دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11531 آزمايشگاه مهندسي نرم افزار مختلط اسلامي - غزاله 15 يك شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11535 آزمايشگاه مهندسي نرم افزار مختلط اسلامي - غزاله 0 يك شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13975 آمارواحتمالات مهندسي مختلط خدري - غلامرضا 40 شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 15.50
13973 آمارواحتمالات مهندسي مختلط سعادت ملي - آيتين 40 يك شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 15.50
13974 آمارواحتمالات مهندسي مختلط خدري - غلامرضا 40 شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 15.50
13972 آمارواحتمالات مهندسي مختلط سعادت ملي - آيتين 40 يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 15.50
13602 آمارواحتمالات مهندسي مختلط قمي - علي 40 سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 15.50
13971 آمارواحتمالات مهندسي مختلط سليماني - بهرام 40 يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 106 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 15.50
10989 برنامه سازي سيستم مختلط - 40 چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر
چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر
2.00 1.00 1396/10/21 ساعت 8.00
11560 پايگاه داده ها مختلط هادي پور صنعتي - حسين 30 چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 206
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 206
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
11565 پايگاه داده ها مختلط هادي پور صنعتي - حسين 30 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 207
يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 207
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
11386 پروژه نرم افزار مختلط - 300 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
10995 رياضي گسسته مختلط يزداني - مريم 30 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 110
يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 110
2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
11544 ساختمان داده ها مختلط - 30 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر
شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
11549 ساختمان داده ها مختلط - 30 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر
شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
11566 سيستم هاي خبره مختلط فكري ارشاد - شروان 20 چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 205
چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 205
2.00 1.00 1396/10/25 ساعت 13.50
10912 شبيه سازي كامپيوتري مختلط فكري ارشاد - شروان 35 شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 204
شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 204
2.00 1.00 1396/10/26 ساعت 8.00
10914 طراحي الگوريتم ها مختلط جبل عاملي - مهدي 30 چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 301
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 301
2.00 1.00 1396/10/20 ساعت 10.50
10918 طراحي الگوريتم ها مختلط جبل عاملي - مهدي 30 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 301
سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 301
2.00 1.00 1396/10/20 ساعت 10.50
10931 طراحي وپياده سازي زبانهاي برنامه سازي مختلط جبل عاملي - مهدي 40 چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 301
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 301
2.00 1.00 1396/10/19 ساعت 8.00
11417 كارآموزي مختلط صافي اصفهاني - فرامرز 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11419 كارآموزي مختلط محمدشفيعي - احمد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11420 كارآموزي مختلط نادري دهكردي - محمد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11421 كارآموزي مختلط هادي پور صنعتي - حسين 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11422 كارآموزي مختلط دارويي - شهرام 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11423 كارآموزي مختلط نبي الهي - اكبر 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11424 كارآموزي مختلط رستگاري - حميد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11425 كارآموزي مختلط نديمي شهركي - محمدحسين 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11426 كارآموزي مختلط بركتين - بهرنگ 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11427 كارآموزي مختلط جبل عاملي - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11428 كارآموزي مختلط بهشتي - زهرا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11429 كارآموزي مختلط نورافزا - نسيم 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11430 كارآموزي مختلط نيكيان - عليرضا 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11438 كارآموزي مختلط اكبري كوپايي - مهدي 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11439 كارآموزي مختلط سيف زاده - سيدحبيب 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11241 گرافيك كامپيوتري 1 مختلط موحدنژاد - هما 40 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 205
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 205
2.00 1.00 1396/10/16 ساعت 8.00
11244 مباحث ويژه مختلط نيكيان - عليرضا 40 شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 302
شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 302
2.00 1.00 1396/10/19 ساعت 10.50
10932 محيطهاي چندرسانه اي مختلط موحدنژاد - هما 40 شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 203
شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 203
2.00 1.00 1396/10/16 ساعت 13.50
14012 معادلات ديفرانسيل مختلط دلاوراصفهان - الهام 40 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 107
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 107
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14013 معادلات ديفرانسيل مختلط دلاوراصفهان - الهام 40 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 107
يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 107
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14014 معادلات ديفرانسيل مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 40 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14015 معادلات ديفرانسيل مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14011 معادلات ديفرانسيل مختلط ميرزاييان نجف آبادي - فرزانه 40 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14008 معادلات ديفرانسيل مختلط ميرزاييان نجف آبادي - فرزانه 40 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14005 معادلات ديفرانسيل مختلط سياف - فرشاد 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14003 معادلات ديفرانسيل مختلط سياف - فرشاد 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 102
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13999 معادلات ديفرانسيل مختلط محمودي - حميدرضا 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14000 معادلات ديفرانسيل مختلط محمودي - حميدرضا 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14001 معادلات ديفرانسيل مختلط محمدي جوزداني - مهدي 40 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14002 معادلات ديفرانسيل مختلط محمدي جوزداني - مهدي 40 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14016 معادلات ديفرانسيل مختلط كسمايي نجف آبادي - حكيمه 40 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14017 معادلات ديفرانسيل مختلط گلي نجف آبادي - مهدي 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
14018 معادلات ديفرانسيل مختلط گلي نجف آبادي - مهدي 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13998 معادلات ديفرانسيل مختلط نگارچي - ندا 40 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13609 معادلات ديفرانسيل مختلط حاج عليخاني - محمود 40 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13994 معادلات ديفرانسيل مختلط خسروي نجف آبادي - اصغر 40 شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13995 معادلات ديفرانسيل مختلط رفيعايي - رسول 40 شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 101
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13996 معادلات ديفرانسيل مختلط عابديان چرمهيني - مجتبي 40 چهارشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 104
چهارشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 104
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13997 معادلات ديفرانسيل مختلط نگارچي - ندا 40 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13983 معادلات ديفرانسيل مرد نيلي احمدآبادي - محمد 40 يك شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13984 معادلات ديفرانسيل مرد نيلي احمدآبادي - محمد 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13985 معادلات ديفرانسيل زن نيلي احمدآبادي - محمد 40 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13986 معادلات ديفرانسيل مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13987 معادلات ديفرانسيل مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13989 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 40 دوشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205
دوشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13992 معادلات ديفرانسيل مختلط خسروي نجف آبادي - اصغر 40 شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13977 معادلات ديفرانسيل مختلط سيراني - راضيه 40 سه شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13978 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي - نفيسه 40 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13979 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي - نفيسه 40 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13980 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي - نفيسه 40 يك شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13981 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي - نفيسه 40 دوشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
دوشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13982 معادلات ديفرانسيل زن نيلي احمدآبادي - محمد 40 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
13976 معادلات ديفرانسيل مختلط سيراني - راضيه 40 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
11220 معماري كامپيوتر مختلط - 30 يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 204 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
11255 مهندسي نرم افزار مختلط اسلامي - غزاله 30 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 109
شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 109
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
11258 مهندسي نرم افزار مختلط اسلامي - غزاله 30 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر
يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
11046 هوش مصنوعي مختلط نورافزا - نسيم 30 يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 206
يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 206
2.00 1.00 1396/10/17 ساعت 13.50