دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11095 آشنايي با معماري معاصر مختلط ترابي سياه بومي - شيوا 25 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
10168 آمار در شهرسازي مختلط ولايتي نجف آبادي - الهام 25 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
11093 ارزيابي توان محيط زيست مختلط احمدي - فرشته 25 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
10148 اصول سيستمهاي اطلاعات مكاني مختلط فرخي - مريم 12 دوشنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 1399/10/23 ساعت 8.50
10149 اصول سيستمهاي اطلاعات مكاني مختلط فرخي - مريم 12 دوشنبه 15:45 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 1399/10/23 ساعت 8.50
10178 اقتصاد شهري مختلط عابدي - محمد 25 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
11094 بوم شناسي و برنامه ريزي و طراحي محيطي مختلط راست قلم - نيلوفر 25 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
13744 پروژه نهايي مختلط فرخي - مريم 1 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13746 پروژه نهايي مختلط طالبي ريزي - زينب 1 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13748 پروژه نهايي مختلط ناظمي - الهام 1 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13749 پروژه نهايي مختلط شباني شهرضا - اميرحسين 1 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13750 پروژه نهايي مختلط مرتضائي - گلناز 1 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13746 پروژه نهايي مختلط طالبي ريزي - زينب 1 - 2.00 4.00 - ساعت 0.00
13744 پروژه نهايي مختلط فرخي - مريم 1 - 2.00 4.00 - ساعت 0.00
13751 پروژه نهايي مختلط احمدي - فرشته 1 - 2.00 4.00 - ساعت 0.00
13753 پروژه نهايي مختلط طغياني خوراسگاني - شيرين 1 - 2.00 4.00 - ساعت 0.00
13750 پروژه نهايي مختلط مرتضائي - گلناز 1 - 2.00 4.00 - ساعت 0.00
13749 پروژه نهايي مختلط شباني شهرضا - اميرحسين 1 - 2.00 4.00 - ساعت 0.00
13748 پروژه نهايي مختلط ناظمي - الهام 1 - 2.00 4.00 - ساعت 0.00
13753 پروژه نهايي مختلط طغياني خوراسگاني - شيرين 1 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13751 پروژه نهايي مختلط احمدي - فرشته 1 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10179 تاريخ شهر و شهرسازي در جهان مختلط طغياني خوراسگاني - شيرين 25 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
10132 ترسيم مقدماتي مختلط علي بك - ندا 12 يك شنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 1.00 1399/10/28 ساعت 10.50
10136 ترسيم مقدماتي مختلط آزرم - زهرا 12 يك شنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 1.00 1399/10/28 ساعت 10.50
10805 حقوق و قوانين شهري مختلط رضايي برزاني - محمد 25 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
14691 رياضي پيش دانشگاهي مختلط قبادي - سعيد 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
10137 رياضيات 1 مختلط ولايتي نجف آبادي - الهام 25 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11185 رياضيات 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11553 رياضيات 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11554 رياضيات 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11555 رياضيات 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11556 رياضيات 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11569 رياضيات 2 مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11570 رياضيات 2 مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 30 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11571 رياضيات 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11573 رياضيات 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11563 رياضيات 2 مختلط مقدسي - مسعود 30 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11564 رياضيات 2 مختلط طوطيان اصفهاني - فرشته 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11565 رياضيات 2 مختلط نقدعلي فروشاني - رسول 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11566 رياضيات 2 مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11567 رياضيات 2 مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11568 رياضيات 2 مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11557 رياضيات 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11558 رياضيات 2 مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11559 رياضيات 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11560 رياضيات 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11561 رياضيات 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11562 رياضيات 2 مختلط مقدسي - مسعود 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
10167 زبان تخصصي مختلط شباني شهرضا - اميرحسين 25 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
10199 شناخت و تحليل فضاي شهري مختلط فاضل - آرام 12 دوشنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 1.00 1399/10/22 ساعت 8.50
10200 شناخت و تحليل فضاي شهري مختلط مرتضائي - گلناز 12 دوشنبه 17:30 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 1.00 1399/10/22 ساعت 8.50
10803 طراحي شبكه هاي حمل و نقل شهري مختلط پورسعيد اصفهاني - پريناز 25 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
10141 فيزيك مختلط حاجيان حسين آبادي - عليرضا 25 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
10729 كارگاه شهرسازي 2 مختلط ترابي سياه بومي - شيوا 20 سه شنبه 17:30 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري
سه شنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري
1.00 4.00 1399/10/30 ساعت 10.50
11053 كارگاه شهرسازي 4 مختلط احمدي - فرشته 12 سه شنبه 17:30 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري
سه شنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري
1.00 4.00 1399/10/30 ساعت 10.50
11054 كارگاه شهرسازي 4 مختلط مرتضائي - گلناز 12 سه شنبه 17:30 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري
سه شنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري
1.00 4.00 1399/10/30 ساعت 10.50
11055 كارگاه شهرسازي 4 مختلط صالحي - فرزين 12 سه شنبه 17:30 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري
سه شنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري
1.00 4.00 1399/10/30 ساعت 10.50
10114 مباني شهرشناسي مختلط احمدي - فرشته 25 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
10803 مباني طراحي شبكه حمل و نقل درون شهري مختلط پورسعيد اصفهاني - پريناز 25 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
10806 مباني مهندسي معماري و ساختمان مختلط صيامي جهرمي - مليحه 25 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
10730 مدلهاي كمي در شهرسازي مختلط صيامي جهرمي - مليحه 25 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
11092 مسكن مختلط احمدي - فرشته 25 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
12000 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11999 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11996 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
14391 معادلات ديفرانسيل مختلط امامي - سيداميرحسين 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
14392 معادلات ديفرانسيل مختلط امامي - سيداميرحسين 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11937 معادلات ديفرانسيل مختلط نقش - عليرضا 30 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11936 معادلات ديفرانسيل مختلط محمدي - محمدرضا 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11933 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري - مصطفي 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11995 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11994 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12001 معادلات ديفرانسيل مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11482 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11932 معادلات ديفرانسيل مختلط شجاعي اراني - خوشنام 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11931 معادلات ديفرانسيل مختلط دانشورفرزانگان - سيدمحمود 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11929 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11928 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11939 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11939 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11994 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11995 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
14391 معادلات ديفرانسيل مختلط امامي - سيداميرحسين 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
14392 معادلات ديفرانسيل مختلط امامي - سيداميرحسين 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11929 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11931 معادلات ديفرانسيل مختلط دانشورفرزانگان - سيدمحمود 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11932 معادلات ديفرانسيل مختلط شجاعي اراني - خوشنام 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11933 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري - مصطفي 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11936 معادلات ديفرانسيل مختلط محمدي - محمدرضا 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11937 معادلات ديفرانسيل مختلط نقش - عليرضا 30 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11482 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11996 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11999 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12000 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12001 معادلات ديفرانسيل مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11928 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
10123 هندسه احجام و پرسپكتيو مختلط الماسي - محيا 20 سه شنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 1.00 1399/10/23 ساعت 10.50
10197 مباني و روشهاي برنامه ريزي شهري مختلط احمدي - فرشته 12 چهارشنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 1.00 1399/10/24 ساعت 8.50
10198 مباني و روشهاي برنامه ريزي شهري مختلط كبيري كوپاني - فاتح 12 چهارشنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 1.00 1399/10/24 ساعت 8.50
10804 تأسيسات و زيرساختهاي شهري مختلط رضايي برزاني - محمد 25 يك شنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 1.00 1399/10/13 ساعت 8.50