دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13909 آسيب شناسي ورزشي زن نجفيان - محمدرضا 50 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
13849 آسيب شناسي ورزشي مرد نادري بلداجي - لاله 50 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
14626 بدمينتون 1 مرد بهارلوئي - جواد 25 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14050 بدمينتون 2 زن رحيمي اسفيدواجاني - زكيه 25 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
13929 بسكتبال 2 مرد رضاييان نجف آبادي - ناصر 25 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
13931 بسكتبال 2 زن امامي نجف آبادي - آسيه 25 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
13910 تاريخ تربيت بدني مختلط صديقي - زهرا 50 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
13988 تغذيه وورزش مختلط بنايي بروجني - جمشيد 50 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
13955 حركت شناسي ورزشي مختلط مروي - مهناز 50 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
13944 رشدوتكامل حركتي مختلط زاهدي - حميد 50 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
13942 روانشناسي ورزشي مختلط صرامي - ليلا 50 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.