دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10750 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 1 مختلط معظمي - مجيد 12 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10751 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 1 مختلط معظمي - مجيد 12 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10752 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 1 مختلط زماني فر - مهران 12 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10753 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 1 مختلط زماني فر - مهران 12 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10754 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 1 مختلط زماني فر - مهران 12 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10755 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 1 مختلط زماني فر - مهران 12 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10756 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 1 مختلط مجيدي - سيد بهروز 12 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10757 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 1 مختلط مجيدي - سيد بهروز 12 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10758 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 1 مختلط مجيدي - سيد بهروز 12 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10762 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 2 مختلط رضائي - اسماعيل 12 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10759 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 2 مختلط رضائي - اسماعيل 12 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10760 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 2 مختلط رضائي - اسماعيل 12 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10761 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 2 مختلط رضائي - اسماعيل 12 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13130 آمارواحتمالات مهندسي مختلط قمي - علي 40 شنبه 10:50 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 208
شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 208
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
13131 آمارواحتمالات مهندسي مختلط توسلي - هدي 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
13132 آمارواحتمالات مهندسي مختلط سيراني - راضيه 40 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
13133 آمارواحتمالات مهندسي مختلط قمي - علي 40 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 208
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 208
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
13134 آمارواحتمالات مهندسي مختلط سعادت ملي - آيتين 40 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
13135 آمارواحتمالات مهندسي مختلط توسلي - هدي 40 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
13120 آمارواحتمالات مهندسي مختلط قمي - علي 40 شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 208
شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 208
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
10574 الكترومغناطيس مختلط چپري - امين 35 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 108
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 108
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
10575 الكترومغناطيس مختلط چپري - امين 35 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 108
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 108
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
10572 الكترومغناطيس مختلط هنرور - محمدامين 35 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 201
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 201
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
10573 الكترومغناطيس مختلط كريميان محمدآبادي - مهدي 35 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 202
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده برق - كلاس 202
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
10773 بررسي سيستمهاي قدرت 1 مختلط صادق خاني - ايمان 25 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
10774 بررسي سيستمهاي قدرت 1 مختلط زماني فر - مهران 25 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 302
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 302
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
10775 بررسي سيستمهاي قدرت 1 مختلط زماني فر - مهران 25 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 302
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 302
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
10776 بررسي سيستمهاي قدرت 2 مختلط حقيقت دار فشاركي - فريبرز 25 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 303
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 303
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
10777 بررسي سيستمهاي قدرت 2 مختلط فاني محمدآبادي - بهادر 25 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
12002 پروژه مختلط آمون - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12003 پروژه مختلط بهزاد فر - ندا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12004 پروژه مختلط پارسا - محسن 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12005 پروژه مختلط پورقاسم - حسين 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11953 پروژه مختلط اعلائي ورنوسفادراني - زهرا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12008 پروژه مختلط چپري - امين 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12009 پروژه مختلط چترايي - عباس 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12010 پروژه مختلط حقيقت دار فشاركي - فريبرز 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12011 پروژه مختلط خضري - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12000 پروژه مختلط اميني - علي اصغر 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12001 پروژه مختلط آقاجاني رناني - روح اله 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12014 پروژه مختلط رضائي - اسماعيل 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12015 پروژه مختلط رياحي نسب - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12016 پروژه مختلط زماني فر - مهران 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12017 پروژه مختلط زنجاني - سيدمحمدعلي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12006 پروژه مختلط تركي نجف آبادي - محمدحسن 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12007 پروژه مختلط جباري - مسعود 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12020 پروژه مختلط شانه - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12021 پروژه مختلط شجاعي اراني - خوشنام 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12022 پروژه مختلط صادق خاني - ايمان 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12023 پروژه مختلط صغيرازاده داركي - بهنام 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12012 پروژه مختلط دانشورفرزانگان - سيدمحمود 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12013 پروژه مختلط دهقاني - مجيد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12026 پروژه مختلط كارگردهنوي - سيدمحمد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12027 پروژه مختلط كافي - محمدحسين 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12028 پروژه مختلط كريميان محمدآبادي - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12029 پروژه مختلط مجيدي - سيد بهروز 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12018 پروژه مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12019 پروژه مختلط سنايي - پيام 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12032 پروژه مختلط مراديان - محمدرضا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12033 پروژه مختلط مشكين كلك - مهرداد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12034 پروژه مختلط ميرطلايي - سيد محمد مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12035 پروژه مختلط نصري - سعيد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12024 پروژه مختلط فاني محمدآبادي - بهادر 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12025 پروژه مختلط فرخاني - هومان 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12038 پروژه مختلط اعتصامي رناني - مهندس افشين 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12039 پروژه مختلط آوخ - آويد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12040 پروژه مختلط بكتاش - امير 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12041 پروژه مختلط دولتشاهي - مهدي 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12030 پروژه مختلط محموديان - سيد حميد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12031 پروژه مختلط محمدي - محمدرضا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12044 پروژه مختلط معظمي - مجيد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12045 پروژه مختلط مهدوي نسب - همايون 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12046 پروژه مختلط هنرور - محمدامين 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12047 پروژه مختلط يوسفي نجف آبادي - محمدرضا 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12036 پروژه مختلط نقش - عليرضا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12037 پروژه مختلط هاشمي - مهناز 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12050 پروژه مختلط - 50 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12042 پروژه مختلط شاهقليان - غضنفر 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12043 پروژه مختلط فغاني - فرهاد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
