دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11862 آشنايي با پارچه و لباسهاي سنتي ايران (1) مختلط مجابي - سيد علي 53 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 8 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 14.00
11831 آشنايي با هنر در تاريخ 1 مختلط مجابي - سيد علي 47 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 8 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
10192 آشنايي با هنر در تاريخ 2 مختلط فنايي - زهرا 46 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 201 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
11853 انسان طبيعت طراحي 2 مختلط فدايي - مريم 15 يك شنبه 11:10 - 08:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آزمايشگاه پارچه شناسي طبقه همكف شمالي 3.00 0.00 - ساعت 0.00
11854 انسان طبيعت طراحي 2 مختلط فنايي - زهرا 15 چهارشنبه 11:10 - 08:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 24 طبقه اول جنوبي 3.00 0.00 - ساعت 0.00
11858 پارچه شناسي 1 مختلط حاج احمدي - سودابه 52 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 8 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
11857 تاريخ عمومي نقاشي (1) مختلط مجابي - سيد علي 45 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 1 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
11859 تاريخ لباس در ايران وجهان 1 مختلط مجابي - سيد علي 54 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 2 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
11834 طرح و رساله نهايي مختلط رادي - مطهر 6 - 0.00 8.00 - ساعت 0.00
11835 طرح و رساله نهايي مختلط رادي - مطهر 6 - 0.00 8.00 - ساعت 0.00
11836 طرح و رساله نهايي مختلط مجابي - سيد علي 6 - 0.00 8.00 - ساعت 0.00
11837 طرح و رساله نهايي مختلط مجابي - سيد علي 6 - 0.00 8.00 - ساعت 0.00
11838 طرح و رساله نهايي مختلط فنايي - زهرا 6 - 0.00 8.00 - ساعت 0.00
11839 طرح و رساله نهايي مختلط فدايي - مريم 6 - 0.00 8.00 - ساعت 0.00
11840 طرح و رساله نهايي مختلط حاج احمدي - سودابه 6 - 0.00 8.00 - ساعت 0.00
14496 كارگاه طراحي پايه 1 مختلط - 0 سه شنبه 17:00 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1
سه شنبه 12:50 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1
0.00 3.00 - ساعت 0.00
11864 كارگاه طراحي پايه 2 مختلط فنايي - زهرا فدايي - مريم 15 دوشنبه 12:30 - 08:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 23 طبقه اول جنوبي
يك شنبه 17:00 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - كارگاه چاپ باتيك طبقه همكف جنوبي
0.00 3.00 - ساعت 0.00
11865 كارگاه طراحي پايه 2 مختلط فدايي - مريم رحيمي - اسماء 15 سه شنبه 17:00 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - كارگاه چاپ باتيك طبقه همكف جنوبي
يك شنبه 17:00 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 23 طبقه اول جنوبي
0.00 3.00 - ساعت 0.00
11866 كارگاه طراحي پايه 2 مختلط فدايي - مريم رحيمي - اسماء 15 سه شنبه 12:30 - 08:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - كارگاه چاپ باتيك طبقه همكف جنوبي
دوشنبه 17:00 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 23 طبقه اول جنوبي
0.00 3.00 - ساعت 0.00
11893 كارگاه طراحي تخصصي 1 مختلط فرهنگ - نسيم دانش زاده - سميراء 0 سه شنبه 17:00 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1
دوشنبه 17:00 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1
0.00 3.00 - ساعت 0.00
11846 كارگاه طراحي تخصصي 2 مختلط فرهنگ - نسيم رحيم زاده - بهار 15 دوشنبه 12:50 - 08:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آزمايشگاه پارچه شناسي طبقه همكف شمالي
شنبه 12:50 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 24 طبقه اول جنوبي
0.00 3.00 - ساعت 0.00
11847 كارگاه طراحي تخصصي 2 مختلط فرهنگ - نسيم دانش زاده - سميراء 12 سه شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 25 طبقه اول شمالي
دوشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آزمايشگاه پارچه شناسي طبقه همكف شمالي
0.00 3.00 - ساعت 0.00
11848 كارگاه طراحي تخصصي 2 مختلط فرهنگ - نسيم دانش زاده - سميراء 15 سه شنبه 12:50 - 08:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 25 طبقه اول شمالي
شنبه 17:00 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 24 طبقه اول جنوبي
0.00 3.00 - ساعت 0.00
11867 كارگاه طراحي چاپ مقدماتي مختلط حاج احمدي - سودابه 15 يك شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - كارگاه چاپ سيلك طبقه همكف جنوبي 1.00 2.00 - ساعت 0.00
11868 كارگاه طراحي چاپ مقدماتي مختلط حاج احمدي - سودابه 15 دوشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - كارگاه چاپ سيلك طبقه همكف جنوبي 1.00 2.00 - ساعت 0.00
11869 كارگاه طراحي چاپ مقدماتي مختلط حاج احمدي - سودابه 15 چهارشنبه 12:50 - 08:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - كارگاه چاپ سيلك طبقه همكف جنوبي 1.00 2.00 - ساعت 0.00
11843 كارگاه طراحي لباس 2 مختلط مهديه - فاطمه صغرا جعفرپيشه - مينا آسمار - مرضيه 12 سه شنبه 12:50 - 08:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - كارگاه طراحي لباس 2 طبقه اول جنوبي
