دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11100 آشنايي با پارچه و لباسهاي سنتي ايران (2) مختلط مجابي - سيد علي 45 يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 - ساعت 0.00
11109 انسان طبيعت طراحي 1 مختلط - 12 سه شنبه 11:45 - 08:45 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 24 طبقه اول جنوبي 3.00 0.00 - ساعت 0.00
11110 انسان طبيعت طراحي 1 مختلط - 12 سه شنبه 16:00 - 13:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 24 طبقه اول جنوبي 3.00 0.00 - ساعت 0.00
11116 تحقيق (طراحي لباس) مختلط مجابي - سيد علي 50 سه شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري
سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري
1.00 1.00 - ساعت 0.00
11111 خوشنويسي و طراحي حروف 2 مختلط رادي - مطهر 12 دوشنبه 16:00 - 13:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 23 طبقه اول جنوبي 1.00 1.00 - ساعت 0.00
11112 خوشنويسي و طراحي حروف 2 مختلط رادي - مطهر 12 دوشنبه 11:45 - 08:45 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 23 طبقه اول جنوبي 1.00 1.00 - ساعت 0.00
11101 كارگاه دوخت مختلط آسماز - مرضيه 12 سه شنبه 16:45 - 13:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - كارگاه طراحي لباس1طبقه اول جنوبي 0.00 2.00 - ساعت 0.00
11102 كارگاه دوخت مختلط آسماز - مرضيه 12 سه شنبه 12:00 - 08:15 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - كارگاه طراحي لباس1طبقه اول جنوبي 0.00 2.00 - ساعت 0.00
11107 كارگاه طراحي بافت مقدماتي مختلط - 12 دوشنبه 12:00 - 08:15 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - كارگاه چاپ باتيك طبقه همكف جنوبي 1.00 2.00 - ساعت 0.00
11108 كارگاه طراحي بافت مقدماتي مختلط - 12 دوشنبه 17:00 - 13:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - كارگاه چاپ باتيك طبقه همكف جنوبي 1.00 2.00 - ساعت 0.00
11105 كارگاه طراحي چاپ مقدماتي مختلط - 12 شنبه 12:00 - 08:15 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - كارگاه چاپ سيلك طبقه همكف جنوبي 1.00 2.00 - ساعت 0.00
11106 كارگاه طراحي چاپ مقدماتي مختلط - 12 شنبه 17:00 - 13:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - كارگاه چاپ سيلك طبقه همكف جنوبي 1.00 2.00 - ساعت 0.00
11113 كارگاه طراحي لباس 3 مختلط - 12 دوشنبه 12:00 - 08:15 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - كارگاه طراحي لباس1طبقه اول جنوبي
يك شنبه 17:00 - 13:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - كارگاه چاپ باتيك طبقه همكف جنوبي
يك شنبه 12:00 - 08:15 ث
2.00 6.00 - ساعت 0.00
11114 كارگاه طراحي لباس 3 مختلط - 12 دوشنبه 17:00 - 13:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - كارگاه طراحي لباس1طبقه اول جنوبي
يك شنبه 17:00 - 13:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 24 طبقه اول جنوبي
يك شنبه 12:00 - 08:15 ثابت - كار
2.00 6.00 - ساعت 0.00
11103 كارگاه طرح و تهيه الگو 1 مختلط قنبري شيخ شباني - مرضيه 12 شنبه 12:00 - 08:15 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - كارگاه طراحي لباس1طبقه اول جنوبي 1.00 2.00 - ساعت 0.00
11104 كارگاه طرح و تهيه الگو 1 مختلط قنبري شيخ شباني - مرضيه 12 شنبه 17:00 - 13:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - كارگاه طراحي لباس1طبقه اول جنوبي 1.00 2.00 - ساعت 0.00
11117 هندسه نقوش در صنايع دستي 2 مختلط - 12 دوشنبه 16:00 - 13:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 24 طبقه اول جنوبي 1.00 1.00 - ساعت 0.00
11118 هندسه نقوش در صنايع دستي 2 مختلط - 12 دوشنبه 11:45 - 08:45 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 24 طبقه اول جنوبي 1.00 1.00 - ساعت 0.00
11115 هنر وتمدن اسلامي 2 مختلط قاني - افسانه 50 سه شنبه 12:00 - 08:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 - ساعت 0.00