دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12268 ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مختلط طالبي ورنوسفادراني - منصور 45 پنج شنبه 09:30 - 08:00 هـ*ف - علوم انساني وادبيات
چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
1.00 1.00 1399/10/15 ساعت 13.50
12250 اصول وفلسفه آموزش و پرورش مختلط مرداني - صديقه 35 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
12264 تحليل محتواي كتابهاي درسي دوره ابتدايي 1 مختلط طالبي ورنوسفادراني - منصور 45 پنج شنبه 09:30 - 08:00 هـ*ز - علوم انساني وادبيات
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
1.00 1.00 1399/10/13 ساعت 13.50
12240 روانشناسي زبان (باتاكيد برآموزش زبان فارسي) مختلط عيني نجف آبادي - ابراهيم 35 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
2.00 1.00 1399/10/20 ساعت 15.50
12274 روش تدريس تربيت بدني مختلط رضوي - سيدضياءالدين 45 پنج شنبه 14:00 - 12:30 هـ*ز - علوم انساني وادبيات
پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
1.00 1.00 1399/10/17 ساعت 13.50
12254 روش تدريس تعليمات ديني مختلط دياني نجف آبادي - عبدالامير 35 پنج شنبه 19:15 - 17:45 هـ*ف - علوم انساني وادبيات
پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
1.00 1.00 1399/10/24 ساعت 15.50
12301 طراحي ومطالعه مسائل يادگيري وآموزش مختلط عيني نجف آبادي - ابراهيم 45 پنج شنبه 19:15 - 17:45 هـ*ز - علوم انساني وادبيات
پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
1.00 2.00 1399/10/20 ساعت 13.50
12278 روش تحقيق باتاكيد برعلوم تربيتي مختلط باباصفري رناني - احمد 45 پنج شنبه 19:15 - 17:45 هـ*ف - علوم انساني وادبيات
چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
1.00 1.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12247 روشهاي نوين ياددهي يادگيري وكاربرد آن دردوره ابتدايي مختلط رحماني منش - مريم 35 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
2.00 1.00 1399/10/13 ساعت 15.50
12282 كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي درآموزش ابتدايي مختلط مختاري - عباس 45 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
1.00 1.00 1399/10/24 ساعت 13.50