دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12835 بازاريابي مختلط شكرچي زاده - احمدرضا 11 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 31 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
13048 بازاريابي مختلط عسگرپور - رسول 15 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 8.00
14427 بازرگاني بين المللي مختلط رجايا - مريم 25 پنج شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
12127 برنامه ريزي استراتژيك مختلط منصف - ساناز 7 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
14433 پايان نامه مختلط - 42 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14433 پايان نامه مختلط - 42 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14435 پايان نامه (ادامه) مختلط - 140 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14435 پايان نامه (ادامه) مختلط - 140 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12792 تحليل رفتاري و مديريت منابع انساني مختلط - 16 پنج شنبه 18:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 35 2.00 1.00 1397/04/03 ساعت 14.00
12129 تحليلي از استراتژيهاي سازماني موفق و ناموفق مختلط خاني - ناصر 10 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
14306 زبان تخصصي مختلط عسگرپور - رسول 26 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
12128 مديريت تحول و اجراي برنامه هاي استراتژيك مختلط عسگرپور - رسول 7 پنج شنبه 13:30 - 11:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32 3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
12126 مديريت تكنولوژي و نوآوري مختلط منصف - ساناز 9 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
12131 مديريت طرحهاي توسعه مختلط عسگرپور - رسول 14 پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
12184 مديريت مالي مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - خديجه 13 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 119 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00