دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12602 بيولوژي سلولي مولكولي مختلط - 30 يك شنبه 10:45 - 09:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407 3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
12562 روش تحقيق مختلط محمدشفيعي - محمدرضا 30 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307 2.00 0.00 - ساعت 0.00
12699 رياضي مهندسي (جبراني) مختلط جعفري - مصطفي 30 دوشنبه 10:40 - 09:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
12706 ژن درماني مختلط كرماني - شبنم 30 دوشنبه 15:40 - 14:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 404
دوشنبه 14:15 - 13:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 404
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
13438 سمينار كارشناسي ارشد مختلط پورعزيزي نجف آبادي - الهه 30 سه شنبه 14:55 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 0.00 2.00 - ساعت 0.00
12612 كاربرد هيستوپاتولوژي در مهندسي بافت مختلط - 30 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
12605 مباني بيومتريال ها مختلط - 30 يك شنبه 15:40 - 14:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
يك شنبه 14:15 - 13:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
12707 مقدمه اي بر رياضيات مهندسي و روشهاي محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 30 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 10.50
13440 مكانيك سلولي مختلط سيف الهي - ارژنگ 30 سه شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
12704 هيستوپاتولوژي مختلط - 30 دوشنبه 14:15 - 13:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 410
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 410
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50