دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14174 آبهاي زيرزميني مختلط حسين رضا - علي اكبر 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
14184 آزمايشگاه تكنولوژي بتن مختلط اسحاق زاده - مهدي 7 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14185 آزمايشگاه تكنولوژي بتن مختلط اسحاق زاده - مهدي 7 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14175 آزمايشگاه تكنولوژي بتن مختلط حميدي نجف آبادي - عباس 7 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14182 آزمايشگاه تكنولوژي بتن مختلط حميدي نجف آبادي - عباس 7 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14183 آزمايشگاه تكنولوژي بتن مختلط حميدي نجف آبادي - عباس 7 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13707 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13706 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13705 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13712 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13711 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13710 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13709 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13704 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13708 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13718 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13717 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13716 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13715 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13714 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13713 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13724 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13723 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13722 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13721 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13720 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13719 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13730 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13729 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13728 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13727 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13726 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13725 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13736 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13735 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13734 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13733 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13732 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13731 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13781 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13780 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13740 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13739 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13738 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13737 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13743 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13742 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13741 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13783 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13782 آزمايشگاه فيزيك 1 مختلط استادان - گروه 6 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14186 آزمايشگاه مكانيك خاك مختلط حميدي نجف آبادي - عباس 7 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14187 آزمايشگاه مكانيك خاك مختلط حميدي نجف آبادي - عباس 7 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14188 آزمايشگاه مكانيك خاك مختلط هاشمي فشاركي - سيدحسين 7 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14189 آزمايشگاه مكانيك خاك مختلط هاشمي فشاركي - سيدحسين 7 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14190 آزمايشگاه مكانيك خاك مختلط هاشمي فشاركي - سيدحسين 7 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11317 آمار و احتمالات مهندسي مختلط جمشيديان - احمدرضا 30 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11850 آمار و احتمالات مهندسي مختلط سيراني - راضيه 30 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11848 آمار و احتمالات مهندسي مختلط سعادت ملي - آيتين 30 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11849 آمار و احتمالات مهندسي مختلط سعادت ملي - آيتين 30 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11847 آمار و احتمالات مهندسي مختلط جمشيديان - احمدرضا 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
14196 استاتيك مختلط لچيناني - حسن 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
14197 استاتيك مختلط لچيناني - حسن 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
14191 استاتيك مختلط آريا - مرتضي 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
14195 استاتيك مختلط آريا - مرتضي 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
14198 اصول مديريت ساخت مختلط مصلحي - عباس 40 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
14199 اصول مديريت ساخت مختلط مصلحي - عباس 40 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
