دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10875 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط راعي دهقي - مسعود 99 - 0.00 0.00 1397/03/12 ساعت 0.00
10243 بررسي تحليلي مباني نظام جمهوري اسلامي ايران مختلط مسعود - غلامحسين 6 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
10250 بررسي تحليلي مكاتب فلسفي و كلامي در حقوق عمومي مختلط نجفي - فيروز 5 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
10246 تحقيق درمتون واسنادحقوق عمومي و تحليل محتواي آراي ديوان عدالت اداري مختلط عطريان - فرامرز 7 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 8.00
10251 حقوق اقتصادي عمومي مختلط عطريان - فرامرز 9 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 8.00
10245 حقوق بشر مختلط مسعود - غلامحسين 6 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
10865 رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10864 رساله مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
10867 رساله (ادامه) مختلط - 98 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
10874 رساله (ادامه) مختلط - 95 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
12957 زبان تخصصي پيشرفته مختلط خاني والي زاده - سعيد 9 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
10249 متون پيشرفته حقوقي مختلط خاني والي زاده - سعيد 6 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 53 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
10247 نظارت بر اعمال حكومت مختلط عطريان - فرامرز 9 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 14.00