دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14108 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 1 مختلط مجيدي - سيد بهروز 12 سه شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14109 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 1 مختلط مجيدي - سيد بهروز 12 سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14102 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 1 مختلط زماني فر - مهران 12 شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14103 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 1 مختلط زماني فر - مهران 12 شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14104 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 1 مختلط زماني فر - مهران 12 دوشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14105 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 1 مختلط زماني فر - مهران 12 دوشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14106 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 1 مختلط مجيدي - سيد بهروز 12 دوشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14107 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 1 مختلط مجيدي - سيد بهروز 12 دوشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14095 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 1 مختلط نجار خدابخش - عباس 12 شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14099 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 1 مختلط نجار خدابخش - عباس 12 شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14100 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 1 مختلط رضائي - اسماعيل 12 يك شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14101 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 1 مختلط رضائي - اسماعيل 12 يك شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14123 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 2 مختلط نجار خدابخش - عباس 12 شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14122 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 2 مختلط نجار خدابخش - عباس 12 شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14121 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 2 مختلط رضائي - اسماعيل 12 دوشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14120 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 2 مختلط رضائي - اسماعيل 12 يك شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14118 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 2 مختلط رضائي - اسماعيل 12 يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12316 الكترومغناطيس مختلط كريميان محمدآبادي - مهدي 35 چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 202
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 202
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
12448 الكترومغناطيس مختلط كريميان محمدآبادي - مهدي 35 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 202
سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 202
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
12449 الكترومغناطيس مختلط صغيرازاده داركي - بهنام 35 سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 207
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 207
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
12450 الكترومغناطيس مختلط صغيرازاده داركي - بهنام 35 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده برق - كلاس 207
دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده برق - كلاس 207
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
12451 الكترومغناطيس مختلط چپري - امين 35 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 108
دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 108
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
14140 بررسي سيستمهاي قدرت 1 مختلط زماني فر - مهران 25 سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 105
يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 105
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
14136 بررسي سيستمهاي قدرت 1 مختلط حقيقت دار فشاركي - فريبرز 25 چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 303
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 303
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
14139 بررسي سيستمهاي قدرت 1 مختلط حقيقت دار فشاركي - فريبرز 25 چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 303
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 303
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
14141 بررسي سيستمهاي قدرت 2 مختلط تركي نجف آبادي - محمدحسن 25 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301
يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده برق - كلاس 101
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 8.00
14143 بررسي سيستمهاي قدرت 2 مختلط فاني محمدآبادي - بهادر 25 شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده برق - كلاس 204
شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده برق - كلاس 204
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 8.00
13761 پروژه مختلط تركي نجف آبادي - محمدحسن 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13762 پروژه مختلط حقيقت دار فشاركي - فريبرز 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13763 پروژه مختلط دهقاني - مجيد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13764 پروژه مختلط رضائي - اسماعيل 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13765 پروژه مختلط زماني فر - مهران 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13766 پروژه مختلط صادق خاني - ايمان 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13767 پروژه مختلط فاني محمدآبادي - بهادر 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13768 پروژه مختلط كافي - محمدحسين 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13769 پروژه مختلط مراديان - محمدرضا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13770 پروژه مختلط ميرطلايي - سيد محمد مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13771 پروژه مختلط نجار خدابخش - عباس 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13809 پروژه مختلط بكتاش - امير 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13810 پروژه مختلط شاهقليان - غضنفر 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13811 پروژه مختلط معظمي - مجيد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13822 پروژه مختلط اميني - علي اصغر 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13487 رياضيات مهندسي مختلط قمي - علي 45 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 208
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 208
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13960 رياضيات مهندسي مختلط گوينده - زينب 45 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13959 رياضيات مهندسي مختلط گوينده - زينب 45 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13958 رياضيات مهندسي مختلط قمي - علي 45 شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 208
شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 208
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13956 رياضيات مهندسي مرد جلال - ايمان 45 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13955 رياضيات مهندسي مختلط جلال - ايمان 45 چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13954 رياضيات مهندسي مختلط سليماني - ابوالفضل 45 شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13953 رياضيات مهندسي مختلط سليماني - ابوالفضل 45 شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 106
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 106
