دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14666 آيين دادرسي مدني تطبيقي مختلط شمسي - علي 10 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14652 حقوق بين الملل خصوصي مختلط شيراني - مسعود 5 - 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
14646 حقوق بين الملل خصوصي مختلط شيراني - مسعود 5 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
14663 حقوق تجارت (جبراني) مختلط سلطاني - رضا 10 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
14664 حقوق مدني (جبراني) مختلط مهدوي اردكاني - محمدهادي 10 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
14641 حقوق مدني پيشرفته (1) مختلط نصيران نجف آبادي - داود 5 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
14659 حقوق مدني پيشرفته (1) مختلط نصيران نجف آبادي - داود 10 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
14648 حقوق مدني تطبيقي مختلط ميرحسيني خرزوقي - مجيد 5 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
14662 حقوق مدني تطبيقي مختلط ميرحسيني خرزوقي - مجيد 10 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
14661 داوريهاي تجاري بين المللي مختلط سلطاني - رضا 10 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
14650 داوريهاي تجاري بين المللي مختلط سلطاني - رضا 5 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
13337 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
13337 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
14668 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط سلطاني - رضا 10 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
13315 رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14667 زبان تخصصي پيشرفته (جبراني) مختلط نصيران نجف آبادي - داود 10 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
13315 رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13315 رساله مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00