دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14572 زيست سازگاري در مهندسي بافت مختلط بخششي راد - حميدرضا اميدي - مهـدي 5 چهارشنبه 21:00 - 19:30 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
14572 زيست سازگاري در مهندسي بافت مختلط بخششي راد - حميدرضا اميدي - مهـدي 5 چهارشنبه 21:00 - 19:30 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
14571 مهندسي سامانه هاي كشت سلولي و آز مختلط پورعزيزي نجف آبادي - الهه 5 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
2.00 1.00 1399/10/15 ساعت 8.50
14567 مهندسي سلولهاي بنيادين مختلط كرماني - شبنم پورعزيزي نجف آبادي - الهه 5 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
14567 مهندسي سلولهاي بنيادين مختلط كرماني - شبنم پورعزيزي نجف آبادي - الهه 5 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
14573 بيولوژي سلولي مولكولي مختلط پورعزيزي نجف آبادي - الهه 5 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50