دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11619 آشنايي با معماري معاصر مختلط طالبي ريزي - زينب 40 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
11633 آمار در شهرسازي مختلط - 30 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
11633 آمار در شهرسازي مختلط - 30 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
13602 آمارواحتمالات مختلط قمي - علي 40 سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 15.50
13971 آمارواحتمالات مختلط سليماني - بهرام 40 يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 106 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 15.50
13972 آمارواحتمالات مختلط سعادت ملي - آيتين 40 يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 15.50
13973 آمارواحتمالات مختلط سعادت ملي - آيتين 40 يك شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 15.50
13974 آمارواحتمالات مختلط خدري - غلامرضا 40 شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 15.50
13975 آمارواحتمالات مختلط خدري - غلامرضا 40 شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 15.50
11625 اصول سيستمهاي اطلاعات مكاني مختلط طهماسبي زاده - فرشاد 20 شنبه 10:15 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 - ساعت 0.00
11590 برنامه ريزي منطقه اي مختلط اردلاني - روناک 40 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
11590 برنامه ريزي منطقه اي مختلط اردلاني - روناک 40 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
11601 تأسيسات و زيرساختهاي شهري مختلط - 30 چهارشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
11601 تأسيسات و زيرساختهاي شهري مختلط - 30 چهارشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 1.00 1396/10/19 ساعت 10.50
11604 تأسيسات و زيرساختهاي شهري مختلط - 30 چهارشنبه 16:55 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
11604 تأسيسات و زيرساختهاي شهري مختلط - 30 چهارشنبه 16:55 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 1.00 1396/10/19 ساعت 10.50
11605 تأسيسات و زيرساختهاي شهري مختلط - 30 دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
11605 تأسيسات و زيرساختهاي شهري مختلط - 30 دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 1.00 1396/10/19 ساعت 10.50
11627 تاريخ شهر و شهرسازي در جهان مختلط مطيع - شيوا 30 شنبه 12:00 - 10:20 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
11627 تاريخ شهر و شهرسازي در جهان مختلط مطيع - شيوا 30 شنبه 12:00 - 10:20 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
11702 ترسيم مقدماتي مختلط تربت اصفهاني - سپيده 30 شنبه 16:40 - 14:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 1.00 1396/10/25 ساعت 13.50
11615 حقوق و قوانين شهري مختلط شوقي - ناصر 40 دوشنبه 16:40 - 14:50 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 15.50
11615 حقوق و قوانين شهري مختلط شوقي - ناصر 40 دوشنبه 16:40 - 14:50 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 15.50
11710 روش تحقيق در شهرسازي مختلط اردلاني - روناک 30 چهارشنبه 16:40 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 1.00 1396/10/27 ساعت 8.00
11710 روش تحقيق در شهرسازي مختلط اردلاني - روناک 30 چهارشنبه 16:40 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 1.00 1396/10/27 ساعت 8.00
11623 شناخت و تحليل فضاي شهري مختلط مرتضائي - گلناز 30 دوشنبه 12:00 - 08:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 1.00 1396/10/20 ساعت 10.50
11564 طراحي شبكه هاي حمل و نقل شهري مختلط شهيدي چرمهيني - صادق 35 يك شنبه 14:50 - 13:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
11567 طراحي شبكه هاي حمل و نقل شهري مختلط شهيدي چرمهيني - صادق 35 يك شنبه 16:40 - 15:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
11569 طراحي شبكه هاي حمل و نقل شهري مختلط - 35 يك شنبه 14:50 - 13:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
11574 طراحي شبكه هاي حمل و نقل شهري مختلط - 35 يك شنبه 16:40 - 15:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
11581 طرح شهرسازي (3) مختلط داوري - سارا 15 يك شنبه 16:40 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 4.00 - ساعت 0.00
11584 طرح شهرسازي (3) مختلط نجيمي - نغمه 15 يك شنبه 16:40 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 4.00 - ساعت 0.00
11546 طرح شهرسازي (4) مختلط ابوالحسني - رضا 17 سه شنبه 16:40 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 4.00 - ساعت 0.00
11551 طرح شهرسازي (4) مختلط مرتضائي - گلناز 17 سه شنبه 16:40 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 4.00 - ساعت 0.00
11552 طرح شهرسازي (4) مختلط صالحي - فرزين 17 سه شنبه 16:40 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 4.00 - ساعت 0.00
11553 طرح شهرسازي (4) مختلط عطائي نجفي - عليرضا 17 سه شنبه 16:40 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 4.00 - ساعت 0.00
11555 طرح شهرسازي (4) مختلط فرخي - مريم 17 سه شنبه 16:40 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 4.00 - ساعت 0.00
11629 كاربرد رايانه در شهرسازي مختلط مطيع - شيوا 20 شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 - ساعت 0.00
11629 كاربرد رايانه در شهرسازي مختلط مطيع - شيوا 20 شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 - ساعت 0.00
11705 كاربرد نقشه برداري در شهرسازي مختلط روح الامين - سيد اكبر 20 يك شنبه 12:00 - 08:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 2.00 1396/10/27 ساعت 13.50
11705 كاربرد نقشه برداري در شهرسازي مختلط روح الامين - سيد اكبر 20 يك شنبه 12:00 - 08:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 1396/10/27 ساعت 13.50
11592 كارگاه شهرسازي 2 مختلط دالوند - نگار 17 سه شنبه 16:40 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 4.00 - ساعت 0.00
11593 كارگاه شهرسازي 2 مختلط - 17 سه شنبه 16:40 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 4.00 - ساعت 0.00
11594 كارگاه شهرسازي 2 مختلط كشاني - نازنين 17 سه شنبه 16:40 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 4.00 - ساعت 0.00
11595 كارگاه شهرسازي 2 مختلط حسين پور - علي 17 سه شنبه 16:40 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 4.00 - ساعت 0.00
