دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14402 آمار در شهرسازي مختلط - 45 شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
14402 آمار در شهرسازي مختلط - 45 شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
13137 آمارواحتمالات مختلط سيراني - راضيه 40 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
13138 آمارواحتمالات مختلط توسلي - هدي 40 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
13139 آمارواحتمالات مختلط توسلي - هدي 40 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
13140 آمارواحتمالات مختلط سعادت ملي - آيتين 40 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
11572 آمارواحتمالات مختلط سيراني - راضيه 40 شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
11207 برنامه ريزي بافتهاي فرسوده و تاريخي مختلط شباني شهرضا - اميرحسين 35 دوشنبه 11:10 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 201 2.00 1.00 1397/03/29 ساعت 8.00
11208 برنامه ريزي بافتهاي فرسوده و تاريخي مختلط شباني شهرضا - اميرحسين 35 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 201
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 201
2.00 1.00 1397/03/29 ساعت 8.00
11196 برنامه ريزي حمل ونقل شهري مختلط فروغي ابري - اصغر 35 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 104 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
11235 برنامه ريزي منطقه اي مختلط رضايي برزاني - محمد 35 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
11236 برنامه ريزي منطقه اي مختلط رضايي برزاني - محمد 35 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
11235 برنامه ريزي منطقه اي مختلط رضايي برزاني - محمد 35 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
11236 برنامه ريزي منطقه اي مختلط رضايي برزاني - محمد 35 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
11213 بيان معماري مختلط علي بك - ندا 20 يك شنبه 12:50 - 09:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 1.00 - ساعت 0.00
11214 بيان معماري مختلط علي بك - ندا 20 يك شنبه 17:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 2 2.00 1.00 - ساعت 0.00
11229 پروژه نهايي مختلط طالبي ريزي - زينب 6 - 2.00 4.00 - ساعت 0.00
11230 پروژه نهايي مختلط طغياني خوراسگاني - شيرين 6 - 2.00 4.00 - ساعت 0.00
11231 پروژه نهايي مختلط شوقي - ناصر 12 - 2.00 4.00 - ساعت 0.00
11232 پروژه نهايي مختلط - 6 - 2.00 4.00 - ساعت 0.00
11225 پروژه نهايي مختلط فرخي - مريم 12 - 2.00 4.00 - ساعت 0.00
11226 پروژه نهايي مختلط مرتضائي - گلناز 12 - 2.00 4.00 - ساعت 0.00
11233 پروژه نهايي مختلط ناظمي - الهام 12 - 2.00 4.00 - ساعت 0.00
11234 پروژه نهايي مختلط عقيلي - كياوش 6 - 2.00 4.00 - ساعت 0.00
11227 پروژه نهايي مختلط احمدي - فرشته 12 - 2.00 4.00 - ساعت 0.00
11228 پروژه نهايي مختلط شباني شهرضا - اميرحسين 12 - 2.00 4.00 - ساعت 0.00
11217 تاريخ شهر و شهرسازي در ايران مختلط قاسمي - الهام 35 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 3 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
11219 تاريخ شهر و شهرسازي در ايران مختلط قاسمي - الهام 35 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 3 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
11217 تاريخ شهرهاي ايراني - اسلامي مختلط قاسمي - الهام 35 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 3 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
11219 تاريخ شهرهاي ايراني - اسلامي مختلط قاسمي - الهام 35 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 3 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
11201 ترسيم پيشرفته مختلط طالبي ريزي - زينب 20 چهارشنبه 12:50 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 6 كريدور 004 1.00 2.00 - ساعت 0.00
11202 ترسيم پيشرفته مختلط - 20 چهارشنبه 12:50 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 9 كريدور 003 1.00 2.00 - ساعت 0.00
11199 جامعه شناسي شهري مختلط فروغي ابري - اصغر 40 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 104 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
11199 جامعه شناسي شهري مختلط فروغي ابري - اصغر 40 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 104 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
11200 جغرافياي شهري مختلط فروغي ابري - اصغر 40 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 104 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 8.00
11200 جغرافياي شهري مختلط فروغي ابري - اصغر 40 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 104 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 8.00
11210 حقوق و قوانين شهري مختلط شوقي - ناصر 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 204 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
11210 حقوق و قوانين شهري مختلط شوقي - ناصر 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 204 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
11224 درك و بيان محيط شهري مختلط ناظمي - الهام 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
