دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11110 تاريخ شهرسازي (جبراني) مختلط شباني شهرضا - اميرحسين 8 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
11123 توسعه شهري پايدار مختلط ناظمي - الهام 8 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
13771 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
11119 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط مرتضائي - گلناز 8 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11126 روشهاي پژوهش در مباحث ميان رشته اي مختلط ژيانپور - مهدي 8 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
11120 مطالعات تطبيقي نظريه هاي جديد شهرسازي مختلط فرخي - مريم 8 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11117 نظريه ها و تحولات برنامه ريزي ملي و منطقه اي مختلط خادم الحسيني - احمد 8 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
11121 ويژه 1: موضوع آزاد در چارچوب رساله مختلط طالبي ريزي - زينب 3 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
11122 ويژه 1: موضوع آزاد در چارچوب رساله مختلط احمدي - فرشته 3 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
11116 حكمت اسلامي - ايراني شهرسازي مختلط طغياني خوراسگاني - شيرين 8 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
13770 رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11118 زبان تخصصي پيشرفته (جبراني) مختلط شباني شهرضا - اميرحسين 8 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
13770 رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00