دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13735 آواشناسي مختلط محمدپور - پريسا 50 دوشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 135 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 13.50
14562 اصول وفلسفه آموزش و پرورش مختلط روح الهي - مهدي 50 دوشنبه 15:00 - 14:10 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
14067 بررسي آثارترجمه شده اسلامي مختلط محمدپور - پريسا 50 دوشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 130 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 13.50
14112 بررسي كتب درسي وتهيه مطالب انگليسي كتب دبيرستاني مختلط بهارلويي - رويا 50 يك شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 134 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
14119 تدريس عملي 1 مختلط سلحشور - صمد 50 يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 131 2.00 0.00 - ساعت 10.50
13870 ترجمه 1(متون ساده ) مختلط سلحشور - صمد 50 يك شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 13.50
13840 خواندن متون مطبوعاتي مختلط شجاعي - محمد 50 يك شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
13734 خواندن ودرك مفاهيم 3 مختلط سلحشور - صمد 20 سه شنبه 14:55 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 14:55 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 135
4.00 0.00 1396/10/17 ساعت 10.50
13800 دستورونگارش 1 مختلط شجاعي - محمد 50 سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
4.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
13820 روانشناسي عمومي مختلط فنائي - سعيده 50 يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
14094 زبان شناسي مقابله اي مختلط محمدپور - پريسا 50 دوشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 13.50
14556 سازمان ومديريت درآموزش وپرورش مختلط وافي - مهسان 50 دوشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 8.00
14570 طراحي ,توليدوكاربردموادآموزشي مختلط طالبي ورنوسفادراني - منصور 25 سه شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - علوم انساني وادبيات
سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
1.00 1.00 1396/10/17 ساعت 10.50
14559 كليات راهنمايي ومشاوره مختلط مرداني - صديقه 50 سه شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
14549 كليات روشهاوفنون تدريس (1) مختلط مرداني - صديقه 50 سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 13.50
13737 كليات زبان شناسي (1) مختلط ستاربروجني - سوسن 50 سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 135 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
14019 كليات زبان شناسي (2) مختلط ستاربروجني - سوسن 50 دوشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 130 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
13792 گفت وشنود (1) مختلط ستاربروجني - سوسن 20 سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
4.00 0.00 - ساعت 8.00
13744 گفت وشنود (1) مختلط منصوري - سارا 20 سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
4.00 0.00 - ساعت 8.00
13731 گفت وشنود (3) مختلط منصوري - سارا 20 دوشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 131 2.00 0.00 - ساعت 13.50
13733 گفت وشنود (3) مختلط ستاربروجني - سوسن 20 دوشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 135 2.00 0.00 - ساعت 13.50
14117 مقدمه اي برروش تحقيق مختلط محمدپور - پريسا 50 يك شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 131 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
13825 مكالمه موضوعي مختلط مهرابي - محمود 50 يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 135 2.00 0.00 - ساعت 10.50
13961 نامه نگاري وتايپ لاتين (بااستفاده ازكامپيوتر) مختلط مهرابي - محمود 50 يك شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 135 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
13736 نگارش پايه مختلط مهرابي - محمود 50 دوشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 135 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00