دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10133 ايران درعهد قاجاريه باتكيه برمناسبات خارجي ونهضت مشروطيت مختلط بوشاسب گوشه - فيض اله 15 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/18 ساعت 8.50
10142 پايان نامه مختلط - 15 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10142 پايان نامه مختلط - 15 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10145 پايان نامه (ادامه) مختلط - 15 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10145 پايان نامه (ادامه) مختلط - 15 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10140 زبان خارجي (باتكيه برترجمه متون تاريخي) مختلط ترابي فارساني - سهيلا 15 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/25 ساعت 8.50
10139 زبان عربي (قرائت متون تاريخي بزبان عربي) مختلط هوشيار - فريناز 15 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
10011 شناخت وروش هاي تحقيق در تاريخ "سمينار" مختلط كامراني فر - احمد 15 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 124 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
10134 نقد وبررسي تاريخ ايران ازخلافت عباسي تاسقوط بغداد مختلط هوشيار - فريناز 15 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
10116 نقدوبررسي اسناد ومتون تاريخي مختلط ابطحي فروشاني - سيدعليرضا 15 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 124 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50