دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11910 آزمايشگاه اصول ميكروكامپيوتر مختلط نورمحمدي نجف آبادي - رضا 12 يك شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11315 آزمايشگاه اصول ميكروكامپيوتر مختلط فاطمي - بهاره 12 شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11379 آزمايشگاه اصول ميكروكامپيوتر مختلط فاطمي - بهاره 12 شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11380 آزمايشگاه اصول ميكروكامپيوتر مختلط سالمي - محمد 12 سه شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11381 آزمايشگاه اصول ميكروكامپيوتر مختلط سالمي - محمد 12 سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11382 آزمايشگاه اصول ميكروكامپيوتر مختلط سالمي - محمد 12 سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11383 آزمايشگاه اصول ميكروكامپيوتر مختلط نورمحمدي نجف آبادي - رضا 12 سه شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11384 آزمايشگاه اصول ميكروكامپيوتر مختلط سالمي - محمد 12 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11385 آزمايشگاه اصول ميكروكامپيوتر مختلط سالمي - محمد 12 چهارشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11510 آزمايشگاه اصول ميكروكامپيوتر مختلط گرجي - محسن 12 يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12947 آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي مختلط ابوسباع كاظميني - مريم سادات 12 سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12946 آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي مختلط ابوسباع كاظميني - مريم سادات 12 دوشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12948 آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي مختلط ابوسباع كاظميني - مريم سادات 12 سه شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12944 آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي مختلط ابوسباع كاظميني - مريم سادات 12 دوشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12888 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي مختلط ابراهيمي درچه - زاهده 12 شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12903 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي مختلط ابراهيمي درچه - زاهده 12 شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12905 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي مختلط ابراهيمي درچه - زاهده 12 شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12906 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي مختلط چپري - امين 12 يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12907 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي مختلط چپري - امين 12 يك شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12908 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي مختلط چپري - امين 12 يك شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12909 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي مختلط ابراهيمي درچه - زاهده 12 شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12910 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي مختلط چپري - امين 12 يك شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12924 آزمايشگاه مدارهاي مجتمع خطي مختلط آقاجاني رناني - روح اله 12 شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12934 آزمايشگاه مدارهاي مجتمع خطي مختلط آقاجاني رناني - روح اله 12 شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12935 آزمايشگاه مدارهاي مجتمع خطي مختلط آقاجاني رناني - روح اله 12 شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12936 آزمايشگاه مدارهاي مجتمع خطي مختلط آقاجاني رناني - روح اله 12 شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12949 آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي مختلط ابوسباع كاظميني - مريم سادات 12 سه شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12958 آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي مختلط ابوسباع كاظميني - مريم سادات 12 سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12959 آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي مختلط ابوسباع كاظميني - مريم سادات 12 دوشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12960 آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي مختلط ابوسباع كاظميني - مريم سادات 12 دوشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12416 اصول ميكروكامپيوتر مختلط سنايي - پيام 35 سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 201
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 201
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 13.50
12506 اصول ميكروكامپيوتر مختلط سنايي - پيام 35 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 201
دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 201
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 13.50
12507 اصول ميكروكامپيوتر مختلط سنايي - پيام 35 سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 201
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 201
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 13.50
12508 اصول ميكروكامپيوتر مختلط آمون - مهدي 35 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده برق - كلاس 205
دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 205
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 13.50
12509 اصول ميكروكامپيوتر مختلط آمون - مهدي 35 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده برق - كلاس 205
سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 205
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 13.50
14127 الكترونيك صنعتي مختلط بكتاش - امير 25 شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده برق - كلاس 101
شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 101
3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
14126 الكترونيك صنعتي مختلط تركي نجف آبادي - محمدحسن 25 دوشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301
يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده برق - كلاس 101
3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
14125 الكترونيك صنعتي مختلط تركي نجف آبادي - محمدحسن 25 دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301
يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 101
3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
14124 الكترونيك صنعتي مختلط تركي نجف آبادي - محمدحسن 25 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301
يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 101
3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
13426 برنامه سازي رايانه اي مختلط دانشورفرزانگان - سيدمحمود 30 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 204
دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 204
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
13430 برنامه سازي رايانه اي مختلط آقاجاني رناني - روح اله 30 سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 109
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 109
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