11597 كارگاه شهرسازي 2 مختلط علي بك - ندا 17 سه شنبه 16:40 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 4.00 - ساعت 0.00
11640 مباني شهرشناسي مختلط اردلاني - روناک 40 چهارشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
11564 مباني طراحي شبكه حمل و نقل درون شهري مختلط شهيدي چرمهيني - صادق 35 يك شنبه 14:50 - 13:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
11567 مباني طراحي شبكه حمل و نقل درون شهري مختلط شهيدي چرمهيني - صادق 35 يك شنبه 16:40 - 15:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
11569 مباني طراحي شبكه حمل و نقل درون شهري مختلط - 35 يك شنبه 14:50 - 13:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
11574 مباني طراحي شبكه حمل و نقل درون شهري مختلط - 35 يك شنبه 16:40 - 15:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
11607 مباني كارآفريني مختلط شوقي - ناصر 40 دوشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
11631 مباني مهندسي معماري و ساختمان مختلط مطيع - شيوا 30 شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 - ساعت 0.00
11631 مباني مهندسي معماري و ساختمان مختلط مطيع - شيوا 30 شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 - ساعت 0.00
11622 مباني و روشهاي برنامه ريزي شهري مختلط - 30 دوشنبه 16:40 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 1.00 1396/10/16 ساعت 13.50
11585 مباني و روشهاي برنامه ريزي شهري مختلط - 40 سه شنبه 16:40 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 4.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
11576 مدلهاي كمي در شهرسازي مختلط طهماسبي زاده - فرشاد 35 شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 8.00
11576 مدلهاي كمي در شهرسازي مختلط طهماسبي زاده - فرشاد 35 شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 8.00
11577 مدلهاي كمي در شهرسازي مختلط طهماسبي زاده - فرشاد 35 شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 8.00
11577 مدلهاي كمي در شهرسازي مختلط طهماسبي زاده - فرشاد 35 شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 8.00
11578 مدلهاي كمي در شهرسازي مختلط طهماسبي زاده - فرشاد 35 شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 8.00
11578 مدلهاي كمي در شهرسازي مختلط طهماسبي زاده - فرشاد 35 شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 8.00
11579 مسكن مختلط پرهيز - فرياد 35 شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
11579 مسكن مختلط پرهيز - فرياد 35 شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
11580 مسكن مختلط پرهيز - فرياد 35 شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
11580 مسكن مختلط پرهيز - فرياد 35 شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
14011 معادلات ديفرانسيل مختلط ميرزاييان نجف آبادي - فرزانه 40 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14011 معادلات ديفرانسيل مختلط ميرزاييان نجف آبادي - فرزانه 40 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14012 معادلات ديفرانسيل مختلط دلاوراصفهان - الهام 40 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 107
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 107
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14012 معادلات ديفرانسيل مختلط دلاوراصفهان - الهام 40 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 107
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 107
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14013 معادلات ديفرانسيل مختلط دلاوراصفهان - الهام 40 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 107
يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 107
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14013 معادلات ديفرانسيل مختلط دلاوراصفهان - الهام 40 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 107
يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 107
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14014 معادلات ديفرانسيل مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 40 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14014 معادلات ديفرانسيل مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 40 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14008 معادلات ديفرانسيل مختلط ميرزاييان نجف آبادي - فرزانه 40 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14008 معادلات ديفرانسيل مختلط ميرزاييان نجف آبادي - فرزانه 40 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14005 معادلات ديفرانسيل مختلط سياف - فرشاد 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14005 معادلات ديفرانسيل مختلط سياف - فرشاد 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14003 معادلات ديفرانسيل مختلط سياف - فرشاد 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14003 معادلات ديفرانسيل مختلط سياف - فرشاد 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14002 معادلات ديفرانسيل مختلط محمدي جوزداني - مهدي 40 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14002 معادلات ديفرانسيل مختلط محمدي جوزداني - مهدي 40 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13998 معادلات ديفرانسيل مختلط نگارچي - ندا 40 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13998 معادلات ديفرانسيل مختلط نگارچي - ندا 40 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13999 معادلات ديفرانسيل مختلط محمودي - حميدرضا 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13999 معادلات ديفرانسيل مختلط محمودي - حميدرضا 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14000 معادلات ديفرانسيل مختلط محمودي - حميدرضا 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14000 معادلات ديفرانسيل مختلط محمودي - حميدرضا 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14001 معادلات ديفرانسيل مختلط محمدي جوزداني - مهدي 40 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14001 معادلات ديفرانسيل مختلط محمدي جوزداني - مهدي 40 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14015 معادلات ديفرانسيل مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14015 معادلات ديفرانسيل مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14016 معادلات ديفرانسيل مختلط كسمايي نجف آبادي - حكيمه 