دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12071 برنامه ريزي وكنترل توليد موجوديها مختلط آرمان - محمدحسين 25 پنج شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 8.00
12058 پژوهش عملياتي 3 مختلط قبادي - سعيد 30 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
12061 تئوريهاي مديريت پيشرفته مختلط يزداني - بيتا 30 سه شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 13.50
12062 تحليل آماري مختلط مداحي - رضا 30 سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32 2.00 0.00 1396/10/28 ساعت 13.50
12057 روش تحقيق پيشرفته مختلط يزداني - بيتا 30 سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 10.50
12059 زبان تخصصي مختلط عسگرپور - رسول 30 سه شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32 2.00 0.00 1396/10/21 ساعت 10.50
12069 سمينار در مديريت صنعتي مختلط آرمان - محمدحسين 25 پنج شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 8.00
12064 مديريت استراتژيك صنعتي مختلط حكمت پناه - مسعود 25 چهارشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 8.00
12073 مديريت انتقال تكنولوژي مختلط حكمت پناه - مسعود 25 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 31 2.00 0.00 1396/10/21 ساعت 13.50
12060 مديريت توليد مختلط وزيري سرشك - مجيد 30 چهارشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/24 ساعت 13.50