دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10269 آزمايشگاه فيزيك پايه 2 مرد - 12 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 1397/03/21 ساعت 11.00
10270 آزمايشگاه فيزيك پايه 2 مرد - 12 دوشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 1397/03/21 ساعت 11.00
10271 آزمايشگاه فيزيك پايه 2 مرد - 12 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 1397/03/22 ساعت 11.00
10263 آزمايشگاه فيزيك پايه 2 مرد - 12 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 1397/03/20 ساعت 11.00
10264 آزمايشگاه فيزيك پايه 2 مرد - 12 يك شنبه 18:20 - 16:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 1397/03/20 ساعت 11.00
10265 آزمايشگاه فيزيك پايه 2 مرد - 12 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 1397/03/21 ساعت 11.00
10266 آزمايشگاه فيزيك پايه 2 مرد - 12 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 1397/03/21 ساعت 11.00
10267 آزمايشگاه فيزيك پايه 2 مرد - 12 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 1397/03/21 ساعت 11.00
10268 آزمايشگاه فيزيك پايه 2 مرد - 12 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 1397/03/21 ساعت 11.00
10080 آزمايشگاه فيزيك پايه 2 زن - 12 شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 1397/03/24 ساعت 12.00
10262 آزمايشگاه فيزيك پايه 2 مرد - 12 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 1397/03/20 ساعت 11.00
10670 آشنايي با نرم افزارهاي شيمي مختلط اميري - راضيه 40 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - سايت كامپيوتري 304
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - سايت كامپيوتري 304
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
10664 اصول طراحي پايگاه داده ها مختلط يماني - فروغ 40 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 303
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 303
2.00 1.00 1397/03/28 ساعت 10.50
10669 تجارت الكترونيك مختلط اميري - راضيه 40 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 306
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 306
2.00 1.00 1397/03/27 ساعت 8.00
10674 روش استفاده ازمتون علمي شيمي مختلط قشنگ - مجيد 40 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 302 0.00 1.00 1397/03/30 ساعت 14.00
10687 روش تحقيق و گزارش نويسي مختلط قشنگ - مجيد 40 دوشنبه 12:50 - 11:20 هـ*ز - دانشكده مهندسي هسته اي 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
11570 رياضي پيش دانشگاهي مختلط سليماني - ابوالفضل 40 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
13107 رياضي پيش دانشگاهي مختلط ذوالفقاري - روح اله 40 شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
12826 رياضي عمومي 1 مختلط جلال - ايمان 39 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
سه شنبه 12:52 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
4.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12827 رياضي عمومي 1 مختلط جلال - ايمان 40 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 208
سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
4.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
13097 رياضي عمومي 1 مختلط ابراهيمي درچه - مهدي 44 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
4.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
14407 رياضي عمومي 1 مختلط - 45 شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
شنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
4.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
13095 رياضي عمومي 2 مختلط ابراهيمي درچه - مهدي 45 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
4.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
13096 رياضي عمومي 2 مختلط ابراهيمي درچه - مهدي 45 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
4.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
13093 رياضي عمومي 2 مختلط ابراهيمي درچه - مهدي 45 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
4.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12868 رياضي عمومي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
4.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12867 رياضي عمومي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
4.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
13094 رياضي عمومي 2 مختلط ابراهيمي درچه - مهدي 45 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
4.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
10685 زبان تخصصي شيمي مختلط قشنگ - مجيد 40 دوشنبه 16:40 - 14:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 302 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
12932 سيستم عامل مختلط دارويي - شهرام 30 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 203
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 203
1.00 1.00 1397/03/27 ساعت 10.50
10672 شيمي آلي 2 مختلط - 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 303
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
10691 شيمي تجزيه 2 مختلط صائب نوري - احسان 39 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 306 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
10684 شيمي عمومي 1 مختلط كيوانفرد - محسن 39 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 302
شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 302
3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
10681 شيمي عمومي 2 مختلط مجيدي - سميه 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 302
شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 302
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
10683 شيمي عمومي 2 مختلط قشنگ - مجيد 40 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 302
شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 302
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
13583 شيمي عمومي 2 مختلط - 30 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
10675 شيمي فيزيك 2 مختلط مجيدي - سميه 40 سه شنبه 11:10 - 09:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 306
دوشنبه 11:10 - 09:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 306
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
10690 شيمي معدني 2 مختلط نصراصفهاني - مجتبي 40 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 302
سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 303
4.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
10688 طيف سنجي مولكولي مختلط نصراصفهاني - مجتبي 40 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 306
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
11450 فيزيك پايه 1 مختلط كوهستاني - سعيده 42 شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
