دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14531 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط - 100 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
13070 بررسي تحليلي مكاتب فلسفي و كلامي در حقوق عمومي مختلط مسعود - غلامحسين 10 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
13082 تاريخ سياسي ايران (دولتهاي ايران) مختلط نجفي - فيروز 10 چهارشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
13139 حقوق اداري مختلط عطريان - فرامرز 10 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 15.50
13134 حقوق اساسي مختلط مسعود - غلامحسين 10 چهارشنبه 12:45 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 15.50
13080 حقوق اقتصادي عمومي مختلط عطريان - فرامرز 10 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 13.50
13136 حقوق تعهدات (جبراني) مختلط - 10 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
14503 رساله مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
14504 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
13137 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط عطريان - فرامرز 10 چهارشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13132 زبان تخصصي پيشرفته مختلط راعي دهقي - مسعود 10 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
13076 متون پيشرفته حقوقي مختلط زماني - مسعود 10 چهارشنبه 12:45 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50