دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10236 آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي مختلط محمدي - محمدرضا 12 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10237 آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي مختلط محمدي - محمدرضا 12 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10238 آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي مختلط محمدي - محمدرضا 12 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10201 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي مختلط صغيرازاده داركي - بهنام 12 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10202 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي مختلط كريميان محمدآبادي - مهدي 12 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10195 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي مختلط چپري - امين 12 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10196 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي مختلط چپري - امين 12 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10197 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي مختلط چپري - امين 12 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10198 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي مختلط صغيرازاده داركي - بهنام 12 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10199 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي مختلط صغيرازاده داركي - بهنام 12 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10200 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي مختلط صغيرازاده داركي - بهنام 12 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10193 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي مختلط چپري - امين 12 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10194 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي مختلط چپري - امين 12 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10231 آزمايشگاه مدارهاي مجتمع خطي مختلط آقاجاني رناني - روح اله 12 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10232 آزمايشگاه مدارهاي مجتمع خطي مختلط آقاجاني رناني - روح اله 12 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10233 آزمايشگاه مدارهاي مجتمع خطي مختلط آقاجاني رناني - روح اله 12 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10234 آزمايشگاه مدارهاي مجتمع خطي مختلط آقاجاني رناني - روح اله 12 سه شنبه 15:00 - 13:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10235 آزمايشگاه مدارهاي مجتمع خطي مختلط آقاجاني رناني - روح اله 12 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10239 آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي مختلط كريميان محمدآبادي - مهدي 12 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10240 آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي مختلط كريميان محمدآبادي - مهدي 12 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10241 آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي مختلط كريميان محمدآبادي - مهدي 12 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10242 آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي مختلط كريميان محمدآبادي - مهدي 12 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10595 اصول ميكروكامپيوتر مختلط سنايي - پيام 35 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 205
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 205
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
10596 اصول ميكروكامپيوتر مختلط سنايي - پيام 35 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 205
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 205
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
10597 اصول ميكروكامپيوتر مختلط آمون - مهدي 33 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
10598 اصول ميكروكامپيوتر مختلط سنايي - پيام 35 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 205
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده برق - كلاس 205
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
10764 الكترونيك صنعتي مختلط تركي نجف آبادي - محمدحسن 24 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
10765 الكترونيك صنعتي مختلط تركي نجف آبادي - محمدحسن 25 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
10766 الكترونيك صنعتي مختلط تركي نجف آبادي - محمدحسن 25 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
10767 الكترونيك صنعتي مختلط رضائي - اسماعيل 25 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 304
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 304
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
10655 برنامه سازي رايانه اي مختلط پارسا - محسن 30 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 201
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 201
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
10657 برنامه سازي رايانه اي مختلط پارسا - محسن 29 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 201
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده برق - كلاس 201
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
12001 پروژه مختلط آقاجاني رناني - روح اله 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12004 پروژه مختلط پارسا - محسن 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12005 پروژه مختلط پورقاسم - حسين 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12006 پروژه مختلط تركي نجف آبادي - محمدحسن 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12007 پروژه مختلط جباري - مسعود 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11953 پروژه مختلط اعلائي ورنوسفادراني - زهرا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12000 پروژه مختلط اميني - علي اصغر 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12010 پروژه مختلط حقيقت دار فشاركي - فريبرز 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12011 پروژه مختلط خضري - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12012 پروژه مختلط دانشورفرزانگان - سيدمحمود 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12013 پروژه مختلط دهقاني - مجيد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12002 پروژه مختلط آمون - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12003 پروژه مختلط بهزاد فر - ندا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12016 پروژه مختلط زماني فر - مهران 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12017 پروژه مختلط زنجاني - سيدمحمدعلي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12018 پروژه مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12019 پروژه مختلط سنايي - پيام 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12008 پروژه مختلط چپري - امين 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12009 پروژه مختلط چترايي - عباس 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12022 پروژه مختلط صادق خاني - ايمان 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12023 پروژه مختلط صغيرازاده داركي - بهنام 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12024 پروژه مختلط فاني محمدآبادي - بهادر 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12025 پروژه مختلط فرخاني - هومان 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12014 پروژه مختلط رضائي - اسماعيل 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12015 پروژه مختلط رياحي نسب - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12028 پروژه مختلط كريميان محمدآبادي - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12029 پروژه مختلط مجيدي - سيد بهروز 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12030 پروژه مختلط محموديان - سيد حميد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12031 پروژه مختلط محمدي - محمدرضا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12020 پروژه مختلط شانه - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12021 پروژه مختلط شجاعي اراني - خوشنام 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12034 پروژه مختلط ميرطلايي - سيد محمد مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12035 پروژه مختلط نصري - سعيد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12036 پروژه مختلط نقش - عليرضا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12037 پروژه مختلط هاشمي - مهناز 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12026 پروژه مختلط كارگردهنوي - سيدمحمد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12027 پروژه مختلط كافي - محمدحسين 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12040 پروژه مختلط بكتاش - امير 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12041 پروژه مختلط دولتشاهي - مهدي 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12042 پروژه مختلط شاهقليان - غضنفر 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12043 پروژه مختلط فغاني - فرهاد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12032 پروژه مختلط مراديان - محمدرضا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12033 پروژه مختلط مشكين كلك - مهرداد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12045 پروژه مختلط مهدوي نسب - همايون 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12046 پروژه مختلط هنرور - محمدامين 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12047 پروژه مختلط يوسفي نجف آبادي - محمدرضا 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12048 پروژه مختلط - 50 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12038 پروژه مختلط اعتصامي رناني - مهندس افشين 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12039 پروژه مختلط آوخ - آويد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12044 پروژه مختلط معظمي - مجيد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11144 تحليل مدارهاي الكترونيكي مختلط اعتصامي رناني - مهندس افشين 30 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده برق - كلاس 104
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 104
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 14.00
11146 تحليل مدارهاي الكترونيكي مختلط اعتصامي رناني - مهندس افشين 30 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 104
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 104
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 14.00
11147 تحليل مدارهاي الكترونيكي مختلط رياحي نسب - مهدي 29 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 405
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 405
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 14.00
11148 تحليل مدارهاي الكترونيكي مختلط رياحي نسب - مهدي 30 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 405
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده برق - كلاس 405
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 14.00
11116 تحليل مدارهاي الكتريكي مختلط محمدي - محمدرضا 30 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 109
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 109
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
11118 تحليل مدارهاي الكتريكي مختلط محمدي - محمدرضا 29 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 109
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده برق - كلاس 109
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
11119 تحليل مدارهاي الكتريكي مختلط محمدي - محمدرضا 30 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 109
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده برق - كلاس 109
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
11120 تحليل مدارهاي الكتريكي مختلط صغيرازاده داركي - بهنام 30 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 107
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 107
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
11121 تحليل مدارهاي الكتريكي مختلط صغيرازاده داركي - بهنام 30 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 107
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده برق - كلاس 107
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
11122 تحليل مدارهاي الكتريكي مختلط شانه - مهدي 30 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 110
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 110
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
11123 تحليل مدارهاي الكتريكي مختلط شانه - مهدي 30 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 110
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده برق - كلاس 110
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
11124 تحليل مدارهاي الكتريكي مختلط شانه - مهدي 30 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 110
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 110
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
11125 تحليل مدارهاي الكتريكي مختلط شانه - مهدي 30 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 110
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده برق - كلاس 110
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
11126 تحليل مدارهاي الكتريكي مختلط رياحي نسب - مهدي 30 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده برق - كلاس 405
دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده برق - كلاس 405
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
12825 رياضي عمومي مختلط جلال - ايمان 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12826 رياضي عمومي مختلط جلال - ايمان 39 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
سه شنبه 12:52 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12827 رياضي عمومي مختلط جلال - ايمان 40 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 208
سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12834 رياضي عمومي مختلط توكلي طرقي - علي 40 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 202
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 202
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
14260 رياضي عمومي مختلط ميرزاييان نجف آبادي - فرزانه 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 105
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
14405 رياضي عمومي مختلط ذوالفقاري - روح اله 39 شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
شنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
10650 زبان تخصصي مختلط كارگردهنوي - سيدمحمد 30 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 207 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
10653 زبان تخصصي مختلط چترايي - عباس 29 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 404 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
10634 سيستمهاي كنترل خطي مختلط چترايي - عباس 19 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 404
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده برق - كلاس 404
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
10635 سيستمهاي كنترل خطي مختلط كارگردهنوي - سيدمحمد 20 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 203
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 203
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
10636 سيستمهاي كنترل خطي مختلط چترايي - عباس 20 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 404
سه شنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده برق - كلاس 404
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
10623 سيستمهاي كنترل خطي مختلط هاشمي - مهناز 18 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 403
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 403
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
10633 سيستمهاي كنترل خطي مختلط پارسا - محسن 20 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
10584 شبكه هاي كامپيوتري مختلط دانشورفرزانگان - سيدمحمود 34 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 204
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 204
2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