11223 روش تحقيق در شهرسازي مختلط قاسمي - الهام 20 يك شنبه 17:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 3 2.00 1.00 1397/04/06 ساعت 10.50
11223 روش تحقيق در شهرسازي مختلط قاسمي - الهام 20 يك شنبه 17:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 3 2.00 1.00 1397/04/06 ساعت 10.50
11570 رياضي پيش دانشگاهي مختلط سليماني - ابوالفضل 40 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
13107 رياضي پيش دانشگاهي مختلط ذوالفقاري - روح اله 40 شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
12868 رياضيات 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
11220 سمينار مسايل شهري مختلط قاسمي - الهام 35 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 3 2.00 0.00 - ساعت 0.00
11211 سوانح طبيعي و سكونت گاههاي انساني مختلط شوقي - ناصر 40 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 204 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11192 طراحي شبكه هاي حمل و نقل شهري مختلط فروغي ابري - اصغر 40 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 104 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
11180 طرح شهرسازي (4) مختلط مرتضائي - گلناز 17 سه شنبه 17:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 12 طبقه زيرزمين 1.00 4.00 - ساعت 0.00
11181 طرح شهرسازي (4) مختلط صالحي - فرزين 17 سه شنبه 17:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 11 طبقه زيرزمين 1.00 4.00 - ساعت 0.00
11174 طرح شهرسازي (5) مختلط طالبي ريزي - زينب 17 سه شنبه 17:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 1 كريدور 004 1.00 4.00 - ساعت 0.00
11175 طرح شهرسازي (5) مختلط ناظمي - الهام 17 سه شنبه 17:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 2 كريدور 004 1.00 4.00 - ساعت 0.00
11176 طرح شهرسازي (5) مختلط احمدي - فرشته 17 سه شنبه 17:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 3 كريدور 004 1.00 4.00 - ساعت 0.00
11177 طرح شهرسازي (5) مختلط داوري - سارا 17 سه شنبه 17:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 4 1.00 4.00 - ساعت 0.00
11178 طرح شهرسازي (5) مختلط ابوالحسني - رضا 17 سه شنبه 17:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 10 كريدور 001 1.00 4.00 - ساعت 0.00
12153 فيزيك پيش دانشگاهي مختلط هدهدي - مريم 40 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 210 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
11664 فيزيك پيش دانشگاهي مختلط كيميايي فر - روح اله 50 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
12152 فيزيك پيش دانشگاهي مختلط هدهدي - مريم 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 210 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
11216 كاربرد نقشه برداري در شهرسازي مختلط روح الامين - سيد اكبر 20 يك شنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 7 1.00 2.00 1397/04/05 ساعت 8.00
11191 كارگاه شهرسازي 1 مختلط حسين پور - علي 20 سه شنبه 17:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 22 طبقه همكف شمالي 1.00 4.00 - ساعت 0.00
11183 كارگاه شهرسازي 3 مختلط - 17 سه شنبه 17:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 8 كريدور 004 1.00 4.00 - ساعت 0.00
11186 كارگاه شهرسازي 3 مختلط - 17 سه شنبه 17:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 7 كريدور 004 1.00 4.00 - ساعت 0.00
11187 كارگاه شهرسازي 3 مختلط فرخي - مريم 17 سه شنبه 17:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 6 كريدور 004 1.00 4.00 - ساعت 0.00
11188 كارگاه شهرسازي 3 مختلط - 17 سه شنبه 17:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 19 طبقه همكف شمالي 1.00 4.00 - ساعت 0.00
11189 كارگاه شهرسازي 3 مختلط عقيلي - كياوش 17 سه شنبه 17:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 20 طبقه همكف شمالي 1.00 4.00 - ساعت 0.00
11196 مباني برنامه ريزي شبكه حمل و نقل درون شهري مختلط فروغي ابري - اصغر 35 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 104 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
11198 مباني برنامه ريزي شبكه حمل و نقل درون شهري مختلط فروغي ابري - اصغر 35 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 104 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
11205 مباني و روشهاي طراحي شهري مختلط فرخي - مريم 20 دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 204 2.00 1.00 - ساعت 0.00
11205 مباني و روشهاي طراحي شهري مختلط فرخي - مريم 20 دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 204 4.00 0.00 - ساعت 0.00
11237 مدلهاي كمي در شهرسازي مختلط رضايي برزاني - محمد 35 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
11237 مدلهاي كمي در شهرسازي مختلط رضايي برزاني - محمد 35 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
11238 مسكن مختلط رضايي برزاني - محمد 35 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
11238 مسكن مختلط رضايي برزاني - محمد 35 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
14404 معادلات ديفرانسيل مختلط - 45 شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
14404 معادلات ديفرانسيل مختلط - 45 شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00