دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12722 بازرگاني بين المللي مختلط تقسيمي - جمشيد 20 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/21 ساعت 14.50
13016 برنامه ريزي استراتژيك مختلط منصف - ساناز 20 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00
13021 برنامه ريزي استراتژيك مختلط خاني - ناصر 20 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00
13005 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 4.00 - ساعت 0.00
13005 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13005 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13007 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 4.00 - ساعت 0.00
13007 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13007 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12560 تحقيق در عمليات مختلط قبادي - سعيد 25 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 34 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00
14397 تحليلي از استراتژيهاي سازماني موفق و ناموفق مختلط كرباسي نجف آبادي - علي 20 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/28 ساعت 8.00
13014 تحليلي از استراتژيهاي سازماني موفق و ناموفق مختلط خاني - ناصر 20 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/28 ساعت 8.00
12713 حسابداري مديريت مختلط وزيري سرشك - مجيد 20 پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
12623 سيستمهاي اطلاعات مديريت مختلط كيش حضرت سلطان - احسان 20 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 1.00 1396/10/24 ساعت 13.50
14398 سيستمهاي اطلاعات مديريت مختلط كرباسي نجف آبادي - علي 20 پنج شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 1.00 1396/10/24 ساعت 13.50
13598 مديريت تحول و اجراي برنامه هاي استراتژيك مختلط بهرامي - حميدرضا 20 چهارشنبه 17:25 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
14435 مديريت تحول و اجراي برنامه هاي استراتژيك مختلط عسگرپور - رسول 0 پنج شنبه 13:30 - 11:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
13010 مديريت تكنولوژي و نوآوري مختلط منصف - ساناز 20 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 8.00
13022 مديريت تكنولوژي و نوآوري مختلط منصف - ساناز 20 پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 8.00
12641 مديريت سازمانهاي پيچيده ديدگاه استراتژيك مختلط عسگرپور - رسول 20 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
پنج شنبه 08:00 - 07:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
2.00 1.00 1396/10/28 ساعت 8.00
13002 مديريت طرحهاي توسعه مختلط عسگرپور - رسول 20 پنج شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
13025 مديريت طرحهاي توسعه مختلط كرباسي نجف آبادي - علي 20 پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
12716 مسائل جاري مديريت اجرايي واحدهاي توليدي، خدماتي و طرحهاي عمراني مختلط جنتي مشكاني - ابوالفضل 20 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00