4.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
11626 فيزيك پايه 1 مختلط كيميايي فر - روح اله 42 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 105
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 105
4.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
11627 فيزيك پايه 1 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 41 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
4.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
11628 فيزيك پايه 1 مختلط هدهدي - مريم 42 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104
4.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
11629 فيزيك پايه 1 مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - رضا 42 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 201
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 201
4.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
11630 فيزيك پايه 1 مختلط كيميايي فر - روح اله 42 سه شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
4.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
11631 فيزيك پايه 1 مختلط بهنام فر - سعيد 41 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
4.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
11632 فيزيك پايه 1 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 42 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
4.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
10006 فيزيك پايه 2 مختلط نوري زاده واحددهكردي - عظيمه 40 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 308
4.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11636 فيزيك پايه 2 مختلط نوري زاده واحددهكردي - عظيمه 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 308
4.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
13255 فيزيك پايه 2 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 35 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
4.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11657 فيزيك پايه 2 مختلط كوهستاني - سعيده 40 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 210
شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
4.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11640 فيزيك پايه 2 مختلط بهنام فر - سعيد 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
4.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11641 فيزيك پايه 2 مختلط كوهستاني - سعيده 40 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 105
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 105
4.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11642 فيزيك پايه 2 مختلط هدهدي - مريم 40 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104
4.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11646 فيزيك پايه 2 مختلط بهنام فر - سعيد 40 دوشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
4.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11648 فيزيك پايه 2 مختلط كيميايي فر - روح اله 40 دوشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
4.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11649 فيزيك پايه 2 مختلط بهنام فر - سعيد 40 سه شنبه 11:10 - 09:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
4.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11637 فيزيك پايه 2 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 40 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
4.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11638 فيزيك پايه 2 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 40 دوشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
4.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11639 فيزيك پايه 2 مختلط بهنام فر - سعيد 40 يك شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
4.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11654 فيزيك پايه 2 مختلط حاجيان حسين آبادي - عليرضا 40 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 308
چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 308
4.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11655 فيزيك پايه 2 مختلط كيميايي فر - روح اله 40 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
4.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11656 فيزيك پايه 2 مختلط كوهستاني - سعيده 40 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 210
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 210
4.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11643 فيزيك پايه 2 مختلط حاجيان حسين آبادي - عليرضا 40 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
4.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11644 فيزيك پايه 2 مختلط حاجيان حسين آبادي - عليرضا 40 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
4.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11645 فيزيك پايه 2 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
4.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11658 فيزيك پايه 2 مختلط هدهدي - مريم 40 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
4.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11659 فيزيك پايه 2 مختلط كيميايي فر - روح اله 40 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
4.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11660 فيزيك پايه 2 مختلط - 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 308
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 308
4.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11651 فيزيك پايه 2 مختلط بهنام فر - سعيد 40 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
4.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11652 فيزيك پايه 2 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
4.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11653 فيزيك پايه 2 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 40 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
4.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11664 فيزيك پيش دانشگاهي مختلط كيميايي فر - روح اله 50 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
12152 فيزيك پيش دانشگاهي مختلط هدهدي - مريم 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 210 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
12153 فيزيك پيش دانشگاهي مختلط هدهدي - مريم 40 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 210 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
10692 كاربرد طيف سنجي درشيمي آلي مختلط - 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 303 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 14.00
