دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12946 آزمايشگاه معماري كامپيوتر مختلط نورمحمدي نجف آبادي - رضا 12 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12948 آزمايشگاه معماري كامپيوتر مختلط نورمحمدي نجف آبادي - رضا 12 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12949 آزمايشگاه معماري كامپيوتر مختلط نورمحمدي نجف آبادي - رضا 12 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12944 آزمايشگاه مهندسي نرم افزار مختلط اسلامي - غزاله 12 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12945 آزمايشگاه مهندسي نرم افزار مختلط اسلامي - غزاله 12 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11572 آمارواحتمالات مهندسي مختلط سيراني - راضيه 40 شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
13137 آمارواحتمالات مهندسي مختلط سيراني - راضيه 40 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
13138 آمارواحتمالات مهندسي مختلط توسلي - هدي 40 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
13139 آمارواحتمالات مهندسي مختلط توسلي - هدي 40 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
13140 آمارواحتمالات مهندسي مختلط سعادت ملي - آيتين 40 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
12939 ايجاد بانكهاي اطلاعاتي مختلط هادي پور صنعتي - حسين 21 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 207
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 207
2.00 1.00 1397/04/03 ساعت 14.00
12465 برنامه سازي پيشرفته مختلط محمدشفيعي - احمد 38 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 201
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 201
2.00 1.00 1397/03/31 ساعت 8.00
12455 برنامه سازي سيستم مختلط عبدالهي - فيروزه 30 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 304
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 304
2.00 1.00 1397/04/02 ساعت 8.00
10074 پروژه نرم افزار مختلط - 200 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12581 رياضي گسسته مختلط - 30 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 202
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 202
2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
12582 رياضي گسسته مختلط - 30 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 202
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 202
2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
12456 زبان تخصصي نرم افزار مختلط شريفي - مهدي 31 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 305
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 305
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
12457 زبان تخصصي نرم افزار مختلط رستگاري - حميد 31 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 304
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 304
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
14208 زبان ماشين واسمبلي مختلط عبدالهي - فيروزه 30 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده كامپيوتر
چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر
1.00 1.00 1397/04/02 ساعت 8.00
12932 سيستم عامل مختلط دارويي - شهرام 30 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 203
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 203
2.00 1.00 1397/03/27 ساعت 10.50
12925 سيستم هاي خبره مختلط نورافزا - نسيم 40 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 205
دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 205
2.00 1.00 1397/04/05 ساعت 14.00
12468 شبيه سازي كامپيوتري مختلط فكري ارشاد - شروان 35 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 202
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 202
2.00 1.00 1397/04/06 ساعت 8.00
12469 طراحي الگوريتم ها مختلط جبل عاملي - مهدي 29 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 301
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 301
2.00 1.00 1397/03/31 ساعت 10.50
12470 طراحي الگوريتم ها مختلط جبل عاملي - مهدي 30 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 301
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 301
2.00 1.00 1397/03/31 ساعت 10.50
12554 طراحي سيستم هاي شي گرا مختلط نورمحمدي نجف آبادي - رضا 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 202
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 202
2.00 1.00 1397/03/30 ساعت 14.00
12471 طراحي وپياده سازي زبانهاي برنامه سازي مختلط جبل عاملي - مهدي 30 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 301
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 301
2.00 1.00 1397/03/30 ساعت 8.00
12556 كارآموزي مختلط نديمي شهركي - محمدحسين 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12557 كارآموزي مختلط يعقوبي - الهام 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12558 كارآموزي مختلط نادري دهكردي - محمد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12559 كارآموزي مختلط آجودانيان - شهره 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12560 كارآموزي مختلط بركتين - بهرنگ 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12561 كارآموزي مختلط بهشتي - زهرا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12562 كارآموزي مختلط جبل عاملي - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12564 كارآموزي مختلط صافي اصفهاني - فرامرز 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12565 كارآموزي مختلط سيف زاده - سيدحبيب 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12566 كارآموزي مختلط شريفي - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12567 كارآموزي مختلط فكري ارشاد - شروان 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12568 كارآموزي مختلط محمدشفيعي - احمد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12569 كارآموزي مختلط موحدنژاد - هما 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12570 كارآموزي مختلط نورافزا - نسيم 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12571 كارآموزي مختلط نيكيان - عليرضا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12572 كارآموزي مختلط هادي پور صنعتي - حسين 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12573 كارآموزي مختلط عبدالهي - فيروزه 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12574 كارآموزي مختلط اكبري كوپايي - مهدي 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12575 كارآموزي مختلط دارويي - شهرام 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12576 كارآموزي مختلط نبي الهي - اكبر 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