13743 پروژه مختلط آقاجاني رناني - روح اله 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13747 پروژه مختلط رياحي نسب - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13748 پروژه مختلط دانشورفرزانگان - سيدمحمود 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13749 پروژه مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13750 پروژه مختلط مشكين كلك - مهرداد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13758 پروژه مختلط زنجاني - سيدمحمدعلي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13759 پروژه مختلط محمدي - محمدرضا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13760 پروژه مختلط جباري - مسعود 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13802 پروژه مختلط اعتصامي رناني - مهندس افشين 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13803 پروژه مختلط فغاني - فرهاد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13804 پروژه مختلط مهدوي نسب - همايون 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13805 پروژه مختلط هنرور - محمدامين 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13806 پروژه مختلط دولتشاهي - مهدي 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12483 تجزيه و تحليل سيستمها مختلط نقش - عليرضا 35 سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 206
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 206
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
12481 تجزيه و تحليل سيستمها مختلط شجاعي اراني - خوشنام 35 دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 203
دوشنبه 09:25 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 203
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
12479 تجزيه و تحليل سيستمها مختلط كريميان محمدآبادي - مهدي 35 يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 207
يك شنبه 09:25 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 207
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
12477 تجزيه و تحليل سيستمها مختلط آقاجاني رناني - روح اله 35 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده برق - كلاس 109
دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده برق - كلاس 109
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
12475 تجزيه و تحليل سيستمها مختلط آقاجاني رناني - روح اله 35 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 109
دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 109
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
12473 تجزيه و تحليل سيستمها مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 35 سه شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
دوشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
12330 تجزيه و تحليل سيستمها مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 35 سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
13073 تحليل مدارهاي الكترونيكي مختلط اعتصامي رناني - مهندس افشين 30 يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده برق - كلاس 105
شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده برق - كلاس 105
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 8.00
13074 تحليل مدارهاي الكترونيكي مختلط اعتصامي رناني - مهندس افشين 30 يك شنبه 16:50 - 15:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 105
شنبه 16:50 - 15:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 105
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 8.00
13075 تحليل مدارهاي الكترونيكي مختلط رياحي نسب - مهدي 30 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 104
دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 104
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 8.00
13071 تحليل مدارهاي الكترونيكي مختلط اعتصامي رناني - مهندس افشين 30 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده برق - كلاس 105
شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده برق - كلاس 105
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 8.00
13051 تحليل مدارهاي الكتريكي مختلط صغيرازاده داركي - بهنام 30 يك شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده برق - كلاس 208
يك شنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده برق - كلاس 208
3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 8.00
13052 تحليل مدارهاي الكتريكي مختلط چپري - امين 30 سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 108
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 108
3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 8.00
13053 تحليل مدارهاي الكتريكي مختلط چپري - امين 30 سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 108
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 108
3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 8.00
13045 تحليل مدارهاي الكتريكي مختلط شانه - مهدي 30 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 110
دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 110
3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 8.00
13046 تحليل مدارهاي الكتريكي مختلط شانه - مهدي 30 سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 110
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 110
3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 8.00
13047 تحليل مدارهاي الكتريكي مختلط شانه - مهدي 30 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده برق - كلاس 110
دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده برق - كلاس 110
3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 8.00
13048 تحليل مدارهاي الكتريكي مختلط محمدي - محمدرضا 30 يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 8.00
13049 تحليل مدارهاي الكتريكي مختلط محمدي - محمدرضا 30 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 8.00
13050 تحليل مدارهاي الكتريكي مختلط محمدي - محمدرضا 30 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 8.00
13040 تحليل مدارهاي الكتريكي مختلط شانه - مهدي 30 سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 110
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 110
3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 8.00
12434 خطوط انتقال مخابراتي مختلط صغيرازاده داركي - بهنام 35 دوشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده برق - كلاس 207
دوشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده برق - كلاس 207
2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
13853 رياضي عمومي مختلط خادمي نجف آبادي - بنت الهدي 40 شنبه 16:50 - 15:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 102
شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 102
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
13850 رياضي عمومي مختلط ابراهيم زاده - آسيه 40 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
13847 رياضي عمومي مختلط يزداني - سعيد 40 دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104 3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
13844 رياضي عمومي مختلط شريفيانانجف آبادي - رضوان 40 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 104
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 104