10689 مباني شيمي كوانتومي مختلط ايزدي نجف ابادي - زهرا 40 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 302
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 306
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 14.00
12552 مباني فناوري اطلاعات مختلط فكري ارشاد - شروان 30 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 204
چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 204
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
12541 محيطهاي چندرسانه اي مختلط موحدنژاد - هما 25 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 206
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 206
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
10660 مفاهيم شبكه هاي كامپيوتري مختلط يماني - فروغ 40 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 303
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 303
2.00 1.00 1397/03/27 ساعت 10.50
12364 آزمايشگاه شيمي آلي 1 مرد - 10 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12365 آزمايشگاه شيمي آلي 1 زن شيخان شمس آبادي - نفسيه السادات 10 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12366 آزمايشگاه شيمي آلي 1 زن شيخان شمس آبادي - نفسيه السادات 10 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12367 آزمايشگاه شيمي آلي 1 مرد شيخان شمس آبادي - نفسيه السادات 10 دوشنبه 12:50 - 11:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12368 آزمايشگاه شيمي آلي 1 زن شيخان شمس آبادي - نفسيه السادات 10 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12369 آزمايشگاه شيمي آلي 1 مرد شيخان شمس آبادي - نفسيه السادات 10 دوشنبه 16:30 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12374 آزمايشگاه شيمي آلي 1 زن قشنگ - مجيد 10 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12375 آزمايشگاه شيمي آلي 1 زن قشنگ - مجيد 10 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12354 آزمايشگاه شيمي آلي 1 زن - 10 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12362 آزمايشگاه شيمي آلي 1 مرد - 10 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12363 آزمايشگاه شيمي آلي 1 زن - 10 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12344 آزمايشگاه شيمي آلي 2 زن - 10 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12345 آزمايشگاه شيمي آلي 2 مرد - 10 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12346 آزمايشگاه شيمي آلي 2 زن - 10 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12347 آزمايشگاه شيمي آلي 2 مرد - 10 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12348 آزمايشگاه شيمي آلي 2 زن شيخان شمس آبادي - نفسيه السادات 10 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12352 آزمايشگاه شيمي آلي 2 زن شيخان شمس آبادي - نفسيه السادات 10 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12353 آزمايشگاه شيمي آلي 2 مرد شيخان شمس آبادي - نفسيه السادات 10 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14235 آزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاهي مختلط كيوانفرد - محسن 10 شنبه 12:30 - 09:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 2.00 - ساعت 0.00
14237 آزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاهي مختلط كيوانفرد - محسن 10 يك شنبه 12:30 - 09:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 2.00 - ساعت 0.00
12384 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 زن ورديان ريزي - محمدمهدي 10 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12385 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مرد ورديان ريزي - محمدمهدي 10 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12386 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مرد ورديان ريزي - محمدمهدي 10 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12387 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 زن مجيدي - سميه 10 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12389 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 زن ورديان ريزي - محمدمهدي 10 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12390 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مرد ورديان ريزي - محمدمهدي 10 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12391 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مرد ورديان ريزي - محمدمهدي 10 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12392 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 زن ورديان ريزي - محمدمهدي 10 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12393 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 زن ورديان ريزي - محمدمهدي 10 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12394 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 زن - 10 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12395 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 زن - 10 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12382 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 زن مجيدي - سميه 10 شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12383 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 زن مجيدي - سميه 10 شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12404 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مرد نصراصفهاني - مجتبي 10 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12340 آزمايشگاه شيمي عمومي 2 زن - 9 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12341 آزمايشگاه شيمي عمومي 2 زن - 10 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12342 آزمايشگاه شيمي عمومي 2 مرد - 9 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12194 آزمايشگاه شيمي فيزيك 1 مختلط مجيدي - سميه 10 شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12200 آزمايشگاه شيمي فيزيك 1 مختلط مجيدي - سميه 10 شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12202 آزمايشگاه شيمي فيزيك 2 مختلط مجيدي - سميه 10 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12215 آزمايشگاه شيمي فيزيك 2 مختلط مجيدي - سميه 10 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12217 آزمايشگاه شيمي معدني 1 مختلط نصراصفهاني - مجتبي 10 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12218 آزمايشگاه شيمي معدني 1 مختلط نصراصفهاني - مجتبي 10 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12219 آزمايشگاه شيمي معدني 2 مختلط نصراصفهاني - مجتبي 10 يك شنبه 12:50 - 11:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12238 آزمايشگاه شيمي معدني 2 مختلط نصراصفهاني - مجتبي 10 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00