يك شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - كارگاه طراحي لباس1طبقه اول جنوبي
يك شنبه 12:50 - 08:3
2.00 6.00 - ساعت 0.00
11844 كارگاه طراحي لباس 2 مختلط مهديه - فاطمه صغرا جعفرپيشه - مينا آسمار - مرضيه 15 سه شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - كارگاه طراحي لباس 2 طبقه اول جنوبي
يك شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 24 طبقه اول جنوبي
يك شنبه 12:50 - 08:30 ثابت -
2.00 6.00 - ساعت 0.00
11845 كارگاه طراحي لباس 2 مختلط مهديه - فاطمه صغرا جعفرپيشه - مينا آسمار - مرضيه 15 چهارشنبه 12:50 - 08:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - كارگاه طراحي لباس 2 طبقه اول جنوبي
دوشنبه 12:50 - 08:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 24 طبقه اول جنوبي
شنبه 12:50 - 08:00 ثابت - كار
2.00 6.00 - ساعت 0.00
11892 كارگاه طراحي لباس 3 مختلط قنبري شيخ شباني - مرضيه فنايي - زهرا 0 سه شنبه 12:50 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1
دوشنبه 12:50 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1
2.00 6.00 - ساعت 0.00
11841 كارگاه طراحي لباس 4 مختلط قنبري شيخ شباني - مرضيه فرهنگ - نسيم امامي - منيره السادات 15 سه شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 24 طبقه اول جنوبي
سه شنبه 12:50 - 08:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آزمايشگاه پارچه شناسي طبقه همكف شمالي
دوشنبه 12:50 - 08:30 ثابت
2.00 6.00 - ساعت 0.00
11842 كارگاه طراحي لباس 4 مختلط قنبري شيخ شباني - مرضيه فرهنگ - نسيم امامي - منيره السادات 13 سه شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آزمايشگاه پارچه شناسي طبقه همكف شمالي
سه شنبه 12:50 - 08:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 24 طبقه اول جنوبي
دوشنبه 17:30 - 13:30 ثابت
2.00 6.00 - ساعت 0.00
11855 كارگاه طراحي لباس مقدماتي مختلط رحيم زاده - بهار 15 يك شنبه 12:50 - 08:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - كارگاه طراحي لباس 2 طبقه اول جنوبي 1.00 2.00 - ساعت 0.00
11856 كارگاه طراحي لباس مقدماتي مختلط رحيم زاده - بهار 15 يك شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - كارگاه طراحي لباس 2 طبقه اول جنوبي 1.00 2.00 - ساعت 0.00
11860 كارگاه طرح و تهيه الگو 2 مختلط قنبري شيخ شباني - مرضيه 15 سه شنبه 12:50 - 08:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - كارگاه طراحي لباس1طبقه اول جنوبي 1.00 2.00 - ساعت 0.00
11861 كارگاه طرح و تهيه الگو 2 مختلط قنبري شيخ شباني - مرضيه 15 سه شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - كارگاه طراحي لباس1طبقه اول جنوبي 1.00 2.00 - ساعت 0.00
11850 كارگاه عكاسي پايه 2 مختلط جعفري تهراني - ريحانه 15 دوشنبه 16:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه تخصصي عكاسي طبقه اول جنوبي 0.00 2.00 - ساعت 0.00
11851 كارگاه عكاسي پايه 2 مختلط جعفري تهراني - ريحانه 12 چهارشنبه 11:10 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه تخصصي عكاسي طبقه اول جنوبي 0.00 2.00 - ساعت 0.00
11852 كارگاه عكاسي پايه 2 مختلط جعفري تهراني - ريحانه 15 دوشنبه 12:50 - 09:40 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه تخصصي عكاسي طبقه اول جنوبي 0.00 2.00 - ساعت 0.00
11829 مباني هنرهاي تجسمي 1 مختلط رادي - مطهر 14 چهارشنبه 12:50 - 09:40 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 23 طبقه اول جنوبي 2.00 1.00 - ساعت 0.00
11871 مباني هنرهاي تجسمي 2 مختلط فدايي - مريم 15 سه شنبه 12:30 - 08:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - كارگاه چاپ سيلك طبقه همكف جنوبي 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12182 مباني هنرهاي تجسمي 2 مختلط فدايي - مريم 15 سه شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - كارگاه چاپ سيلك طبقه همكف جنوبي 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12183 مباني هنرهاي تجسمي 2 مختلط فدايي - مريم 15 چهارشنبه 12:30 - 08:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آزمايشگاه پارچه شناسي طبقه همكف شمالي 1.00 2.00 - ساعت 0.00
11870 هندسه نقوش در صنايع دستي 1 مختلط حاج احمدي - سودابه 15 دوشنبه 11:10 - 08:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - كارگاه چاپ سيلك طبقه همكف جنوبي 1.00 1.00 - ساعت 0.00
12177 هندسه نقوش در صنايع دستي 1 مختلط حاج احمدي - سودابه 15 سه شنبه 12:50 - 09:40 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 13 طبقه زيرزمين 1.00 1.00 - ساعت 0.00
12178 هندسه نقوش در صنايع دستي 1 مختلط حاج احمدي - سودابه 15 سه شنبه 16:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 13 طبقه زيرزمين 1.00 1.00 - ساعت 0.00
11863 هنر در دنياي كودكان مختلط فدايي - مريم 54 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 8 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 14.00
10185 هنر وتمدن اسلامي 2 مختلط فنايي - زهرا 42 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 201 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00