11955 كارآموزي مختلط آقاجاني رناني - روح اله 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11956 كارآموزي مختلط آمون - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11957 كارآموزي مختلط بهزاد فر - ندا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11958 كارآموزي مختلط پارسا - محسن 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11960 كارآموزي مختلط تركي نجف آبادي - محمدحسن 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11961 كارآموزي مختلط جباري - مسعود 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11962 كارآموزي مختلط چپري - امين 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11963 كارآموزي مختلط چترايي - عباس 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11964 كارآموزي مختلط حقيقت دار فشاركي - فريبرز 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11954 كارآموزي مختلط اميني - علي اصغر 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11966 كارآموزي مختلط دانشورفرزانگان - سيدمحمود 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11967 كارآموزي مختلط دولتشاهي - مهدي 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11968 كارآموزي مختلط دهقاني - مجيد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11969 كارآموزي مختلط رضائي - اسماعيل 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11970 كارآموزي مختلط رياحي نسب - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11959 كارآموزي مختلط پورقاسم - حسين 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11972 كارآموزي مختلط زنجاني - سيدمحمدعلي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11973 كارآموزي مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11974 كارآموزي مختلط شاهقليان - غضنفر 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11975 كارآموزي مختلط شجاعي اراني - خوشنام 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11976 كارآموزي مختلط صادق خاني - ايمان 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11965 كارآموزي مختلط خضري - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11978 كارآموزي مختلط فاني محمدآبادي - بهادر 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11979 كارآموزي مختلط فرخاني - هومان 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11980 كارآموزي مختلط فغاني - فرهاد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11981 كارآموزي مختلط كارگردهنوي - سيدمحمد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11982 كارآموزي مختلط كافي - محمدحسين 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11971 كارآموزي مختلط زماني فر - مهران 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11984 كارآموزي مختلط مجيدي - سيد بهروز 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11985 كارآموزي مختلط محمدي - محمدرضا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11986 كارآموزي مختلط محموديان - سيد حميد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11987 كارآموزي مختلط مراديان - محمدرضا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11988 كارآموزي مختلط مشكين كلك - مهرداد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11977 كارآموزي مختلط صغيرازاده داركي - بهنام 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11990 كارآموزي مختلط مهدوي نسب - همايون 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11991 كارآموزي مختلط ميرطلايي - سيد محمد مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11992 كارآموزي مختلط نصري - سعيد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11993 كارآموزي مختلط نقش - عليرضا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11994 كارآموزي مختلط هاشمي - مهناز 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11983 كارآموزي مختلط كريميان محمدآبادي - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11995 كارآموزي مختلط هنرور - محمدامين 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11996 كارآموزي مختلط يوسفي نجف آبادي - محمدرضا 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11997 كارآموزي مختلط اعتصامي رناني - مهندس افشين 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11998 كارآموزي مختلط آوخ - آويد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11999 كارآموزي مختلط بكتاش - امير 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11989 كارآموزي مختلط معظمي - مجيد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
10012 كارآموزي مختلط اعلائي ورنوسفادراني - زهرا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12472 مباحث ويژه درالكترونيك مختلط سنايي - پيام 40 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 205
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 205
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
13153 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 40 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
11573 محاسبات عددي مختلط گوينده - زينب 40 شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13144 محاسبات عددي مختلط گوينده - زينب 40 شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13145 محاسبات عددي مختلط گوينده - زينب 40 شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13146 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 40 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 406 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13147 محاسبات عددي مختلط خسروي نجف آبادي - اصغر 40 شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13159 محاسبات عددي مختلط نقدعلي فروشاني - رسول 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13148 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13149 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 40 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13150 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13151 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 40 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13152 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 40 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 406 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13165 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13154 محاسبات عددي مختلط امامي كوپائي - سبحان 40 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13155 محاسبات عددي مختلط امامي كوپائي - سبحان 40 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13156 محاسبات عددي مختلط نقدعلي فروشاني - رسول 40 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13157 محاسبات عددي مختلط نقدعلي فروشاني - رسول 40 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13158 محاسبات عددي مختلط نقدعلي فروشاني - رسول 40 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13160 محاسبات عددي مختلط افرند - مسعود 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13161 محاسبات عددي مختلط افرند - مسعود 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13162 محاسبات عددي مختلط افرند - مسعود 40 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13163 محاسبات عددي مختلط افرند - مسعود 38 سه شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13164 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13166 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 38 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 308 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13167 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 40 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13168 محاسبات عددي مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 40 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
11163 مدارهاي الكترونيكي مختلط مشكين كلك - مهرداد 29 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
11165 مدارهاي الكترونيكي مختلط زنجاني - سيدمحمدعلي 30 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 307
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده برق - كلاس 307
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
11128 مدارهاي الكتريكي مختلط مشكين كلك - مهرداد 30 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده برق - كلاس 105
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
11133 مدارهاي الكتريكي مختلط محمدي - محمدرضا 29 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 109
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 109
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
11134 مدارهاي الكتريكي مختلط شاهقليان - غضنفر 30 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
11135 مدارهاي الكتريكي مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 29 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