14200 اصول مهندسي پل مختلط مصلحي - عباس 35 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
14201 اصول مهندسي پل مختلط فتحي - فرشيد 35 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
14207 اصول مهندسي زلزله و باد مختلط متولي امامي - سيدمحمد 35 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 8.50
14206 اصول مهندسي زلزله و باد مختلط پزشكي - علي 35 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 8.50
14208 اصول مهندسي سد مختلط صادقي - صادق 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
14209 اقتصاد مهندسي مختلط مصلحي - عباس 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
14210 اقتصاد مهندسي مختلط مصلحي - عباس 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
14211 بارگذاري مختلط دلاوري - احسان 40 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 1.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
14213 بارگذاري مختلط بياري - محمدامين 40 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 1.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
14214 بازرسي،تعمير وترميم سازه ها مختلط حسيني (عمران ) - سيد جليل 40 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
14215 برنامه نويسي كامپيوتر مختلط دهقاني - فاطمه 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
14216 برنامه نويسي كامپيوتر مختلط دهقاني - فاطمه 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
14217 برنامه نويسي كامپيوتر مختلط دهقاني - فاطمه 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
14218 برنامه نويسي كامپيوتر مختلط دهقاني - فاطمه 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
14219 بناهاي آبي مختلط يزداني - عليرضا 40 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
14220 پروژه راهسازي مختلط نيلفروشان - عباس 10 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14221 پروژه راهسازي مختلط نيلفروشان - عباس 10 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14222 پروژه راهسازي مختلط نيلفروشان - عباس 10 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14223 پروژه راهسازي مختلط نيلفروشان - عباس 10 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14225 پروژه سازه هاي بتن آرمه مختلط مهربد - اميرحسين 10 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14226 پروژه سازه هاي بتن آرمه مختلط مهربد - اميرحسين 10 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14227 پروژه سازه هاي بتن آرمه مختلط قضاوي خوراسگاني - محمدمسعود 10 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14228 پروژه سازه هاي بتن آرمه مختلط پزشكي - علي 10 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14229 پروژه سازه هاي بتن آرمه مختلط زلكي زاده - بابك 10 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14224 پروژه سازه هاي بتن آرمه مختلط فتحي - فرشيد 10 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14236 تاسيسات مكانيكي وبرقي مختلط افرند - مسعود 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 15.50
14237 تاسيسات مكانيكي وبرقي مختلط كلباسي - رسول 40 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 15.50
14242 تحليل سازه ها 1 مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 40 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
14241 تحليل سازه ها 1 مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 40 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
14240 تحليل سازه ها 1 مختلط آريا - مرتضي 40 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
14238 تحليل سازه ها 1 مختلط آريا - مرتضي 40 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
14243 تحليل سازه ها 2 مختلط مهربد - اميرحسين 35 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
14244 تحليل سازه ها 2 مختلط مهربد - اميرحسين 35 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
14245 تحليل سازه ها 2 مختلط معمارزاده - پرهام 35 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
14246 تكنولوژي بتن مختلط مصلحي - عباس 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
14247 تكنولوژي بتن مختلط مصلحي - عباس 40 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
14248 تكنولوژي بتن مختلط مصلحي - عباس 40 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
14249 ديناميك مختلط قضاوي خوراسگاني - محمدمسعود 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
14250 ديناميك مختلط قضاوي خوراسگاني - محمدمسعود 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
14251 ديناميك مختلط قضاوي خوراسگاني - محمدمسعود 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
14252 راهسازي مختلط كبيري رناني - شهاب 40 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
14253 راهسازي مختلط كبيري رناني - شهاب 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
14254 رسم فني ونقشه كشي ساختمان مختلط احسان پور - الهام 20 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
1.00 1.00 1399/10/15 ساعت 15.50
14255 رسم فني ونقشه كشي ساختمان مختلط احسان پور - الهام 20 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
1.00 1.00 1399/10/15 ساعت 15.50
14256 رسم فني ونقشه كشي ساختمان مختلط احسان پور - الهام 20 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
1.00 1.00 1399/10/15 ساعت 15.50
14257 رسم فني ونقشه كشي ساختمان مختلط احسان پور - الهام 20 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
1.00 1.00 1399/10/15 ساعت 15.50