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
13845 رياضي عمومي مختلط يزداني - سعيد 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104
دوشنبه 09:50 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
13841 رياضي عمومي مختلط فردناظمي - بهاره 40 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 102
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 102
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
13842 رياضي عمومي مختلط خادمي نجف آبادي - بنت الهدي 40 شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 102
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 102
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
13843 رياضي عمومي مختلط - 40 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 104
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 104
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
13423 زبان تخصصي مختلط چترايي - عباس 40 دوشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
13419 زبان تخصصي مختلط كارگردهنوي - سيدمحمد 20 سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده برق - كلاس 208 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
13436 سيستمهاي كنترل خطي مختلط پارسا - محسن 25 شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 203
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 203
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
13442 سيستمهاي كنترل خطي مختلط پارسا - محسن 25 شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده برق - كلاس 203
شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 203
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
13443 سيستمهاي كنترل خطي مختلط هاشمي - مهناز 25 دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 405
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 405
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
13444 سيستمهاي كنترل خطي مختلط كارگردهنوي - سيدمحمد 25 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده برق - كلاس 404
دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 404
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
13445 سيستمهاي كنترل خطي مختلط چترايي - عباس 25 سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
13446 سيستمهاي كنترل خطي مختلط چترايي - عباس 25 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402
سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
12331 شبكه هاي كامپيوتري مختلط - 35 شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده برق - كلاس 201
شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 201
2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
14110 فيزيك مدرن مختلط عميقيان - جمشيد 40 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 408
يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 408
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
13012 فيزيك مدرن مختلط صفا اصفهاني - مهدي 40 چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
13679 كارآموزي مختلط يوسفي نجف آبادي - محمدرضا 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13617 كارآموزي مختلط آقاجاني رناني - روح اله 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13624 كارآموزي مختلط - 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13625 كارآموزي مختلط دانشورفرزانگان - سيدمحمود 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13626 كارآموزي مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13627 كارآموزي مختلط مشكين كلك - مهرداد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13628 كارآموزي مختلط رياحي نسب - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13629 كارآموزي مختلط زنجاني - سيدمحمدعلي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13630 كارآموزي مختلط محمدي - محمدرضا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13631 كارآموزي مختلط جباري - مسعود 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13632 كارآموزي مختلط تركي نجف آبادي - محمدحسن 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13633 كارآموزي مختلط حقيقت دار فشاركي - فريبرز 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13634 كارآموزي مختلط دهقاني - مجيد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13635 كارآموزي مختلط رضائي - اسماعيل 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13636 كارآموزي مختلط زماني فر - مهران 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13637 كارآموزي مختلط صادق خاني - ايمان 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13638 كارآموزي مختلط فاني محمدآبادي - بهادر 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13639 كارآموزي مختلط كافي - محمدحسين 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13640 كارآموزي مختلط مراديان - محمدرضا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13641 كارآموزي مختلط ميرطلايي - سيد محمد مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13642 كارآموزي مختلط نجار خدابخش - عباس 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13643 كارآموزي مختلط پارسا - محسن 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13644 كارآموزي مختلط چترايي - عباس 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13645 كارآموزي مختلط شجاعي اراني - خوشنام 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13646 كارآموزي مختلط كارگردهنوي - سيدمحمد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13647 كارآموزي مختلط هاشمي - مهناز 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13648 كارآموزي مختلط چپري - امين 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13649 كارآموزي مختلط صغيرازاده داركي - بهنام 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13650 كارآموزي مختلط كريميان محمدآبادي - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13651 كارآموزي مختلط نصري - سعيد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13652 كارآموزي مختلط نقش - عليرضا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13653 كارآموزي مختلط بهزاد فر - ندا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13654 كارآموزي مختلط پورقاسم - حسين 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13655 كارآموزي مختلط خضري - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13656 كارآموزي مختلط اعتصامي رناني - مهندس افشين 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13657 كارآموزي مختلط فغاني - فرهاد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13658 كارآموزي مختلط مهدوي نسب - همايون 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13659 كارآموزي مختلط هنرور - محمدامين 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13660 كارآموزي مختلط دولتشاهي - مهدي 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13661 كارآموزي مختلط بكتاش - امير 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13662 كارآموزي مختلط شاهقليان - غضنفر 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13663 كارآموزي مختلط معظمي - مجيد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13664 كارآموزي مختلط آوخ - آويد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13665 كارآموزي مختلط محموديان - سيد حميد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13110 مدارهاي الكترونيكي مختلط مشكين كلك - مهرداد 30 شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده برق - كلاس 102
شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده برق - كلاس 102
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
13120 مدارهاي الكترونيكي مختلط مشكين كلك - مهرداد 30 دوشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده برق - كلاس 102
دوشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده برق - كلاس 102
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
13054 مدارهاي الكتريكي مختلط محمدي - محمدرضا 30 يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
13058 مدارهاي الكتريكي مختلط محمدي - محمدرضا 30 شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
13059 مدارهاي الكتريكي مختلط زنجاني - سيدمحمدعلي 30 شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده برق - كلاس 202
شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده برق - كلاس 202
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
13060 مدارهاي الكتريكي مختلط زنجاني - سيدمحمدعلي 30 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده برق - كلاس 202
شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده برق - كلاس 202
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
13107 مدارهاي مجتمع خطي مختلط زنجاني - سيدمحمدعلي 30 شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده برق - كلاس 202 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 10.50
13108 مدارهاي مجتمع خطي مختلط زنجاني - سيدمحمدعلي 30 يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده برق - كلاس 202 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 10.50
13105 مدارهاي مجتمع خطي مختلط زنجاني - سيدمحمدعلي 30 شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده برق - كلاس 202 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 10.50
13069 مدارهاي مخابراتي مختلط مشكين كلك - مهرداد 30 سه شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده برق - كلاس 102
سه شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده برق - كلاس 102
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 15.50
13068 مدارهاي مخابراتي مختلط مشكين كلك - مهرداد 30 يك شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده برق - كلاس 102
يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده برق - كلاس 102
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 15.50
14012 معادلات ديفرانسيل مختلط دلاوراصفهان - الهام 40 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 107
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 107
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14013 معادلات ديفرانسيل مختلط دلاوراصفهان - الهام 40 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 107
يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 107
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14014 معادلات ديفرانسيل مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 40 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14015 معادلات ديفرانسيل مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14011 معادلات ديفرانسيل مختلط ميرزاييان نجف آبادي - فرزانه 40 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14008 معادلات ديفرانسيل مختلط ميرزاييان نجف آبادي - فرزانه 40 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14005 معادلات ديفرانسيل مختلط سياف - فرشاد 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14003 معادلات ديفرانسيل مختلط سياف - فرشاد 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13999 معادلات ديفرانسيل مختلط محمودي - حميدرضا 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14000 معادلات ديفرانسيل مختلط محمودي - حميدرضا 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14001 معادلات ديفرانسيل مختلط محمدي جوزداني - مهدي 40 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14002 معادلات ديفرانسيل مختلط محمدي جوزداني - مهدي 40 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14016 معادلات ديفرانسيل مختلط كسمايي نجف آبادي - حكيمه 40 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14017 معادلات ديفرانسيل مختلط گلي نجف آبادي - مهدي 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14018 معادلات ديفرانسيل مختلط گلي نجف آبادي - مهدي 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13998 معادلات ديفرانسيل مختلط نگارچي - ندا 40 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13609 معادلات ديفرانسيل مختلط حاج عليخاني - محمود 40 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13994 معادلات ديفرانسيل مختلط خسروي نجف آبادي - اصغر 40 شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13995 معادلات ديفرانسيل مختلط رفيعايي - رسول 40 شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13996 معادلات ديفرانسيل مختلط عابديان چرمهيني - مجتبي 40 چهارشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 104
چهارشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 104
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13997 معادلات ديفرانسيل مختلط نگارچي - ندا 40 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13983 معادلات ديفرانسيل مرد نيلي احمدآبادي - محمد 40 يك شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13984 معادلات ديفرانسيل مرد نيلي احمدآبادي - محمد 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13985 معادلات ديفرانسيل زن نيلي احمدآبادي - محمد 40 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13986 معادلات ديفرانسيل مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13987 معادلات ديفرانسيل مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13989 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 40 دوشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205
دوشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13992 معادلات ديفرانسيل مختلط خسروي نجف آبادي - اصغر 40 شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13977 معادلات ديفرانسيل مختلط سيراني - راضيه 40 سه شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13978 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي - نفيسه 40 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13979 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي - نفيسه 40 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13980 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي - نفيسه 40 يك شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13981 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي - نفيسه 40 دوشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
دوشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13982 معادلات ديفرانسيل زن نيلي احمدآبادي - محمد 40 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13976 معادلات ديفرانسيل مختلط سيراني - راضيه 40 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50