دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10011 آزمايشگاه جوشكاري پيشرفته مختلط عباسي بهارانچي - محسن 15 دوشنبه 14:30 - 13:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10028 آزمايشگاه روشهاي نوين مطالعه مواد مختلط صائب نوري - احسان 15 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10030 آزمايشگاه روشهاي نوين مطالعه مواد مختلط صائب نوري - احسان 15 چهارشنبه 11:00 - 09:30 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10021 بازرسي و كنترل كيفي جوش مختلط اعلايي - عليرضا 30 چهارشنبه 14:15 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
10015 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10015 پروژه (پايان نامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10017 پروژه (پايان نامه) (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10025 تغيير حالتهاي متالورژيكي مختلط كثيري - مسعود 30 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 15.50
10024 چسب و اتصال مواد غيرفلزي مختلط كرميان - ابراهيم 30 پنج شنبه 11:00 - 09:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1396/10/21 ساعت 13.50
10052 خطادراندازه گيري وتحقيق مواد مختلط اعلايي - عليرضا 30 چهارشنبه 16:50 - 15:50 ثابت - دانشكده مواد 1.00 0.00 1396/10/26 ساعت 13.50
10032 روش تحقيق مختلط امامي - سيداميرحسين 30 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
10023 روشهاي پيشرفته جوشكاري (اتصالات) مختلط عباسي بهارانچي - محسن 30 چهارشنبه 16:45 - 14:25 ثابت - دانشكده مواد 3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 10.50
10037 روشهاي نوين مطالعه مواد مختلط غيور - حميد 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 15.50
10038 روشهاي نوين مطالعه مواد مختلط غيور - حميد 30 پنج شنبه 14:15 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 15.50
10014 سمينار مختلط كثيري - مسعود 30 دوشنبه 17:00 - 15:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 - ساعت 0.00
10053 شكست و خستگي (مكانيك شكست) مختلط ابراهيم زاده - ايمان 30 پنج شنبه 16:35 - 14:20 ثابت - دانشكده مواد 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
10018 فرآيندهاي انجماد پيشرفته مختلط منصوري حسن آبادي - مهدي 30 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 8.00
10019 متالورژي پيشرفته جوش مختلط رفيعي - مهدي 30 چهارشنبه 12:00 - 09:30 ثابت - دانشكده مواد 3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
10026 متالورژي سطوح (پيشرفته) مختلط ابراهيم زاده - ايمان 30 پنج شنبه 14:15 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
10040 نفوذ در جامدات مختلط امامي - سيداميرحسين 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00