دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13217 آزمون سازي مختلط طباطبايي - سيداميد 40 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 130 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
13230 اصول وروش ترجمه مختلط سلحشور - صمد 40 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 130 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
13587 اصول وفلسفه آموزش و پرورش مختلط - 30 يك شنبه 10:30 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 14.00
14474 بررسي آثارترجمه شده اسلامي مختلط بهارلويي - رويا 40 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
13202 بيان شفاهي داستان مختلط مهرابي - محمود 40 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 - ساعت 10.50
13206 تاريخ ادبيات انگليسي مختلط مهرابي - محمود 40 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 130
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
4.00 0.00 1397/03/28 ساعت 8.00
13207 تجزيه وتحليل خطاهاي زباني مختلط محمدپور - پريسا 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
13208 تدريس عملي 2 مختلط محمدپور - پريسا 35 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 - ساعت 8.00
13203 ترجمه (2) مختلط صالحي - هادي 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 131 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
13273 خواندن (4)پيشرفته مختلط سلحشور - صمد 30 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 135 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
13274 خواندن (4)پيشرفته مختلط سلحشور - صمد 30 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 135 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
13204 درآمدي برادبيات انگليسي 1 مختلط مهرابي - محمود 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 130 2.00 0.00 1397/04/04 ساعت 10.50
13219 دستورزبان 3 مختلط بهارلويي - رويا 30 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 131 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
14272 دستورونگارش 1 مختلط سلحشور - صمد 30 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات
4.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
14270 روانشناسي تربيتي مختلط - 30 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 14.00
13188 روانشناسي تربيتي مختلط - 40 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 14.00
13189 روش تدريس (تئوريها) مختلط بهارلويي - رويا 40 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 131
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 131
4.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
14475 زبان شناسي مقابله اي مختلط بهارلويي - رويا 40 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 14.00
13218 سازمان ومديريت درآموزش وپرورش مختلط - 40 شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
13264 طراحي ,توليدوكاربردموادآموزشي مختلط - 20 سه شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 131 1.00 1.00 1397/04/07 ساعت 14.00
13291 طراحي ,توليدوكاربردموادآموزشي مختلط - 20 سه شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 1.00 1397/04/07 ساعت 14.00
13292 كليات روشهاوفنون تدريس (2) كارگاهي مختلط - 20 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات 0.00 1.00 1397/04/05 ساعت 14.00
14473 كليات زبان شناسي (2) مختلط بهارلويي - رويا 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
13261 گفت وشنود(4) مختلط ستاربروجني - سوسن 24 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 131 2.00 0.00 - ساعت 10.50
13262 گفت وشنود(4) مختلط ستاربروجني - سوسن 24 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 - ساعت 10.50
14271 مباني برنامه ريزي درسي مختلط - 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
14476 نامه نگاري وتايپ لاتين (بااستفاده ازكامپيوتر) مختلط مهرابي - محمود 40 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/04/04 ساعت 10.50
13263 نگارش (1) مختلط مهرابي - محمود 30 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 130 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
13265 نگارش (1) مختلط مهرابي - محمود 30 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 130 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
13190 نگارش (2) مختلط مهرابي - محمود 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
13229 نگارش پايه مختلط مهرابي - محمود 30 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 130 2.00 0.00 1397/04/04 ساعت 14.00
13220 نمونه هاي شعرساده مختلط شجاعي - محمد 30 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
13228 نمونه هاي شعرساده مختلط شجاعي - محمد 30 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 135 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
13231 نمونه هاي نثرساده مختلط شجاعي - محمد 30 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 135 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 13.50
13232 نمونه هاي نثرساده مختلط شجاعي - محمد 30 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 131 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 13.50