دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13416 پايان نامه مختلط - 42 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13416 پايان نامه مختلط - 42 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13415 پايان نامه (ادامه) مختلط - 49 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13415 پايان نامه (ادامه) مختلط - 49 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11754 داربست ها در مهندسي بافت مختلط قمي - حامد 26 چهارشنبه 18:30 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
11754 داربست ها در مهندسي بافت مختلط قمي - حامد 26 چهارشنبه 18:30 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
13417 روش تحقيق مختلط محمدشفيعي - محمدرضا 50 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 306 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
13418 رياضي مهندسي (جبراني) مختلط جعفري - مصطفي 50 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 408
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 408
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
11757 زيست سازگاري در مهندسي بافت مختلط كرميان - ابراهيم عباس تبارآهنگر - حسين 27 پنج شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
11757 زيست سازگاري در مهندسي بافت مختلط كرميان - ابراهيم عباس تبارآهنگر - حسين 27 پنج شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
11758 سمينار كارشناسي ارشد مختلط پورعزيزي نجف آبادي - الهه 17 پنج شنبه 18:30 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307 0.00 2.00 - ساعت 0.00
11756 كاربرد ليزر در مهندسي بافت مختلط نقابي - مينا زادسر - مهدي 26 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
11755 مكانيك سلولي مختلط سيف زاده - عليرضا 24 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
11755 مكانيك سلولي مختلط سيف زاده - عليرضا 24 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
13334 مهندسي رهايش كنترل شده مواد بيولوژيكي در سيستم هاي حياتي مختلط عباس تبارآهنگر - حسين زادسر - مهدي 18 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
11752 مهندسي سامانه هاي كشت سلولي و آز مختلط پورعزيزي نجف آبادي - الهه 25 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
2.00 1.00 1397/03/27 ساعت 8.00
11753 مهندسي سلولهاي بنيادين مختلط پورعزيزي نجف آبادي - الهه 23 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
11753 مهندسي سلولهاي بنيادين مختلط پورعزيزي نجف آبادي - الهه 23 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
11752 مهندسي سيستم هاي كشت سلولي وآزمايشگاه مختلط پورعزيزي نجف آبادي - الهه 25 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
2.00 1.00 1397/03/27 ساعت 8.00