14258 رسم فني ونقشه كشي ساختمان مختلط فضيلي نژاد - حامد 20 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
1.00 1.00 1399/10/15 ساعت 15.50
14259 رسم فني ونقشه كشي ساختمان مختلط فضيلي نژاد - حامد 20 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران
1.00 1.00 1399/10/15 ساعت 15.50
14261 روسازي راه مختلط كبيري رناني - شهاب 45 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
14295 روشهاي اجراء گود و سازه نگهبان مختلط نادي - بهرام 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
14293 روشهاي اجراء گود و سازه نگهبان مختلط نادي - بهرام 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
14296 روشهاي اجرائي ساختمان مختلط هاشمي فشاركي - سيدحسين 35 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
1.00 1.00 1399/10/17 ساعت 8.50
14297 روشهاي اجرائي ساختمان مختلط هاشمي فشاركي - سيدحسين 35 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
1.00 1.00 1399/10/17 ساعت 8.50
14298 روشهاي اجرائي ساختمان مختلط مقرون - فرزاد 35 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
1.00 1.00 1399/10/17 ساعت 8.50
14691 رياضي پيش دانشگاهي مختلط قبادي - سعيد 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
14562 رياضي عمومي 1 مختلط كتابچي - راضيه 30 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14561 رياضي عمومي 1 مختلط كتابچي - راضيه 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14843 رياضي عمومي 1 مختلط - 30 - 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14842 رياضي عمومي 1 مختلط - 30 - 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14841 رياضي عمومي 1 مختلط - 30 - 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14840 رياضي عمومي 1 مختلط - 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11523 رياضي عمومي 1 مختلط اعلايي - عليرضا 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11522 رياضي عمومي 1 مختلط اعلايي - عليرضا 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11168 رياضي عمومي 1 مختلط اعلايي - عليرضا 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14566 رياضي عمومي 1 مختلط كاظمي دمنه - همدم 30 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14564 رياضي عمومي 1 مختلط حاج عليخاني - محمود 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14563 رياضي عمومي 1 مختلط رمضاني پور شهر بابك - اعظم 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11535 رياضي عمومي 1 مختلط كاظمي نجف آبادي - سميه 30 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14301 زبان تخصصي مختلط فضيلتي - مهدي 40 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
14308 سازه هاي بتن آرمه 1 مختلط متولي امامي - سيدمحمد 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
14309 سازه هاي بتن آرمه 1 مختلط دلاوري - احسان 40 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
14306 سازه هاي بتن آرمه 1 مختلط ايزدي نيا - محسن 40 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
14321 سازه هاي بتن آرمه 2 مختلط ايزدي نيا - محسن 40 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
14323 سازه هاي بتن آرمه 2 مختلط متولي امامي - سيدمحمد 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
14324 سازه هاي بتن آرمه پيشرفته مختلط حسيني (عمران ) - سيد جليل 40 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
14328 سازه هاي بنايي مقاوم در برابر زلزله مختلط زلكي زاده - بابك 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
14329 سازه هاي بنايي مقاوم در برابر زلزله مختلط زلكي زاده - بابك 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
14335 سازه هاي فولادي 1 مختلط پزشكي - علي 35 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
14336 سازه هاي فولادي 1 مختلط پزشكي - علي 35 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
14337 سازه هاي فولادي 1 مختلط محمديان ياسوج - سيداسماعيل 35 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
14339 سازه هاي فولادي 2 مختلط زلكي زاده - بابك 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
14340 سازه هاي فولادي 2 مختلط حسيني (عمران ) - سيد جليل 40 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
11640 فيزيك 1(حرارت ومكانيك) مختلط هدهدي - مريم 27 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
چهارشنبه 09:30 - 08:00 هـ*ف - دانشكده برق - كلاس 106
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11645 فيزيك 1(حرارت ومكانيك) مختلط كوهستاني - سعيده 27 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 110
چهارشنبه 09:30 - 08:00 هـ*ف - دانشكده برق - كلاس 110
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11646 فيزيك 1(حرارت ومكانيك) مختلط بهنام فر - سعيد 27 سه شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ز - دانشكده برق - كلاس 101
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 101
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11647 فيزيك 1(حرارت ومكانيك) مختلط بهنام فر - سعيد 27 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 101
سه شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ف - دانشكده برق - كلاس 101
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11625 فيزيك 1(حرارت ومكانيك) مختلط بهنام فر - سعيد 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - دانشكده برق - كلاس 102
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 102