11158 مدارهاي مجتمع خطي مختلط رياحي نسب - مهدي 30 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده برق - كلاس 405 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
11160 مدارهاي مجتمع خطي مختلط رياحي نسب - مهدي 30 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 405 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
11161 مدارهاي مجتمع خطي مختلط شانه - مهدي 29 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده برق - كلاس 110 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
11141 مدارهاي مخابراتي مختلط مشكين كلك - مهرداد 30 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 105
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده برق - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
11142 مدارهاي مخابراتي مختلط مشكين كلك - مهرداد 30 سه شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 105
سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده برق - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
13008 معادلات ديفرانسيل مختلط خسروي نجف آبادي - اصغر 45 شنبه 11:20 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13009 معادلات ديفرانسيل مختلط باقرزاده شهري - سيدامين 45 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13012 معادلات ديفرانسيل مختلط معمارزاده - پرهام 45 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13013 معادلات ديفرانسيل مختلط شجاعي اراني - خوشنام 45 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 207
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 207
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13014 معادلات ديفرانسيل مختلط شجاعي اراني - خوشنام 45 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 207
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده برق - كلاس 207
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13015 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي - نفيسه 45 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13006 معادلات ديفرانسيل مختلط عابديان چرمهيني - مجتبي 43 شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13007 معادلات ديفرانسيل مختلط عابديان چرمهيني - مجتبي 45 شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13018 معادلات ديفرانسيل مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 45 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13019 معادلات ديفرانسيل مختلط اكبري - محمد 45 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 207
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 207
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13020 معادلات ديفرانسيل مختلط اكبري - محمد 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13021 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 44 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13010 معادلات ديفرانسيل مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 45 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13011 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 45 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13024 معادلات ديفرانسيل مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13025 معادلات ديفرانسيل مختلط سيراني - راضيه 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13026 معادلات ديفرانسيل مختلط سليماني - ابوالفضل 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13027 معادلات ديفرانسيل مختلط سليماني - ابوالفضل 45 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13016 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي - نفيسه 45 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13017 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي - نفيسه 45 دوشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13029 معادلات ديفرانسيل مختلط امامي - سيداميرحسين 45 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13030 معادلات ديفرانسيل مختلط امامي - سيداميرحسين 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13031 معادلات ديفرانسيل مختلط گازر - حميد 45 شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13032 معادلات ديفرانسيل مختلط گازر - حميد 45 شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13022 معادلات ديفرانسيل مختلط عبداللهي - علي 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13023 معادلات ديفرانسيل مختلط اكبري - محمد 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 201
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 201
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13493 معادلات ديفرانسيل مختلط محمدي جوزداني - مهدي 45 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 210
يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13494 معادلات ديفرانسيل مختلط كسمايي نجف آبادي - حكيمه 44 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 202
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 202
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13495 معادلات ديفرانسيل مختلط امامي - سيداميرحسين 45 سه شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13496 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 45 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13497 معادلات ديفرانسيل مختلط ميرزاييان نجف آبادي - فرزانه 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 105
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13028 معادلات ديفرانسيل مختلط سليماني - ابوالفضل 45 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
11571 معادلات ديفرانسيل مختلط سيراني - راضيه 45 شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13498 معادلات ديفرانسيل مختلط شريفيانانجف آبادي - رضوان 45 چهارشنبه 10:50 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 208
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 208
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13492 معادلات ديفرانسيل مختلط محمدي جوزداني - مهدي 45 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
11168 منابع تغذيه مختلط محمدي - محمدرضا 30 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده برق - كلاس 109 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
13045 آزمايشگاه اصول ميكروكامپيوتر مختلط نورمحمدي نجف آبادي - رضا 12 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13046 آزمايشگاه اصول ميكروكامپيوتر مختلط نورمحمدي نجف آبادي - رضا 12 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13047 آزمايشگاه اصول ميكروكامپيوتر مختلط نورمحمدي نجف آبادي - رضا 12 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13005 آزمايشگاه اصول ميكروكامپيوتر مختلط نورمحمدي نجف آبادي - رضا 12 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13040 آزمايشگاه اصول ميكروكامپيوتر مختلط نورمحمدي نجف آبادي - رضا 11 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13042 آزمايشگاه اصول ميكروكامپيوتر مختلط سنايي - پيام 10 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13043 آزمايشگاه اصول ميكروكامپيوتر مختلط سنايي - پيام 10 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13044 آزمايشگاه اصول ميكروكامپيوتر مختلط نورمحمدي نجف آبادي - رضا 12 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10619 آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي مختلط چترايي - عباس 12 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10620 آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي مختلط كارگردهنوي - سيدمحمد 12 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10609 آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي مختلط پارسا - محسن 12 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10614 آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي مختلط پارسا - محسن 12 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10615 آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي مختلط پارسا - محسن 12 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10616 آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي مختلط پارسا - محسن 12 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10617 آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي مختلط چترايي - عباس 12 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10618 آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي مختلط هاشمي - مهناز 12 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00