دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11570 الكترونيك ديجيتال مختلط يعقوبي - الهام 40 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 303
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 303
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 13.50
11984 پايان نامه مختلط - 300 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11984 پايان نامه مختلط - 300 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11986 پايان نامه (ادامه) مختلط - 300 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11986 پايان نامه (ادامه) مختلط - 300 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11603 پردازش موازي مختلط زماني فر - كامران 10 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 408
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 408
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
11603 پردازش موازي مختلط زماني فر - كامران 10 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 408
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 408
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
11898 تصويرپردازي رقمي مختلط فرخي - سجاد 30 پنج شنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 404 3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 13.50
11898 تصويرپردازي رقمي مختلط فرخي - سجاد 30 پنج شنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 404 3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 13.50
11716 حساب كامپيوتري مختلط رشادي نژاد - محمدرضا 30 پنج شنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 403 3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
13326 روش تحقيق مختلط فرخي - سجاد 10 پنج شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
11812 سمينار مختلط بهشتي - زهرا 15 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 305 2.00 0.00 1396/10/28 ساعت 15.50
11598 سمينار مختلط نصري - سعيد 15 سه شنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 402 2.00 0.00 1396/10/28 ساعت 15.50
11250 سيستم عامل مختلط دارويي - شهرام 30 شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 205
شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 205
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
11253 سيستم عامل مختلط نيكيان - عليرضا 30 چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 302
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 302
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
11254 سيستم عامل مختلط نيكيان - عليرضا 30 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 302
شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 302
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
10930 سيگنالها وسيستمها مختلط يعقوبي - الهام 30 يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 109
يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 109
3.00 0.00 1396/10/21 ساعت 13.50
10927 سيگنالها وسيستمها مختلط يعقوبي - الهام 30 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 109
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 109
3.00 0.00 1396/10/21 ساعت 13.50
11919 شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته مختلط آوخ - آويد 30 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 401
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 401
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
11919 شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته مختلط آوخ - آويد 30 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 401
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 401
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
11602 طراحي با زبانهاي توصيف سخت افزار مختلط يعقوبي - الهام 10 چهارشنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر 3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
11643 طراحي سيستمهاي تحمل پذير اشكال مختلط يعقوبي - الهام 30 پنج شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 407
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 407
3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 13.50
11621 مباحث ويژه در معماري كامپيوتر 1 مختلط خيام باشي - محمدرضا 30 پنج شنبه 10:40 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 401 3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 8.00
11620 معماري پردازنده هاي شبكه مختلط يعقوبي - الهام 30 چهارشنبه 10:40 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
11600 معماري سيستمهاي موازي مختلط نصري - سعيد 30 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 402
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 402
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
11211 معماري كامپيوتر مختلط - 30 چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 205
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 205
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
11215 معماري كامپيوتر مختلط - 30 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 206
شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 206
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
11216 معماري كامپيوتر مختلط - 30 چهارشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 202
شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 202
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
11217 معماري كامپيوتر مختلط - 30 سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر
سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
11628 معماري كامپيوتر پيشرفته مختلط نصري - سعيد 10 پنج شنبه 10:40 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 402 3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 10.50
11628 معماري كامپيوتر پيشرفته مختلط نصري - سعيد 10 پنج شنبه 10:40 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 402 3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 10.50