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11628 فيزيك 1(حرارت ومكانيك) مختلط اميدي - مهـدي 27 دوشنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11632 فيزيك 1(حرارت ومكانيك) مختلط حاجيان حسين آبادي - عليرضا 27 دوشنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - دانشكده برق - كلاس 104
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 104
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11635 فيزيك 1(حرارت ومكانيك) مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 27 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
دوشنبه 09:30 - 08:00 هـ*ز - دانشكده برق - كلاس 106
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11636 فيزيك 1(حرارت ومكانيك) مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 27 سه شنبه 14:00 - 12:30 هـ*ز - دانشكده برق - كلاس 106
سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11637 فيزيك 1(حرارت ومكانيك) مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 27 سه شنبه 16:45 - 14:15 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
سه شنبه 14:00 - 12:30 هـ*ف - دانشكده برق - كلاس 106
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11639 فيزيك 1(حرارت ومكانيك) مختلط هدهدي - مريم 27 - 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11621 فيزيك 1(حرارت ومكانيك) مختلط دايي محمد حسين حسين آبادي - محسن 27 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 105
چهارشنبه 11:30 - 10:00 هـ*ف - دانشكده برق - كلاس 105
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11626 فيزيك 1(حرارت ومكانيك) مختلط بهنام فر - سعيد 27 دوشنبه 15:45 - 14:15 هـ*ف - دانشكده برق - كلاس 101
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 101
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
14044 فيزيك پيش دانشگاهي مختلط كيميايي فر - روح اله 27 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 105 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
13966 فيزيك پيش دانشگاهي مختلط كيميايي فر - روح اله 27 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 107 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
13968 فيزيك پيش دانشگاهي مختلط كيميايي فر - روح اله 27 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده برق - كلاس 110 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
13967 فيزيك پيش دانشگاهي مختلط كيميايي فر - روح اله 27 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 110 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
14047 فيزيك پيش دانشگاهي مختلط كيميايي فر - روح اله 27 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
14046 فيزيك پيش دانشگاهي مختلط ربانيان نجف آبادي - عبدالعلي 27 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده برق - كلاس 103 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
14364 ماشين آلات ساختماني در راهسازي مختلط اسحاق زاده - مهدي 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
14420 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
14421 محاسبات عددي مختلط كتابچي - راضيه 30 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12025 محاسبات عددي مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12027 محاسبات عددي مختلط امامي كوپائي - سبحان 30 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
11483 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 30 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
14417 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 30 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
14418 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
14419 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 30 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12015 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 30 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12017 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12018 محاسبات عددي مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12023 محاسبات عددي مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 30 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12024 محاسبات عددي مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12028 محاسبات عددي مختلط امامي كوپائي - سبحان 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12013 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
14379 مصالح ساختماني وآزمايشگاه مختلط حميدي نجف آبادي - عباس 20 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
1.50 0.50 1399/10/22 ساعت 15.50
14389 مصالح ساختماني وآزمايشگاه مختلط اسحاق زاده - مهدي 20 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
1.50 0.50 1399/10/22 ساعت 15.50
14385 مصالح ساختماني وآزمايشگاه مختلط حميدي نجف آبادي - عباس 20 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
1.50 0.50 1399/10/22 ساعت 15.50
14387 مصالح ساختماني وآزمايشگاه مختلط اسحاق زاده - مهدي 20 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
1.50 0.50 1399/10/22 ساعت 15.50
14381 مصالح ساختماني وآزمايشگاه مختلط حميدي نجف آبادي - عباس 20 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
1.50 0.50 1399/10/22 ساعت 15.50
14383 مصالح ساختماني وآزمايشگاه مختلط حميدي نجف آبادي - عباس 20 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
1.50 0.50 1399/10/22 ساعت 15.50