10768 تاسيسات الكتريكي وپروژه مختلط مراديان - محمدرضا 25 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 306
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 306
2.00 1.00 1397/03/29 ساعت 14.00
10769 تاسيسات الكتريكي وپروژه مختلط اميني - علي اصغر 25 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 306
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 306
2.00 1.00 1397/03/29 ساعت 14.00
10770 تاسيسات الكتريكي وپروژه مختلط اميني - علي اصغر 24 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 306
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 306
2.00 1.00 1397/03/29 ساعت 14.00
10779 حفاظت سيستمهاي قدرت مختلط مجيدي - سيد بهروز 25 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 308
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 308
2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
10780 حفاظت سيستمهاي قدرت مختلط مجيدي - سيد بهروز 24 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 308
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 308
2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
10650 زبان تخصصي مختلط كارگردهنوي - سيدمحمد 30 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 207 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
10653 زبان تخصصي مختلط چترايي - عباس 29 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 404 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
10781 طراحي پستهاي فشار قوي وپروژه مختلط معظمي - مجيد 25 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده برق
2.00 1.00 1397/04/03 ساعت 14.00
10782 طراحي خطوط انتقال وپروژه مختلط حقيقت دار فشاركي - فريبرز 25 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 303
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده برق - كلاس 303
2.00 1.00 1397/04/07 ساعت 10.50
10783 طراحي خطوط انتقال وپروژه مختلط كافي - محمدحسين 24 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301
2.00 1.00 1397/04/07 ساعت 10.50
10806 فشار قوي وعايقها مختلط كافي - محمدحسين 25 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301
2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
10807 فشار قوي وعايقها مختلط كافي - محمدحسين 24 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده برق
سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301
2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
11959 كارآموزي مختلط پورقاسم - حسين 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11960 كارآموزي مختلط تركي نجف آبادي - محمدحسن 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11961 كارآموزي مختلط جباري - مسعود 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11962 كارآموزي مختلط چپري - امين 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11963 كارآموزي مختلط چترايي - عباس 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11965 كارآموزي مختلط خضري - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11966 كارآموزي مختلط دانشورفرزانگان - سيدمحمود 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11967 كارآموزي مختلط دولتشاهي - مهدي 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11968 كارآموزي مختلط دهقاني - مجيد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11969 كارآموزي مختلط رضائي - اسماعيل 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11958 كارآموزي مختلط پارسا - محسن 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11971 كارآموزي مختلط زماني فر - مهران 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11972 كارآموزي مختلط زنجاني - سيدمحمدعلي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11973 كارآموزي مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11974 كارآموزي مختلط شاهقليان - غضنفر 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11975 كارآموزي مختلط شجاعي اراني - خوشنام 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11964 كارآموزي مختلط حقيقت دار فشاركي - فريبرز 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11977 كارآموزي مختلط صغيرازاده داركي - بهنام 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11978 كارآموزي مختلط فاني محمدآبادي - بهادر 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11979 كارآموزي مختلط فرخاني - هومان 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11980 كارآموزي مختلط فغاني - فرهاد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11981 كارآموزي مختلط كارگردهنوي - سيدمحمد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11970 كارآموزي مختلط رياحي نسب - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11983 كارآموزي مختلط كريميان محمدآبادي - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11984 كارآموزي مختلط مجيدي - سيد بهروز 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11985 كارآموزي مختلط محمدي - محمدرضا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11986 كارآموزي مختلط محموديان - سيد حميد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11987 كارآموزي مختلط مراديان - محمدرضا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11976 كارآموزي مختلط صادق خاني - ايمان 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11989 كارآموزي مختلط معظمي - مجيد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11990 كارآموزي مختلط مهدوي نسب - همايون 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11991 كارآموزي مختلط ميرطلايي - سيد محمد مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11992 كارآموزي مختلط نصري - سعيد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11993 كارآموزي مختلط نقش - عليرضا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11982 كارآموزي مختلط كافي - محمدحسين 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11995 كارآموزي مختلط هنرور - محمدامين 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11996 كارآموزي مختلط يوسفي نجف آبادي - محمدرضا 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11997 كارآموزي مختلط اعتصامي رناني - مهندس افشين 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11998 كارآموزي مختلط آوخ - آويد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11999 كارآموزي مختلط بكتاش - امير 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11988 كارآموزي مختلط مشكين كلك - مهرداد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
10012 كارآموزي مختلط اعلائي ورنوسفادراني - زهرا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11954 كارآموزي مختلط اميني - علي اصغر 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11955 كارآموزي مختلط آقاجاني رناني - روح اله 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11956 كارآموزي مختلط آمون - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11957 كارآموزي مختلط بهزاد فر - ندا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11994 كارآموزي مختلط هاشمي - مهناز 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
10814 ماشينهاي الكتريكي مختلط صادق خاني - ايمان 25 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 305
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 305
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
11128 مدارهاي الكتريكي 2 مختلط مشكين كلك - مهرداد 30 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده برق - كلاس 105
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
11133 مدارهاي الكتريكي 2 مختلط محمدي - محمدرضا 29 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 109
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 109
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
11134 مدارهاي الكتريكي 2 مختلط شاهقليان - غضنفر 30 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
11135 مدارهاي الكتريكي 2 مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 29 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00