دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14632 حقوق بشر مختلط راعي دهقي - مسعود 40 - 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
14583 حقوق بين الملل خصوصي (جبراني) مختلط شيراني - مسعود 40 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
14581 حقوق بين الملل عمومي (جبراني) مختلط پورخاقان شاهرضايي - زينب 40 پنج شنبه 15:45 - 14:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
14584 حقوق سازمانهاي بين المللي (جبراني) مختلط نجفي - فيروز 40 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
13337 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 24.00 - ساعت 0.00
13337 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
13337 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
14586 متون حقوقي به زبان خارجي (جبراني) مختلط نوري - ولي اله 40 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
13315 رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13315 رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13315 رساله مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
14627 نقد و بررسي مكاتب فلسفي در حقوق بين الملل عمومي مختلط راعي دهقي - مسعود 40 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
14630 تحليل عملكرد بين المللي دولتها و وقايع بين المللي روز مختلط آرش پور - عليرضا 40 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50