40 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14016 معادلات ديفرانسيل مختلط كسمايي نجف آبادي - حكيمه 40 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14017 معادلات ديفرانسيل مختلط گلي نجف آبادي - مهدي 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14017 معادلات ديفرانسيل مختلط گلي نجف آبادي - مهدي 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14018 معادلات ديفرانسيل مختلط گلي نجف آبادي - مهدي 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14018 معادلات ديفرانسيل مختلط گلي نجف آبادي - مهدي 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13997 معادلات ديفرانسيل مختلط نگارچي - ندا 40 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13997 معادلات ديفرانسيل مختلط نگارچي - ندا 40 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13992 معادلات ديفرانسيل مختلط خسروي نجف آبادي - اصغر 40 شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13992 معادلات ديفرانسيل مختلط خسروي نجف آبادي - اصغر 40 شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13994 معادلات ديفرانسيل مختلط خسروي نجف آبادي - اصغر 40 شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13994 معادلات ديفرانسيل مختلط خسروي نجف آبادي - اصغر 40 شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13995 معادلات ديفرانسيل مختلط رفيعايي - رسول 40 شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13995 معادلات ديفرانسيل مختلط رفيعايي - رسول 40 شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13996 معادلات ديفرانسيل مختلط عابديان چرمهيني - مجتبي 40 چهارشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 104
چهارشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 104
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13996 معادلات ديفرانسيل مختلط عابديان چرمهيني - مجتبي 40 چهارشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 104
چهارشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 104
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13982 معادلات ديفرانسيل زن نيلي احمدآبادي - محمد 40 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13983 معادلات ديفرانسيل مرد نيلي احمدآبادي - محمد 40 يك شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13983 معادلات ديفرانسيل مرد نيلي احمدآبادي - محمد 40 يك شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13984 معادلات ديفرانسيل مرد نيلي احمدآبادي - محمد 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13984 معادلات ديفرانسيل مرد نيلي احمدآبادي - محمد 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13985 معادلات ديفرانسيل زن نيلي احمدآبادي - محمد 40 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13985 معادلات ديفرانسيل زن نيلي احمدآبادي - محمد 40 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13986 معادلات ديفرانسيل مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13986 معادلات ديفرانسيل مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13987 معادلات ديفرانسيل مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13987 معادلات ديفرانسيل مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13989 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 40 دوشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205
دوشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13989 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 40 دوشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205
دوشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13609 معادلات ديفرانسيل مختلط حاج عليخاني - محمود 40 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13609 معادلات ديفرانسيل مختلط حاج عليخاني - محمود 40 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13976 معادلات ديفرانسيل مختلط سيراني - راضيه 40 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13976 معادلات ديفرانسيل مختلط سيراني - راضيه 40 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13977 معادلات ديفرانسيل مختلط سيراني - راضيه 40 سه شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13977 معادلات ديفرانسيل مختلط سيراني - راضيه 40 سه شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13978 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي - نفيسه 40 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13978 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي - نفيسه 40 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13979 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي - نفيسه 40 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13979 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي - نفيسه 40 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13980 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي - نفيسه 40 يك شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13980 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي - نفيسه 40 يك شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13981 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي - نفيسه 40 دوشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
دوشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13981 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي - نفيسه 40 دوشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
دوشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
11714 معادلات ديفرانسيل مختلط - 30 چهارشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 13.50
11714 معادلات ديفرانسيل مختلط - 30 چهارشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 13.50
13982 معادلات ديفرانسيل زن نيلي احمدآبادي - محمد 40 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
11588 منظرسازي مختلط احمدي - فرشته 40 يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
11680 هندسه احجام و پرسپكتيو مختلط الماسي - محيا 30 سه شنبه 16:40 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
11680 هندسه احجام و پرسپكتيو مختلط الماسي - محيا 30 سه شنبه 16:40 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 1.00 1396/10/19 ساعت 10.50