دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11369 پايان نامه مختلط - 128 - 0.00 6.00 - ساعت 8.00
11369 پايان نامه مختلط - 128 - 0.00 6.00 - ساعت 8.00
11388 پايان نامه (ادامه) مختلط - 142 - 0.00 6.00 - ساعت 8.00
11388 پايان نامه (ادامه) مختلط - 142 - 0.00 6.00 - ساعت 8.00
14352 پژوهش عملياتي 3 مختلط مداحي - رضا 26 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
11325 تئوريهاي مديريت پيشرفته مختلط خاني - ناصر 24 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 6 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 14.00
11309 تحقيق در عمليات پيشرفته مختلط آرمان - محمدحسين 13 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 10 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
11309 تحقيق در عمليات پيشرفته مختلط آرمان - محمدحسين 13 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 10 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
11368 تحليل آماري مختلط مداحي - رضا 28 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/04/04 ساعت 8.00
11368 تحليل آماري مختلط مداحي - رضا 28 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/04/04 ساعت 8.00
11311 روش تحقيق (جبراني) مختلط يزداني - بيتا 25 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 6 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
11311 روش تحقيق پيشرفته مختلط يزداني - بيتا 25 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 6 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
11312 زبان تخصصي مختلط عسگرپور - رسول 27 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 6 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
11287 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته مختلط ميرمحمد صادقي - سيد مهدي 14 پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 130 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
11287 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته مختلط ميرمحمد صادقي - سيد مهدي 14 پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 130 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
11297 كاربرد تئوري تصميم گيري مختلط براتي - مسعود 18 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 10 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
11297 كاربرد تئوري تصميم گيري درمديريت مختلط براتي - مسعود 18 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 10 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
11296 مديريت توليد و عمليات پيشرفته مختلط آرمان - محمدحسين 13 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 131 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
11295 مديريت منابع انساني پيشرفته مختلط نصر اصفهاني - علي 14 پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 135 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
11310 مهندسي مجدد فرآيندهاي كسب و كار مختلط نيلي پورطباطبايي - سيداكبر 14 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 110 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
11325 نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته مختلط خاني - ناصر 24 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 6 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 14.00