20 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 2.00 0.00 1399/10/21 ساعت 8.50
11456 سمينار مختلط سيف زاده - سيدحبيب 6 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 2.00 0.00 - ساعت 0.00
11455 سمينار مختلط رستگاري - حميد 6 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 2.00 0.00 - ساعت 0.00
11057 سيستم عامل مختلط نيكيان - عليرضا 30 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11029 سيستم عامل مختلط دارويي - شهرام 30 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11428 سيستم عامل پيشرفته مختلط صافي اصفهاني - فرامرز 7 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
11428 سيستم هاي عامل پيشرفته مختلط صافي اصفهاني - فرامرز 7 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
11460 سيستمهاي كامپيوتري امن مختلط بركتين - بهرنگ 9 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
11189 سيگنالها وسيستمها مختلط اعلائي ورنوسفادراني - زهرا 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/18 ساعت 8.50
11430 شبكه هاي ميان ارتباطي مختلط يعقوبي - الهام 20 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/25 ساعت 8.50
11187 معماري كامپيوتر مختلط عبدالهي - فيروزه 30 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
11186 معماري كامپيوتر مختلط نصري - سعيد 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
11188 معماري كامپيوتر مختلط دارويي - شهرام 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
11424 معماري كامپيوتر پيشرفته مختلط نصري - سعيد 20 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
11424 معماري كامپيوتر پيشرفته مختلط نصري - سعيد 20 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50