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13952 رياضيات مهندسي مختلط محمدي جوزداني - مهدي 45 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 106
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 106
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13951 رياضيات مهندسي مختلط محمدي جوزداني - مهدي 45 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 106
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 106
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13950 رياضيات مهندسي مختلط ابراهيمي درچه - مهدي 45 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 104
يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 104
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13949 رياضيات مهندسي مختلط ابراهيمي درچه - مهدي 45 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 104
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 104
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13948 رياضيات مهندسي زن عظيمي - محسن 45 شنبه 12:45 - 12:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13947 رياضيات مهندسي مختلط عظيمي - محسن 45 شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13946 رياضيات مهندسي مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 45 سه شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13945 رياضيات مهندسي مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 45 يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13944 رياضيات مهندسي زن نيلي احمدآبادي - محمد 45 سه شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13943 رياضيات مهندسي مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 45 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13942 رياضيات مهندسي مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 45 سه شنبه 10:42 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13941 رياضيات مهندسي مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 45 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13940 رياضيات مهندسي مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 45 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13939 رياضيات مهندسي مختلط مقدسي - مسعود 45 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 107
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 107
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13938 رياضيات مهندسي مختلط مقدسي - مسعود 45 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 107
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 107
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13937 رياضيات مهندسي مختلط مقدسي - مسعود 45 شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13936 رياضيات مهندسي مختلط مقدسي - مسعود 45 شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13935 رياضيات مهندسي مختلط حاج عليخاني - محمود 45 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13934 رياضيات مهندسي مختلط قمي - علي 45 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 208
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 208
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13423 زبان تخصصي مختلط چترايي - عباس 40 دوشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
13419 زبان تخصصي مختلط كارگردهنوي - سيدمحمد 20 سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده برق - كلاس 208 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
14157 طراحي پستهاي فشار قوي وپروژه مختلط نجار خدابخش - عباس 25 سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 305
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 305
2.00 1.00 1396/10/16 ساعت 8.00
14158 طراحي پستهاي فشار قوي وپروژه مختلط نجار خدابخش - عباس 25 سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 305
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 305
2.00 1.00 1396/10/16 ساعت 8.00
14159 طراحي خطوط انتقال وپروژه مختلط حقيقت دار فشاركي - فريبرز 25 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 303
سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 303
2.00 1.00 1396/10/27 ساعت 8.00
14160 طراحي خطوط انتقال وپروژه مختلط كافي - محمدحسين 25 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 307
دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 307
2.00 1.00 1396/10/27 ساعت 8.00
14163 فشار قوي وعايقها مختلط كافي - محمدحسين 25 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده برق - كلاس 307
دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده برق - كلاس 307
2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
14161 فشار قوي وعايقها مختلط كافي - محمدحسين 25 سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 307
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 307
2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
14090 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط حاجيان حسين آبادي - عليرضا 40 يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
13042 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط - 40 - 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14069 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط كيميايي فر - روح اله 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 306
يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14070 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط كيميايي فر - روح اله 40 يك شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14071 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط كيميايي فر - روح اله 40 دوشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 306
دوشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 306
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14072 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط كيميايي فر - روح اله 40 سه شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
سه شنبه 14:00 - 12:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14073 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط كيميايي فر - روح اله 40 چهارشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
چهارشنبه 14:00 - 12:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14074 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط صفا اصفهاني - مهدي 40 چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14075 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط صفا اصفهاني - مهدي 40 دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14076 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط عميقيان - جمشيد 40 چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 408
چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 408
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14077 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط عميقيان - جمشيد 40 دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 408
دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 408
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14078 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 302
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 302
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14079 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 40 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14080 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط بهنام فر - سعيد 40 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 406
شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 406
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14081 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط بهنام فر - سعيد 40 شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 406
شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 406
