دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14565 بررسي تحليلي مباني نظام جمهوري اسلامي ايران مختلط توسلي ناييني - منوچهر 40 - 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
14558 حقوق اداري (جبراني) مختلط عطريان - فرامرز 40 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14574 حقوق بشر مختلط راعي دهقي - مسعود 40 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
14570 حقوق تعهدات (جبراني) مختلط مقامي - امير 40 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
13337 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
13337 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
14578 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط عطريان - فرامرز 40 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/18 ساعت 13.50
13315 رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14577 زبان تخصصي پيشرفته (جبراني) مختلط عطريان - فرامرز 40 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/18 ساعت 13.50
14556 حقوق اساسي (جبراني) مختلط مسعود - غلامحسين 40 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
13315 رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13315 رساله مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00