14392 معادلات ديفرانسيل مختلط امامي - سيداميرحسين 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11939 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11996 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11999 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12000 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12001 معادلات ديفرانسيل مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
14391 معادلات ديفرانسيل مختلط امامي - سيداميرحسين 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11932 معادلات ديفرانسيل مختلط شجاعي اراني - خوشنام 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11994 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11995 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11933 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري - مصطفي 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11936 معادلات ديفرانسيل مختلط محمدي - محمدرضا 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11937 معادلات ديفرانسيل مختلط نقش - عليرضا 30 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11482 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11928 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11929 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11931 معادلات ديفرانسيل مختلط دانشورفرزانگان - سيدمحمود 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
14403 مقاومت مصالح 1 مختلط آريا - مرتضي 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
14405 مقاومت مصالح 1 مختلط قضاوي خوراسگاني - محمدمسعود 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
14404 مقاومت مصالح 1 مختلط آريا - مرتضي 40 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
14414 مقررات ملي ساختمان مختلط پزشكي - علي 40 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
14423 مقررات ملي ساختمان مختلط پزشكي - علي 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
14427 مكانيك خاك مختلط بيات - ميثم 40 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
14431 مكانيك خاك مختلط بيات - ميثم 40 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
14447 مكانيك سيالات مختلط يزداني - عليرضا 35 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
14448 مكانيك سيالات مختلط بصيرت - شمسا 35 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
14434 مكانيك سيالات مختلط دلاوري - احسان 35 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
14466 مهندسي پي مختلط لچيناني - حسن 40 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
14467 مهندسي پي مختلط لچيناني - حسن 40 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
14468 مهندسي ترابري مختلط نيلفروشان - عباس 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
14478 نرم افزارهاي مهندسي عمران مختلط مهربد - اميرحسين 35 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 15.50
14480 نرم افزارهاي مهندسي عمران مختلط مهربد - اميرحسين 35 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 15.50
14498 هيدرولوژي مهندسي مختلط صادقي - صادق 40 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
14345 طراحي معماري وشهرسازي مختلط احسان پور - الهام 25 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
14343 طراحي معماري وشهرسازي مختلط احسان پور - الهام 25 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
14344 طراحي معماري وشهرسازي مختلط احسان پور - الهام 25 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
14341 طراحي معماري وشهرسازي مختلط احسان پور - الهام 25 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
14302 زمين شناسي مهندسي مختلط لچيناني - حسن 40 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
14303 زمين شناسي مهندسي مختلط لچيناني - حسن 40 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
14304 زمين شناسي مهندسي مختلط لچيناني - حسن 40 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
14305 زمين شناسي مهندسي مختلط پيرستاني - نيلوفر 40 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
11553 رياضي عمومي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11561 رياضي عمومي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11560 رياضي عمومي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11559 رياضي عمومي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11558 رياضي عمومي 2 مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11557 رياضي عمومي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11556 رياضي عمومي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11555 رياضي عمومي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11554 رياضي عمومي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11569 رياضي عمومي 2 مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11568 رياضي عمومي 2 مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11567 رياضي عمومي 2 مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11566 رياضي عمومي 2 مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11565 رياضي عمومي 2 مختلط نقدعلي فروشاني - رسول 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11564 رياضي عمومي 2 مختلط طوطيان اصفهاني - فرشته 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11563 رياضي عمومي 2 مختلط مقدسي - مسعود 30 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11562 رياضي عمومي 2 مختلط مقدسي - مسعود 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11571 رياضي عمومي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11570 رياضي عمومي 2 مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 30 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11573 رياضي عمومي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11185 رياضي عمومي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
