دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10152 تاريخ صدر اسلام ( از بعثت تا سال 40 هجري) مختلط هوشيار - فريناز 10 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/18 ساعت 10.50
10153 تاريخ عثماني مختلط كامراني فر - احمد 10 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/21 ساعت 10.50
10157 دوره اموي و عباسي مختلط اعرابي هاشمي - شكوه السادات 10 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/25 ساعت 10.50
10180 رساله (ادامه) مختلط - 10 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10180 رساله (ادامه) مختلط - 10 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
10147 فرهنگ و تمدن اسلام مختلط جديدي - ناصر 10 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
10158 رساله مختلط - 10 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10158 رساله مختلط - 10 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10151 تاريخ تشيع مختلط بوشاسب گوشه - فيض اله 10 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
10158 رساله مختلط - 10 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00