دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13299 آئين دادرسي مدني (جبراني) مختلط - 30 چهارشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 - ساعت 0.00
14447 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط - 100 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
14447 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط - 100 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
13297 حقوق تجارت مختلط محمدي - احمد 30 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 - ساعت 0.00
13319 حقوق مدني مختلط - 30 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 - ساعت 0.00
14448 رساله مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
14449 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
13286 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط عبدالصمدي - راضيه 30 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 - ساعت 0.00
13291 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط سلطاني - رضا 30 چهارشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 - ساعت 0.00
13277 متون حقوقي پيشرفته مختلط عبدالصمدي - راضيه 10 چهارشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 - ساعت 0.00
13323 متون فقه مختلط مهدوي اردكاني - محمدهادي 30 چهارشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 - ساعت 0.00