14482 نقشه برداري 1 وعمليات مختلط دري نجف آبادي - محمدصادق 12 يك شنبه 19:15 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 1.00 1.00 1399/10/13 ساعت 15.50
14492 نقشه برداري 1 وعمليات مختلط دري نجف آبادي - محمدصادق 12 دوشنبه 19:15 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 1.00 1.00 1399/10/13 ساعت 15.50
14493 نقشه برداري 1 وعمليات مختلط دري نجف آبادي - محمدصادق 12 سه شنبه 19:15 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 1.00 1.00 1399/10/13 ساعت 15.50
14494 نقشه برداري 1 وعمليات مختلط دري نجف آبادي - محمدصادق 12 چهارشنبه 19:15 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 1.00 1.00 1399/10/13 ساعت 15.50
14495 نقشه برداري 1 وعمليات مختلط دري نجف آبادي - محمدصادق 12 پنج شنبه 12:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 1.00 1.00 1399/10/13 ساعت 15.50
14476 مهندسي محيط زيست مختلط پيرستاني - نيلوفر 40 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
14475 مهندسي محيط زيست مختلط كوشافر - محمد 40 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
14473 مهندسي محيط زيست مختلط كوشافر - محمد 40 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
14341 طراحي معماري وشهرسازي مختلط احسان پور - الهام 25 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 1.00 1.00 1399/10/20 ساعت 15.50
14345 طراحي معماري وشهرسازي مختلط احسان پور - الهام 25 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 1.00 1.00 1399/10/20 ساعت 15.50
14343 طراحي معماري وشهرسازي مختلط احسان پور - الهام 25 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران 1.00 1.00 1399/10/20 ساعت 15.50
14344 طراحي معماري وشهرسازي مختلط احسان پور - الهام 25 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 1.00 1.00 1399/10/20 ساعت 15.50
14230 پروژه سازه هاي فولادي مختلط مهربد - اميرحسين 10 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14231 پروژه سازه هاي فولادي مختلط مهربد - اميرحسين 10 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14232 پروژه سازه هاي فولادي مختلط قضاوي خوراسگاني - محمدمسعود 10 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14233 پروژه سازه هاي فولادي مختلط قضاوي خوراسگاني - محمدمسعود 10 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14234 پروژه سازه هاي فولادي مختلط پزشكي - علي 10 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14235 پروژه سازه هاي فولادي مختلط زلكي زاده - بابك 10 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14520 هيدروليك وآزمايشگاه مختلط صادقي - صادق 10 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه هيدروليك
2.00 1.00 1399/10/24 ساعت 8.50
14523 هيدروليك وآزمايشگاه مختلط صادقي - صادق 10 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه هيدروليك
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران
2.00 1.00 1399/10/24 ساعت 8.50
14524 هيدروليك وآزمايشگاه مختلط صادقي - صادق 10 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه هيدروليك
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران
2.00 1.00 1399/10/24 ساعت 8.50
14525 هيدروليك وآزمايشگاه مختلط صادقي - صادق 10 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه هيدروليك
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران
2.00 1.00 1399/10/24 ساعت 8.50
14526 هيدروليك وآزمايشگاه مختلط صادقي - صادق 10 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه هيدروليك
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران
2.00 1.00 1399/10/24 ساعت 8.50
14527 هيدروليك وآزمايشگاه مختلط صادقي - صادق 10 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه هيدروليك
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران
2.00 1.00 1399/10/24 ساعت 8.50
14503 هيدروليك وآزمايشگاه مختلط يزداني - عليرضا 10 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه هيدروليك
2.00 1.00 1399/10/24 ساعت 8.50
14512 هيدروليك وآزمايشگاه مختلط يزداني - عليرضا 10 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه هيدروليك
2.00 1.00 1399/10/24 ساعت 8.50
14513 هيدروليك وآزمايشگاه مختلط يزداني - عليرضا 10 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه هيدروليك
2.00 1.00 1399/10/24 ساعت 8.50
14378 متره وبرآورد و پروژه مختلط مقرون - فرزاد 35 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 0.50 0.50 1399/10/15 ساعت 15.50
14373 متره وبرآورد و پروژه مختلط مقرون - فرزاد 35 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 0.50 0.50 1399/10/15 ساعت 15.50
14469 مهندسي سيستمها مختلط عادل زاده سعدآبادي - ليلا 40 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
14472 مهندسي سيستمها مختلط عادل زاده سعدآبادي - ليلا 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
14369 مباني GIS در مهندسي عمران مختلط پيرستاني - نيلوفر 40 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 15.50
14370 مباني GIS در مهندسي عمران مختلط پيرستاني - نيلوفر 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 15.50