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14082 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط بهنام فر - سعيد 40 يك شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 406
يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 406
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14083 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط كوهستاني - سعيده 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 303
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 303
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14084 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط كوهستاني - سعيده 40 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14085 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط حاجيان حسين آبادي - عليرضا 40 يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14086 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط حاجيان حسين آبادي - عليرضا 40 دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14087 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط حاجيان حسين آبادي - عليرضا 40 سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14088 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط حاجيان حسين آبادي - عليرضا 40 چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14089 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط - 40 - 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14091 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط مكارمي - نجمه 40 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14092 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط همداني - فاطمه 40 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14093 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط همداني - فاطمه 40 شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14096 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط عيني نجف آبادي - مليحه 40 يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14097 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط دانشمندخوراسگاني - مهسا 40 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14098 فيزيك الكتريسيته ومغناطيس مختلط دانشمندخوراسگاني - مهسا 40 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
13679 كارآموزي مختلط يوسفي نجف آبادي - محمدرضا 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13617 كارآموزي مختلط آقاجاني رناني - روح اله 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13624 كارآموزي مختلط - 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13625 كارآموزي مختلط دانشورفرزانگان - سيدمحمود 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13626 كارآموزي مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13627 كارآموزي مختلط مشكين كلك - مهرداد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13628 كارآموزي مختلط رياحي نسب - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13629 كارآموزي مختلط زنجاني - سيدمحمدعلي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13630 كارآموزي مختلط محمدي - محمدرضا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13631 كارآموزي مختلط جباري - مسعود 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13632 كارآموزي مختلط تركي نجف آبادي - محمدحسن 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13633 كارآموزي مختلط حقيقت دار فشاركي - فريبرز 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13634 كارآموزي مختلط دهقاني - مجيد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13635 كارآموزي مختلط رضائي - اسماعيل 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13636 كارآموزي مختلط زماني فر - مهران 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13637 كارآموزي مختلط صادق خاني - ايمان 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13638 كارآموزي مختلط فاني محمدآبادي - بهادر 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13639 كارآموزي مختلط كافي - محمدحسين 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13640 كارآموزي مختلط مراديان - محمدرضا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13641 كارآموزي مختلط ميرطلايي - سيد محمد مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13642 كارآموزي مختلط نجار خدابخش - عباس 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13643 كارآموزي مختلط پارسا - محسن 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13644 كارآموزي مختلط چترايي - عباس 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13645 كارآموزي مختلط شجاعي اراني - خوشنام 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13646 كارآموزي مختلط كارگردهنوي - سيدمحمد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13647 كارآموزي مختلط هاشمي - مهناز 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13648 كارآموزي مختلط چپري - امين 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13649 كارآموزي مختلط صغيرازاده داركي - بهنام 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13650 كارآموزي مختلط كريميان محمدآبادي - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13651 كارآموزي مختلط نصري - سعيد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13652 كارآموزي مختلط نقش - عليرضا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13653 كارآموزي مختلط بهزاد فر - ندا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13654 كارآموزي مختلط پورقاسم - حسين 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13655 كارآموزي مختلط خضري - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13656 كارآموزي مختلط اعتصامي رناني - مهندس افشين 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13657 كارآموزي مختلط فغاني - فرهاد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13658 كارآموزي مختلط مهدوي نسب - همايون 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13659 كارآموزي مختلط هنرور - محمدامين 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13660 كارآموزي مختلط دولتشاهي - مهدي 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13661 كارآموزي مختلط بكتاش - امير 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13662 كارآموزي مختلط شاهقليان - غضنفر 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13663 كارآموزي مختلط معظمي - مجيد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13664 كارآموزي مختلط آوخ - آويد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13665 كارآموزي مختلط محموديان - سيد حميد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14189 كارگاه تخصصي ترانسفورماتور مختلط كافي - محمدحسين 12 سه شنبه 16:40 - 14:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14184 كارگاه تخصصي مدارهاي فرمان مختلط كافي - محمدحسين 12 دوشنبه 16:40 - 14:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14172 ماشينهاي الكتريكي مختلط نجار خدابخش - عباس 25 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 305
دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 305
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
13054 مدارهاي الكتريكي 2 مختلط محمدي - محمدرضا 30 يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
13058 مدارهاي الكتريكي 2 مختلط محمدي - محمدرضا 30 شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
13059 مدارهاي الكتريكي 2 مختلط زنجاني - سيدمحمدعلي 30 شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده برق - كلاس 202
شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده برق - كلاس 202
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
13060 مدارهاي الكتريكي 2 مختلط زنجاني - سيدمحمدعلي 30 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده برق - كلاس 202
شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده برق - كلاس 202
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00