دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13571 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط - 100 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
13571 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط - 100 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
13574 رساله مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
13574 رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13576 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
13576 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13535 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط امين پور - احمد 15 پنج شنبه 10:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 8.00
13545 روشهاي پژوهش در مباحث ميان رشته اي مختلط صابري - حميد 10 چهارشنبه 12:00 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 1 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
13529 زبان تخصصي پيشرفته مختلط اسماعيلي - پريوش 15 چهارشنبه 10:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
13569 سمينار: تحليل مسائل شهري ايران مختلط - 8 پنج شنبه 15:00 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 202 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
13580 سمينار: تحليل مسائل شهري ايران مختلط - 8 پنج شنبه 17:00 - 15:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 202 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
13550 فرهنگ ايراني-اسلامي و شهرسازي مختلط طغياني خوراسگاني - شيرين 10 پنج شنبه 15:00 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 201 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
13563 مطالعات تطبيقي نظريه هاي جديد شهرسازي مختلط مسعود - محمد 8 چهارشنبه 12:00 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 2 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
13583 مطالعات تطبيقي نظريه هاي جديد شهرسازي مختلط مسعود - محمد 8 چهارشنبه 10:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 2 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
13566 نظريه ها و تحولات برنامه ريزي مسكن مختلط محمدي - محمود 8 پنج شنبه 10:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 1 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
13577 نظريه ها و تحولات برنامه ريزي مسكن مختلط محمدي - محمود 8 پنج شنبه 12:00 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 1 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
13547 نظريه ها و تحولات برنامه ريزي ملي و منطقه اي مختلط خادم الحسيني - احمد 10 چهارشنبه 17:00 - 15:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 2 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50