10076 كارآموزي مختلط رستگاري - حميد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12462 گرافيك كامپيوتري 1 مختلط اسلامي - غزاله 25 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 203
دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 203
2.00 1.00 1397/03/27 ساعت 8.00
12459 مباحث ويژه مختلط نيكيان - عليرضا 30 دوشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 302
دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 302
2.00 1.00 1397/03/30 ساعت 10.50
12541 محيطهاي چندرسانه اي مختلط موحدنژاد - هما 25 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 206
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 206
2.00 1.00 1397/03/27 ساعت 14.00
13010 معادلات ديفرانسيل مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 45 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13015 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي - نفيسه 45 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13016 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي - نفيسه 45 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13006 معادلات ديفرانسيل مختلط عابديان چرمهيني - مجتبي 43 شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13007 معادلات ديفرانسيل مختلط عابديان چرمهيني - مجتبي 45 شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13008 معادلات ديفرانسيل مختلط خسروي نجف آبادي - اصغر 45 شنبه 11:20 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13009 معادلات ديفرانسيل مختلط باقرزاده شهري - سيدامين 45 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13021 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 44 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13022 معادلات ديفرانسيل مختلط عبداللهي - علي 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13011 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 45 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13012 معادلات ديفرانسيل مختلط معمارزاده - پرهام 45 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13013 معادلات ديفرانسيل مختلط شجاعي اراني - خوشنام 45 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 207
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 207
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13014 معادلات ديفرانسيل مختلط شجاعي اراني - خوشنام 45 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 207
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده برق - كلاس 207
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13027 معادلات ديفرانسيل مختلط سليماني - ابوالفضل 45 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13028 معادلات ديفرانسيل مختلط سليماني - ابوالفضل 45 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13017 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي - نفيسه 45 دوشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13018 معادلات ديفرانسيل مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 45 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13019 معادلات ديفرانسيل مختلط اكبري - محمد 45 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 207
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 207
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13020 معادلات ديفرانسيل مختلط اكبري - محمد 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13492 معادلات ديفرانسيل مختلط محمدي جوزداني - مهدي 45 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13493 معادلات ديفرانسيل مختلط محمدي جوزداني - مهدي 45 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 210
يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13023 معادلات ديفرانسيل مختلط اكبري - محمد 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 201
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 201
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13024 معادلات ديفرانسيل مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13025 معادلات ديفرانسيل مختلط سيراني - راضيه 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13026 معادلات ديفرانسيل مختلط سليماني - ابوالفضل 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13497 معادلات ديفرانسيل مختلط ميرزاييان نجف آبادي - فرزانه 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 105
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 105
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13498 معادلات ديفرانسيل مختلط شريفيانانجف آبادي - رضوان 45 چهارشنبه 10:50 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 208
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 208
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13029 معادلات ديفرانسيل مختلط امامي - سيداميرحسين 45 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13030 معادلات ديفرانسيل مختلط امامي - سيداميرحسين 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13031 معادلات ديفرانسيل مختلط گازر - حميد 45 شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13032 معادلات ديفرانسيل مختلط گازر - حميد 45 شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
11571 معادلات ديفرانسيل مختلط سيراني - راضيه 45 شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13494 معادلات ديفرانسيل مختلط كسمايي نجف آبادي - حكيمه 44 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 202
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 202
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13495 معادلات ديفرانسيل مختلط امامي - سيداميرحسين 45 سه شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13496 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 45 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
12577 معماري كامپيوتر مختلط - 30 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 203 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
12289 مهندسي اينترنت مختلط اسلامي - غزاله 26 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 203
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 203
2.00 1.00 1397/04/07 ساعت 14.00
12452 مهندسي نرم افزار مختلط سيف زاده - سيدحبيب 40 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 204
دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 204
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
12286 هوش مصنوعي مختلط نورافزا - نسيم 29 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 401
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 401
2.00 1.00 1397/03/28 ساعت 14.00